Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:4

2012-12-20
S2012/9065/SAM (delvis)
Arbetsgivarverket
Box 3267
10365 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Arbetsgivarverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsgivarverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Arbetsgivarverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa myndigheternas samlade bedömning av verkets verksamhet.

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning vid sidan av årsredovisningen redovisa vilka aktiviteter som genomförs för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Stabsuppgifter 

Mål

Arbetsgivarverket ska inom ramen för sin stabsroll ge erforderligt underlag för regeringens bedömningar inom det arbetsgivarpolitiska området.

Återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa en specificerad sammanställning av nedlagd arbetstid, direkta kostnader och intäkter för de stabsuppgifter som verket utför.


 

3

Uppdrag

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning för regeringen beskriva och jämföra centrala och lokala förhandlingsresultat med motsvarande resultat på den övriga arbetsmarknaden.

Arbetsgivarverket ska löpande rapportera till regeringen vilka avtal som verket sluter. Rapporteringen ska ske genom att en kopia av aktuellt avtal skickas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) snarast efter justering. Vid behov bör avtalet kompletteras med en promemoria som kortfattat redovisar syfte, bakgrund och kostnader samt med en konsekvensbeskrivning.

Arbetsgivarverket ska rapportera vilka åtgärder som vidtas på det statliga avtalsområdet i syfte att öka andelen kvinnor på ledande befattningar, minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, verka för en god arbetsmiljö samt öka den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda på alla nivåer.

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2013 särskilt rapportera hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten utvecklas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet2 043
ap.1Arbetsgivarpolitiska frågor (ram)2 043
Disponeras av Kammarkollegiet400
ap.4Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området - del till KAMK (ram)400

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Arbetsgivarpolitiska frågor

Anslagsposten är avsedd för sådana stabsuppgifter som regeringen eller Regeringskansliet kan komma att beställa hos bl.a. Arbetsgivarverket och som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som medlemsorganisation, såsom  

 – medlemsavgifter för de samnordiska institutionerna,

 – medlemsavgiften för Finsk-svenska gränsälvskommissionen,

 – uppdrag åt Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet,

 – utgivning av Arbetsgivarverkets författningssamling (AgVFS),

 – utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst,

 – beräkning av justeringstal för ramanslagsberäkningar (Beslut 1999-12-09, dnr. Fi1999/4702) 

 – statistikuppgifter för uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik (Förordning utfärdad 2003-12-11, AgVFS 2003:7 A 2),

 – statistikuppgifter enligt särskilda beställningar, och

 – övriga uppdrag från regeringen (Beslut 2006-12-21, dnr. Fi2006/7368).

Anslagsposten får även användas för andra arvodesersättningar och kostnader i övrigt avseende vissa nämnder som inte ryms under anslagsposten 4.

ap.4 Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området - del till KAMK

Anslagsposten används för kostnader för vissa nämnder. Kostnaderna avser främst arvoden och kostnadsersättningar till ledamöter, ersättare och sekreterare i Skiljenämnden för grupplivfrågor, Statens ansvarsnämnd, Offentliga sektorns särskilda nämnd samt Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

Kammarkollegiet ska redovisa den kvartalsvisa belastningen på anslagsposten 4 per nämnd och sammanlagt till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.111Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mari Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA, KSÄ KLS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens ansvarsnämnd
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Statens tjänstepensionsverk
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Facket för Service och Kommunikation (SEKO)
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/S, P och O)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco-S)