Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
30

2012-12-13
Ku2012/1281/KA
Ku2012/1898/RFS (delvis)
Statens försvarshistoriska museer
Box 14095
104 41 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens försvarshistoriska museer
Riksdagen har beslutat om Statens försvarshistoriska museers verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statens försvarshistoriska museer och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Statens försvarshistoriska museer ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar. 

Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens försvarshistoriska museer ska i samband med årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå vilka kriterier som ligger till grund för fördelningen av bidrag samt en analys av hur bidragens användning kan utvecklas och effektiviseras. Redovisningen ska utformas i samråd med Statens maritima museer.  

Prognoser 2013–2017

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 20 februari
  • 2 maj
  • 25 oktober

Lokalkostnader

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2013 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Statens försvarshistoriska museer ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. 

Sponsringsintäkter

Statens försvarshistoriska museer ska särredovisa eventuella sponsrings-
intäkter i not till resultaträkningen.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Statens försvarshistoriska museer ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället, både nationellt och regionalt. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens försvarshistoriska museer109 051
ap.9Statens försvarshistoriska museer (ram)109 051

Villkor för anslag 8:1

ap.9 Statens försvarshistoriska museer

Av anslagsposten ska minst 22,5 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens försvarshistoriska museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter. De museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt denna förordning är Aeroseum i Göteborg, Armémuseum i Stockholm (för permanent utställning om utlands-
styrkan), Arsenalen i Strängnäs, Artillerimuseet i Kristianstad, Brigadmuseet i Karlstad, Flygmuseet F 21 i Luleå, Försvarsmuseet i Boden med Rödbergsfortet och Gränsförsvarsmuseet i Abisko, Garnisonsmuseet i Skövde, Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad, Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde, Hemvärnsmuseet i Vällinge, Kalixlinjens museum med Victoriafortet i Vuollerim, Fästningsmuseet i Karlsborg, Krigsflygfält 16 i Brattforsheden, Miliseum i Skillingaryd, Teknikland i Optand med Skansen Klintaberg och Teleseum i Enköping.

Statens försvarshistoriska museer får även vederlagsfritt överlåta materiel, som överförts till myndigheten från Försvarsmakten och som är obrukbar eller obehövlig, till de bidragsberättigade försvarshistoriska museiverksamheterna, under förutsättning att materielen saknar marknadsvärde eller att försäljningskostnaderna bedöms överstiga intäkterna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.93 1973 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 655
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens försvarshistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2527 263
2013-04-2527 263
2013-07-2527 263
2013-10-2527 262
Summa109 051
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens försvarshistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.9Statens försvarshistoriska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-1 746-1903 0003 0000-1 936
Undersökningar, utredningar och andra tjänster-19601001000-196
Summa-1 942-1903 1003 1000-2 132
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar006 50006 5006 500
Övrigt007 80007 8007 800
Summa0014 300014 30014 300
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens försvarshistoriska museer får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jan Olof Andersson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Fortifikationsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer