Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2012-12-13
Fö2012/51/SSK (delvis)
Fö2012/2188/ESL(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:8 (2011)
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:8 (2011) för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Budgetår 2011

2:8

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.4Sanering och pensionsersättningar (ram)0

Villkor för anslag 2:8

ap.4 Sanering och pensionsersättningar

Medel under anslagsposten får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Anslagsposten får användas för kostnader i samband med undersökningar m.m. av marken i Rosersberg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:8 (2011) Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
ap.4 (2011)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Karin Enström
Per Brandtell
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Försvarsdepartementet/ESL
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Socialdepartementet/ESA
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Sveriges geologiska undersökning