Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
12

2012-12-20
Ku2012/1078/KA
Ku2012/1484/KA
Ku2012/1898/RFS (delvis)
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Riksantikvarieämbetet
Riksdagen har beslutat om Riksantikvarieämbetets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Riksantikvarieämbetet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Bidragsgivning

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård har främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt hur bidragsgivningen skapat förutsättningar för ökad livskvalitet och en hållbar utveckling. Riks-
antikvarieämbetet ska särskilt redovisa hur bidragsgivningen används för att förnya och utveckla kulturmiljöarbetet, t.ex. rörande medborgarnas delaktighet och tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

  

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund vid användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, samt
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka som fått bidrag enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT, med vilka belopp och för vilka ändamål. Redovisningen ska också innehålla en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

Prognoser 2013–2017

Riksantikvarieämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 20 februari
 • 2 maj
 • 25 oktober

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2013 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Publik och tillgänglighet

Riksantikvarieämbetet ska för myndighetens besöksmål redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Riksantikvarieämbetet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens besöksmål. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Regionalt utfall

Riksantikvarieämbetet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Riksantikvarieämbetet ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

Kulturarvslyftet – vårda, tillgängliggöra, utveckla

Riksantikvarieämbetet ska administrera satsningen Kulturarvslyftet. Riksantikvarieämbetet ska i en särskild rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet), i anslutning till årsredovisningen, redovisa utfallet av satsningen. Av redovisningen ska framgå hur bidraget fördelats samt för vilka ändamål bidrag beviljats. Rapporten ska också innehålla en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.  

Farokonventionen

De nya kulturpolitiska målen skapar nya förutsättningar för kultur-
arvsarbetet. Nya perspektiv och arbetssätt behövs när kulturarvet ses som en kraft i samhället som bidrar till utveckling och förnyelse och som är en angelägenhet för alla. Farokonventionen – Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society – behandlar viktiga frågor om kulturarvet och de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling. Konventionen antogs av Europarådet 2005 och trädde i kraft den 1 juni 2011.

Riksantikvarieämbetet ska utreda förutsättningar för och konsekvenser av en eventuell anslutning till konventionen samt bedöma vilka eventuella författningsändringar som krävs vid ratificering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2014.  

Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Den 1 januari 2011 trädde en ny förordning i kraft som reglerar den största delen av bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet ska, senast den 31 mars 2013, till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) redovisa och kommentera hur införandet av den nya förordningen påverkat bidragsgivningen. Av redovisningen ska särskilt framgå hur Riksantikvarieämbetet bedömer utfallet av bidragsgivningen till regionala och kommunala kunskaps-
underlag.

Hus med historia

Riksantikvarieämbetet ska, senast den 31 mars 2013, till Regerings-
kansliet (Kulturdepartementet) slutrapportera och kommentera resultaten av projektet Hus med historia. Rapporten ska innehålla en bedömning av statsbidragets effekter.  

Kyrkoantikvarisk ersättning

Riksantikvarieämbetet ska analysera och redovisa vilka effekter den kyrkoantikvariska ersättningen haft för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Analysen ska omfatta samtliga år som den kyrkoantikvariska ersättningen betalats ut. Av redovisningen ska bl.a. framgå hur ersättningen har använts och vilka resultat som uppnåtts. Vidare ska frågan om de kyrkliga kulturminnenas tillgänglighet behandlas. Uppdraget ska genomföras i samverkan med bl.a. Svenska kyrkan och länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Regerings-
kansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2013.

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksantikvarieämbetet ska under 2013 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

Regeringen har gett Statens konstråd i uppdrag att samverka med Arkitekturmuseet, Boverket och Riksantikvarieämbetet för att vidareutveckla och stärka en helhetssyn i planeringen och gestaltningen av offentliga miljöer. Genom samverkan mellan myndigheterna ska goda exempel spridas på hur platsspecifik konstnärlig utformning och en medveten arkitektur kan ingå i och bidra positivt till en helhetsplanering av offentliga områden, platser och byggnader. Statens konstråd ska redovisa och kommentera uppdragets genomförande i en särskild rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Rapporten ska utformas i samverkan med de andra myndigheterna och redovisas senast den 22 februari 2014. 

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Riksantikvarieämbetet ska i sin verksamhet prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. En redovisning av genomförda insatser och en plan för fortsatt medverkan ska lämnas senast den 30 september 2013 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

Kartläggning av tekniska lösningar för ökad tillgänglighet till kulturen

Riksantikvarieämbetet ska tillsammans med Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Post- och telestyrelsen och andra berörda aktörer samverka med Statens kulturråd i dess uppdrag att kartlägga hur tekniska lösningar kan användas för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsned-
sättning. Lärande exempel och förslag till framtida insatser ska beskrivas. Statens kulturråd ska lämna in en samlad rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2014.

