Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2012-12-13
N2012/6289/ENT
N2012/6241/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2013. (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:22

Bidrag till företagsutveckling och innovation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet260 000
ap.1Bidrag till företagsutveckling och innovation (ram)260 000

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Bidrag till företagsutveckling och innovation

Anslaget utbetalas månadsvis med en tolftedel till Almi Företagspartner AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation
ap.17 800Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annie Lööf
Maria Olofsson
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F och UH
Näringsdepartementet/FIN, KLS och RT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Almi Företagspartner AB