Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2012-12-13
UF2012/72687/UD/FIM (delvis)
UF2012/73012/UD/FIM
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:3 Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet219 000
ap.1Export- och investeringsrådet (ram)213 000
ap.7Till regeringens disposition (ram)6 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet24 889
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)13 889
ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)2 000
ap.6Projektexportfrämjande (ram)9 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Export- och investeringsrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2013.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU). Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för främjande av svenska företags affärsmöjligheter kopplade till projektexport och andra typer av offentligt upphandlade affärer.

ap.7 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.121 900Inget0
ap.2687Inget0
ap.360Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.620 0008 0008 0004 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndigandet avser finansiering av projektexportfrämjande insatser. Medlen får användas främst till myndigheter i samarbetsländer och avse i huvudsak kontraktsfinansierat samarbete, i form av fleråriga åtaganden och/eller juridiska avtal där utbetalningar anpassas till den reella utvecklingen av projektet.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Kerstin Nordlund-Malmegård
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, AF
Utrikesdepartementet, AME
Utrikesdepartementet, ACO
Utrikesdepartementet, EC
Utrikesdepartementet, EU
Utrikesdepartementet, MENA
Utrikesdepartementet, USTYR
Utrikesdepartementet, IH
Utrikesdepartementet, PIK
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Landsbygdsdepartementet, LB
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, RT
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Svenska institutet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Kommerskollegium
Exportkreditnämnden
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
samtliga lönade utlandsmyndigheter
samtliga länsstyrelser
Samverkansorganen
Sveriges export- och investeringsråd
AB Svensk Exportkredit
Almi företagspartner AB
Visit Sweden AB
Socialdemokraterna