Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:22

2012-12-20
M2012/3408/S
(delvis)
M2010/4625/Nm m.fl.
Se bilaga 1
Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
40439 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Havs- och vattenmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Havs- och vattenmyndighetens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 20, bet. 2012/13:MJU1, rskr. 2012/13:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Havs- och vattenmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medelsanvändning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö har använts. Redovisningen avseende 2012 ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 april 2013.

Effektiv intern styrning och kontroll

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa de insatser som har vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll samt analysera vilka effekter detta arbete har fått inom myndigheten. Myndigheten ska redovisa detta i samband med myndighetens delårsrapport samt i samband med årsredovisningen.

Fiskerikontrollen

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa genomförandet av EU:s kontrollförordning (1224/2009), inklusive vidtagna effektiviseringsåtgärder, samt analysera effekterna av genomförda fiskerikontrollinsatser, särskilt avseende sådana fisken som berörs av EU:s återhämtningsplaner. Myndigheten ska även redovisa omfattningen av samarbetet med Kustbevakningen. Kostnaderna per verksamhetsområde ska framgå av redovisningen.

Anpassning av fiskeflottan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa utvecklingen av fiskeflottans kapacitet i relation till tillgänglig fiskeresurs.

Fiskeriförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa insatser som bidrar till att utveckla och stärka fiskerinäringen, särskilt det småskaliga kustnära fisket, inom ramen för ett hållbart nyttjande.

Bruka utan att förbruka

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision "bruka utan att förbruka" med tillhörande övergripande mål. Återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

Dialog om vattenkraft och fastställda mål

Havs- och vattenmyndigheten ska återrapportera genomförda insatser i fråga om en fortsatt dialog med berörda myndigheter och andra intressenter med syfte att få en ökad samsyn kring vattenkraften och de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning.

Miljöteknik

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka viktigare aktiviteter inom myndigheten som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och miljöinnovationer. 

Tjänsteexport

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten med sin expertkunskap har bidragit till målet om rättvis och hållbar global utveckling. Utöver detta ska Havs- och vattenmyndigheten redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som Havs- och vattenmyndigheten bedriver inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Redovisningen avseende tjänsteexport ska innehålla en samlad analys och bedömning av resultat från pågående insatser. Slutsatser och lärdomar från relevanta utvärderingar i denna del ska presenteras.

Ekosystemtjänster

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för i vilken mån myndighetens verksamhet, inom ramen för dess instruktionsenliga uppdrag, har bidragit till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och deras värde för samhället.

Prognoser

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska redovisas:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober 

3

Uppdrag

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2013. Redovisningen ska inkludera en analys av den långsiktiga utvecklingen i biologiska och ekonomiska termer av bestånd som är föremål för svenskt fiske mot bakgrund av försiktighetsreferenspunkterna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 mars 2014.

Marint områdesskydd

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur det befintliga marina områdesskyddet ser ut. I redovisningen ska även ingå en prognos över ytterligare planerat områdesskydd. Redovisningen ska inkludera marina nationalparker och naturreservat, Natura 2000-områden samt områden rapporterade som marina skyddade områden till Ospar respektive Helcom. Myndigheten ska vidare ta fram en första översiktlig analys med syfte att bedöma behoven av ytterligare marina skyddade områden för att ett sammanhängande och representativt nätverk av välförvaltade områden ska åstadkommas. Uppdraget ska ske i samråd med Naturvårdsverket och ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 maj 2013.

Hanöbukten

Havs- och vattenmyndigheten ska efter samråd med berörda myndigheter, institut och organisationer analysera vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom de miljöproblem som redovisas i skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne län och Region Skåne (Underrättelse angående allvarliga problem i Hanöbuktens ekosystem, Regeringskansliet dnr M2012/1741/Nm). Myndigheten ska senast den 31 oktober 2013 redovisa denna analys tillsammans med en plan för hur myndigheten avser att arbeta vidare med frågan inom relevanta åtgärdsprogram. Myndigheten ska som en delrapportering senast den 30 juni 2013 redovisa hittills vidtagna åtgärder för att komma tillrätta med problemen i Hanöbukten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet).

Enskilda avlopp

Havs- och vattenmyndigheten ska göra en bedömning av omställningstakten gällande enskilda avlopp, där längre gående rening än slamavskiljning i dag saknas, och föreslå hur omställningen kan främjas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 mars 2013.

Havs- och vattenmyndigheten ska vidare i samråd med Boverket och efter samråd med övriga berörda myndigheter utreda nödvändiga förändringar i regelverket kring enskilda avlopp, bland annat utifrån EU:s byggproduktförordning (EU) nr 305/2011, och ta fram kostnadseffektiva författningsförslag. Myndigheten ska lämna en konsekvensanalys av lagda förslag. Förändringarna bör leda till en ambitionshöjning för att minska de negativa effekterna på människors hälsa och miljön. En utgångspunkt är att förslagen ska bidra till att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Av förslaget ska framgå vilka förändringar som är nödvändiga utifrån bland annat EU:s byggproduktförordning och vad i förslaget som är en ambitionshöjning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 juni 2013.