Förberedelser inför EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020

Riksantikvarieämbetet ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. Myndigheten ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

EU:s strukturfonder

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfonds-
program, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovis-
ningen ska framgå hur mycket medel som beviljats och utbetalats samt den nationella medfinansieringen. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2013.

Kulturella och kreativa näringar

Riksantikvarieämbetet ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – under 2013 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Samverkan kring hållbar turism

Riksantikvarieämbetet ska under 2013 delta i det strategiska samverkans-
arbete som leds av Tillväxtverket och VisitSweden AB för att stärka svensk turism och förutsättningarna för svensk besöksnäring.

EU:s ramprogram Kultur 2007

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Statens kulturråd redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur (Kultur 2007) och utfallet av dessa. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2013.

Förberedelser inför EU:s kommande kulturprogram Kreativa Europa 2014–2020

Riksantikvarieämbetet ska, i samarbete med Statens kulturråd och Stiftelsen Svenska Filminstitutet, redovisa ett förslag till en eventuellt justerad organisering av myndigheternas nuvarande uppdrag som kontaktkontor för information, rådgivning och stöd avseende EU:s kulturprogram respektive medieprogram. Översynen föranleds av det kommande sammanslagna programmet Kreativa Europa (2014–2020). Europeiska kommissionen bedömer att en gemensam nationell kontaktyta för information, möjligen i form av en sammanslagning av befintliga kontaktkontor skulle förenkla för och öka servicen till brukarna. Detta ska beaktas i förslaget.

I uppdraget ingår att bedöma hur den verksamhet som avser kulturella och kreativa näringar bör organiseras inom ramen för kulturkontakts-
organisationen. I denna del bör dialog och erfarenhetsutbyte ske med andra berörda myndigheter och organisationer.    

Uppdraget ska även belysa hur det fortsatta arbetet med att främja ansökningar från svenska aktörer till kulturprogrammet bör utformas inför och under den kommande programperioden. Erfarenheterna från Statens kulturråds tidigare uppdrag om främjande av ansökningar till EU:s kulturprogram som redovisades 2012 ska utgöra en del av underlaget. Statens kulturråd ska lämna in en gemensam redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet14 858
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)14 858

7:1

Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet215 241
ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)205 481
ap.2Kulturarvs-IT (ram)9 760

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Riksantikvarieämbetet

Av anslagsposten får högst 4 500 000 kronor användas för bidrag till organisationer inom kulturmiljöområdet.

ap.2 Kulturarvs-IT

Medlen ska användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT. Bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

7:2

Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet251 718
ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)245 718
ap.2Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)6 000

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

 • Bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i 2–5, 7, 8 och
  13 §§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
 • Av anslagsposten får högst 25 000 000 kronor användas för att ta fram regionala och kommunala kunskapsunderlag i enlighet med vad som föreskrivs i 9 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Vidare får högst 600 000 kronor användas för Riksantikvarieämbetets licensavgifter för digital fornminnesinformation.  
 • Av anslagsposten får högst 15 000 000 kronor användas för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostads-
  byggande enligt 10 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
 • Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
 • Bidrag får beviljas för sådana kostnader som avses i 2 kap. 14 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., för ersättning enligt 2 kap. 7, 8 och 15 §§ samma lag. 
 • Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 13 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre arkeologiska undersökningar.
 • Intrångsersättning får betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt
  7 kap. 9 § miljöbalken.
 • Av anslagsposten får högst 2 500 000 kronor användas för förvaltning och utveckling av K-samsök.

ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas till bidrag till arbetslivsmuseer. Bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.104463 %0
7:1 Riksantikvarieämbetet
ap.16 4573 %0
ap.20Inget0
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.17 552Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.1100 00071 00016 00013 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Projekt inom kulturmiljövårdsområdet sträcker sig ofta över flera kalenderår. Anslagsposten har därför ett beställningsbemyndigande.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)155 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2519 174
2013-02-2519 174
2013-03-2519 174
2013-04-2519 174
2013-05-2519 174
2013-06-2519 174
2013-07-2519 174
2013-08-2519 174
2013-09-2519 174
2013-10-2519 174
2013-11-2519 174
2013-12-2519 185
Summa230 099
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.10Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.1Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.2Kulturarvs-IT

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Verksamhet med full kostnadstäckning
Arkeologisk uppdragsverksamhet-50 938-6 500123 000123 0000-57 438
Butiksförsäljning besöksmål-618-501 4001 35050-618
Museitjänster-19 278024 00024 0000-19 278
Summa-70 834-6 550148 400148 35050-77 334
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetets verksamhet inom avdelningen för arkeologiska undersökningar ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

Riksantikvarieämbetets verksamhet inom Svensk museitjänst ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksantikvarieämbetet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Fredrik Linder
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Statens kulturråd
Riksarkivet
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
samtliga länsstyrelser
samtliga landsting
Umeå kommun
Sveriges Hembygdsförbund
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Riksförbundet Sveriges museer
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd