Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
15

2012-12-20
Ku2012/1898/RFS (delvis)
Konstnärsnämnden
Maria Skolgata 83
11853 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har beslutat om Konstnärsnämndens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Konstnärsnämnden och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsfördelning

Målet är att genom olika typer av stipendier och bidrag främja möjligheten för kvalificerade konstnärer som lever eller verkar i Sverige att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och att vidareutveckla sitt konstnärsskap.

Återrapportering

Konstnärsnämnden ska redovisa måluppfyllelse fördelat på områdena bild/form, musik, teater, dans och film.

Verksamheten vid Konstnärsnämndens internationella program-
verksamhet för bild- och formkonstnärer Iaspis, Internationella dansprogrammet, internationella musikprogrammet samt bidragsgivningen för internationellt utbyte inom övriga områden ska redovisas särskilt.

Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

Målet är att genom bevakning och analys fördjupa och sprida kunskap om konstnärers sociala och ekonomiska situation samt förutsättningar för konstnärligt skapande.

Återrapportering

Konstnärsnämnden ska redovisa resultatet av sitt arbete med bevakning och analys. Vidare ska resultaten av kunskapsspridning och rådgivnings-
funktion avseende frågor som rör de generella trygghetssystemen redovisas.

Prognoser 2013–2017

Konstnärsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 20 februari
  • 2 maj
  • 25 oktober

Vid det sista tillfället ska utestående åtagande som gjorts för längre tid än ett år samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod redovisas.

Regionalt utfall

Konstnärsnämnden ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsring

Konstnärsnämnden ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovising

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndig-
heten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Konstnärsnämnden ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

Kulturella och kreativa näringar

Konstnärsnämnden ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Konstnärsnämnden ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Internationellt kulturutbyte på musikområdet

Konstnärsnämnden ska utveckla en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet som bygger på erfarenheterna från Iaspis och Internationella dansprogrammet. Arbetet ska ske efter samråd med berörda aktörer.

Konstnärsnämnden ska lämna en slutlig redovisning den 1 mars 2014.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Konstnärsnämnden ska i sin verksamhet prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. En redovisning av genomförda insatser och en plan för fortsatt medverkan ska lämnas senast den 30 september 2013 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Konstnärsnämnden ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering.

Plan för jämställdhetsintegrering

Konstnärsnämnden ska ta fram en plan för hur myndighetens verksamhet ska utvecklas för att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. Det innebär att säkerställa att regeringens politik och därmed myndighetens verksamhet tillgodoser behov, rättigheter och intressen hos både kvinnor och män. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens arbete efter 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5:1

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden18 333
ap.1Konstnärsnämnden (ram)18 333

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden130 805
ap.1Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer (ram)74 144
ap.4Långtidsstipendier (ram)14 819
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film (ram)36 626
ap.9Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)5 216
ap.16Statliga ålderspensionsavgifter (ram)0

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond, förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer och förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Av anslagsposten avser 8 550 000 kronor bidrag till konstnärer inom bild- och formområdet. I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informationsverksamheten inom den internationella programverksamheten för bild- och formkonstnärer Iaspis.

ap.4 Långtidsstipendier

Anslagsposten ska användas för långtidsstipendier enligt förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2013 ska antalet tioåriga långtidsstipendier vara minst 111, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas.

Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur många långtidsstipendier som ska tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer och förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Av anslagsposten ska 2 000 000 kronor användas för att inrätta en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader vid uruppförande av verk som tillkommit i samarbetsprojekt mellan komponister och musiker/sångare som beviljats medel av Konstnärsnämnden.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informations-
verksamhet inom de internationella utbytesverksamheterna. 

ap.9 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m. 

Konstnärsnämnden ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Av anslagsposten får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt kulturutbyte.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 10:1

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet och förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten ska användas för stöd till produktion av kortfilm, dokumentär och animation. 

Från anslagsposten ska 800 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för bl.a. rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. 

I samband med utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att Stiftelsen ska lämna redogörelse för verksamheten 2013 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)senast den 1 mars 2014.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
5:1 Konstnärsnämnden
ap.15503 %0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.12 201Inget0
ap.4440Inget0
ap.61 087Inget0
ap.9155Inget0
ap.160Inget0
10:1 Filmstöd
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.140 36510 0007 00023 3652023
ap.481 20815 83420 25045 1242023
ap.611 4903 5002 0845 9062023
ap.92 9376666661 6052023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndigandet avser de bidrag och stipendier som sträcker sig upp till tio år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 833
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-251 528
2013-02-251 528
2013-03-251 528
2013-04-251 528
2013-05-251 528
2013-06-251 528
2013-07-251 528
2013-08-251 528
2013-09-251 528
2013-10-251 528
2013-11-251 528
2013-12-251 525
Summa18 333
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Konstnärsnämnden

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0050050000
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konstnärsnämnden får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå. 

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Matilda Berggren
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksgäldskontoret
Riksarkivet
Riksantikvarieämbetet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Myndigheten för kulturanalys
Kammarkollegiet
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Riksteatern
Sveriges författarförbund
Bildkonst upphovsrätt i Sverige
Svenska Förläggareföreningen
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggareföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges yrkesmusikerförbund
Sveriges författarfond
Teaterförbundet
Filmform
Sveriges kommuner och landsting
Umeå kommun