Havsplanering

Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med frågor som rör en kommande havsplanering fortsatt bygga upp behövlig kompetens och från bland annat länsstyrelser och berörda myndigheter inhämta information som kan utgöra underlag för havsplaneringen. Myndigheten ska fortsatt utveckla ett samarbete med de myndigheter som ansvarar för havsplanering eller frågor om havet i de länder som gränsar till Sverige till havs. Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa insatser och viktigare resultat till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 februari 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten502 565
ap.2Havs- och vattenmiljöer (ram)502 565

Villkor för anslag 1:12

ap.2 Havs- och vattenmiljöer

1. Anslagsposten får användas för insatser för att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Detta inkluderar även genomförandet av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt frågor som rör havsplanering.

2. Anslagsposten får användas i enlighet med förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.

3. Anslagsposten får användas för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården och ska särskilt främja det svenska miljömålsarbetet.

4. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). Medel får även betalas ut till länsstyrelserna för deras administration av bidraget.

5. Högst 154 800 000 kronor får användas för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Av dessa får högst 116 800 000 betalas ut som bidrag till länsstyrelserna enligt den fördelningsnyckel som använts tidigare. Resterande medel får betalas ut som bidrag enligt följande:

- högst 17 000 000 kronor till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter,

- högst 15 000 000 kronor till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,

- högst 6 000 000 kronor till Sveriges geologiska undersökning. 

6. Högst 30 000 000 kronor får användas för fartygsverksamhet.

7. Högst 7 000 000 kronor får användas för bidrag för arbete med att utveckla tvärvetenskapliga modellunderlag för kostnadseffektiva beslut om åtgärder mot övergödning av Östersjön i det internationella arbetet med att restaurera Östersjön. Bidraget ska säkerställa att Baltic Nest Institute enligt planering kan presentera nödvändigt modellunderlag inför Helcoms miljöministermöte 2013.

 

1:17

Havs- och vattenmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten201 898
ap.1 Havs- och vattenmyndigheten (ram)201 898

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

Anslagsposten får användas för Havs- och vattenmyndighetens förvaltningskostnader.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Fiskeriverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.20Inget0
1:17 Havs- och vattenmyndigheten
ap.16 057Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:17 Havs- och vattenmyndigheten
1:17 ap.21:17 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.3ram
1:17 Havs- och vattenmyndigheten
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.2145 00097 92536 00010 5462018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)85 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)45 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Havs- och vattenmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2516 825
2013-02-2516 825
2013-03-2516 825
2013-04-2516 825
2013-05-2516 825
2013-06-2516 825
2013-07-2516 825
2013-08-2516 825
2013-09-2516 825
2013-10-2516 825
2013-11-2516 825
2013-12-2516 823
Summa201 898
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Fiskestödjande åtgärder m.m.001 0001 00000
Tjänsteexport
Utvecklingssamarbete m.m.004 0004 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Sanktionsavgifter271432202500250572
Övrig offentligrättslig verksamhet2552001 00001 0001 000
Summa32201 25001 2501 572
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Havs- och vattenmyndighetens verksamhet inom den avgiftsbelagda verksamheten ska finansieras med avgifter. Avgifter där intäkterna disponeras är t.ex. fiskestödjande åtgärder och utvecklingssamarbete. Avgifter där intäkterna inte disponeras är sanktionsavgifter och övrig offentligrättslig verksamhet.

Avgifternas storlek bestäms av Havs- och vattenmyndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

För sådan verksamhet som fordrar medfinansiering av Havs- och vattenmyndigheten ska sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, vilka ska särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Havs- och vattenmyndigheten ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) till den del som finansieras med EU-medel.

Havs- och vattenmyndigheten ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) till den del som finansieras av fiskeavgiftsmedel.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Charlotta Sörqvist
Kopia till

Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Utrikesdepartementet/USTYR
Försvardepartementet
Socialdepartementet/ESA, SFÖ, PBB
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Näringsdepartementet/ITP, E, MK, TE, FIN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Kustbevakningen
länsstyrelserna
Statens tjänstepensionsverk
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Sveriges lantbruksuniversitet
Statens jordbruksverk
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Naturvårdsverket
Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket
Verket för innovationssystem
Transportstyrelsen
Energimyndigheten
Riksantikvarieämbetet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:22, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

M2012/3408/S
(delvis)
M2010/4625/Nm
M2012/666/Nm
M2012/1479/Nm
M2012/1741/Nm
M2012/2026/Nm
M2012/2868/Nm
M2012/3011/Nm