Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
25

2012-12-13
Ku/2012/1416/KA
Ku2012/1898/RFS (delvis)
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Naturhistoriska riksmuseet
Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Naturhistoriska riksmuseet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på museet. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

 

Regionalt utfall

Naturhistoriska riksmuseet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2013 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Prognoser 2013–2017

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 20 februari
 • 2 maj
 • 25 oktober

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund vid användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, samt
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Naturhistoriska riksmuseet ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället, både nationellt och regionalt. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Naturhistoriska riksmuseet ska i sin verksamhet prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. En redovisning av genomförda insatser och en plan för fortsatt medverkan ska lämnas senast den 30 september 2013 till Regerings-
kansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet6 566
ap.12Naturhistoriska riksmuseet (ram)6 566

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet160 408
ap.3Naturhistoriska riksmuseet (ram)160 408

Villkor för anslag 8:1

ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.121973 %0
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.34 8123 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)74 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)22 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2513 914
2013-02-2513 914
2013-03-2513 914
2013-04-2513 914
2013-05-2513 914
2013-06-2513 914
2013-07-2513 914
2013-08-2513 914
2013-09-2513 914
2013-10-2513 914
2013-11-2513 914
2013-12-2513 920
Summa166 974
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.12Naturhistoriska riksmuseet
8:1 ap.3Naturhistoriska riksmuseet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-45-5743 4993 385114-505
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Cosmonova1 376-1 93515 63816 851-1 213-1 772
Summa1 331-2 50919 13720 236-1 099-2 277
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar0011 000011 00011 000
Övrigt0018 000018 00018 000
Summa0029 000029 00029 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive under-
sökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Keneth Wising
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer
Umeå kommun