Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:48

2012-12-13
U2012/5522/UH
U2012/6996/SAM (delvis)
U2012/7066/UH
Konstfack
Box 3601
126 27 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Konstfack
Riksdagen har beslutat om Konstfacks verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Konstfack och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska 40-60 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:57

Konstfack: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Konstfack149 024
ap.1Takbelopp (ram)149 024

Villkor för anslag 2:57

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:58

Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (Ramanslag)

Disponeras av Konstfack7 557
ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (ram)7 557

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Konstfack1 242
ap.31Lokalkostnader (ram)1 242

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:57 Konstfack: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:58 Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
ap.10Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.3103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)27 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)13 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstfacks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2513 153
2013-02-2513 153
2013-03-2513 153
2013-04-2513 153
2013-05-2513 153
2013-06-2513 153
2013-07-2513 153
2013-08-2513 153
2013-09-2513 153
2013-10-2513 153
2013-11-2513 153
2013-12-2513 140
Summa157 823
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstfacks disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:57 ap.1Takbelopp
2:58 ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
2:71 ap.31Lokalkostnader
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer