Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:I

2012-12-18
S2011/11297/SF (delvis)
S2012/1831/SF
S2012/6739/SF m.fl.
Se bilaga 1
Pensionsmyndigheten
106 44 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Pensionsmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Pensionsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 11, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114, prop. 2012/13:1 utg.omr. 12, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Pensionsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål om pensionsinformation

Pensionsmyndigheten ska verka för att samtliga pensionssparare och pensionärer ska få en samlad bild av hela sin pension med god kvalitet i prognosberäkningarna.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet.

Mål om konsumentvägledning

Pensionsmyndigheten ska stärka pensionssparare och pensionärers ställning som konsumenter genom att ge vägledning som är anpassad till individens behov och livssituation.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet.

Mål om bostadstillägg och återkravsärenden

Pensionsmyndigheten ska minska tiderna för genomströmning samt öka kvaliteten i handläggningen av ärenden om bostadstillägg till pensionärer och återkravsärenden.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet.

3

Uppdrag

Stärka konsumenternas ställning

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur arbetet med att stärka konsumenternas ställning på pensionsområdet fortskrider. I redovisningen ska ingå hur myndigheten arbetar med att ge vägledning till pensionssparare och pensionärer, hur myndigheten arbetar proaktivt för att förebygga problem för konsumenten och hur myndigheten samverkar med andra myndigheter, arbetsmarknadens parter och andra aktörer för att ta fram och tillgängliggöra information samt i övrigt främja konsumentskyddande åtgärder.

Pensionsmyndigheten ska även ta fram relevanta mått för att följa effekterna av arbetet med att stärka konsumenternas ställning på pensionsområdet, samt påbörja redovisning av dessa.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2013.

Pensionsinformation

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur arbetet med att ge pensionsspararna goda möjligheter att bedöma sin samlade framtida pension utvecklas. I redovisningen ska ingå: 

 • en beskrivning av kvalitet och enhetlighet i prognoserna, samt
 • en beskrivning av vilka informationskanaler som finns för pensionsinformationen och vilken täckning de har.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2014.

Effekter av övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tills vidare

Pensionsmyndigheten ska redovisa effekter och erfarenheter av övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tills vidare. En detaljerad beskrivning av den nya hanteringen ska göras i vilken bl.a. ska framgå:

 • Hur övergången skedde och antal nya beslut som gjorts i samband med denna.
 • Antal omräkningar till följd av maskinella aviseringar av ändrad tjänstepension samt hur stor andel av tjänstepensionerna som täcks.
 • Hur aviseringarna från Skatteverket har påverkat bostadstilläggen.
 • Utformning och resultat av efterkontrollen.
 • Handläggningstiderna samt mängden felaktiga utbetalningar respektive återkrav.

Pensionsmyndigheten ska även göra en övergripande bedömning av hur kvaliteten påverkats, dvs. i vilken grad målet om rätt beslut och rätt belopp har påverkats. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2013. 

Felaktiga utbetalningar

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar med kontrollrutiner och hur myndigheten avser att utveckla arbetet framöver för att förebygga fel och säkerställa korrekta utbetalningar.
I redovisningen ska ingå:

 • vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att minska oavsiktliga fel från myndigheten eller den sökande,
 • vilka behov myndigheten ser av att stärka kontrollperspektivet i verksamheten och hur myndigheten arbetar med detta, samt
 • hur myndigheten arbetar med att utveckla smarta kontrollsystem.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2013.

Ålder för inträde på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt

Pensionsmyndigheten ska utveckla och analysera mått för genomsnittlig ålder för inträde i arbetslivet respektive genomsnittligt antal år med pensionsrätt. Pensionsrätt kan även tjänas in genom pensionsgrundande belopp och det ligger därför även i uppdraget att analysera hur detta påverkar resultatet. Alternativa mått kan därför med fördel beskrivas. Redovisningen ska omfatta utvecklingen under de senaste 20 åren och även visa hur utvecklingen varit för kvinnor och män samt för olika inkomstgrupper och yrkesgrupper.

I redovisningen ska även analyseras hur förändringar av inträdesålder och genomsnittligt antal år med pensionsrätt påverkar fördelningssystemets finansiella ställning och en övergripande bedömning av andra viktiga samhällsekonomiska effekter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 december 2013.

Information om inriktning och risknivå i AP7 Såfa

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten säkerställer tydlig information till pensionsspararna om förvalsalternativets (AP7 Såfas) inriktning och risknivå. Pensionsmyndigheten ska i genomförandet av uppdraget samråda med Sjunde AP-fonden. Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 september 2013.

Plan för jämställdhetsintegrering

Pensionsmyndigheten ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

Övrig återrapportering

Kvalitet i handläggningen

Pensionsmyndigheten ska redovisa kvaliteten i handläggningen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten. Pensionsmyndigheten ska även redovisa automatiseringsgrad för respektive process samt pågående och planerat arbete med att utveckla automatiseringen.

Möten med pensionssparare och pensionärer

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur man möter pensionssparare och pensionärer i olika kanaler.

Samverkan med Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten ska tillsammans med Försäkringskassan redovisa hur samverkan mellan myndigheterna har fungerat och hur myndigheterna planerar den framtida samverkan. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 24 februari 2014.

Samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Finansinspektionen och Konsumentverket för ett ökat konsumentskydd på finansmarknaden. 

Statistikförsörjning

Pensionsmyndigheten ska redovisa arbetet med att bygga upp en statistikverksamhet som stödjer behovet av försäkringsstatistik och produktionsstatistik.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas senast:

 • 16 januari
 • 20 februari
 • 2 maj
 • 29 juli
 • 25 oktober

 Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • preliminärt utfall för 2012 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan om statens budget (endast den 16 januari),
 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 16 januari),
 • prognoser för 2013 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionsystemet vid sidan av statens budget, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2014-2017, 
 • prognoser för balanstalet för 2014-2017,
 • prognoser för inkomstindex för 2014-2017,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller,
 • genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 2 maj),
 • prognosen för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 7 kap. 4 § budgetlagen (2011:203) och hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet, samt
 • användningen av den särskilda krediten enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten16 945 400
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)16 945 400

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget disponeras för följande ändamål.

Garantipension till ålderspension, särskilt pensionstillägg till ålderspension och hustrutillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten13 884 900
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)13 884 900

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslagsposten disponeras för omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Även garantipension till ovanstående förmåner ingår som en del av anslagsposten.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten8 030 700
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)8 030 700

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten617 800
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)617 800

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslagsposten disponeras för äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten521 591
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)521 591

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Pensionsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Pensionsmyndigheten ska därför betala totalt 38 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten885 100
ap.1Barnpension och efterlevandestöd (ram)885 100

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd

Anslagsposten disponeras för kostnader för barnpension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten6 467 652
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)6 467 652

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslagsposten disponeras för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget i sin helhet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2013 om 6 033 261 989 kronor och ett regleringsbelopp för 2010 om 434 390 011 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2847 270Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2694 245Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2401 535Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.230 890Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.115 6483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
ap.153 106Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 187 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)9 000 000
- varav SPECIAL9 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Av räntekontoramen enligt 7 kap 4 § budgetlagen avser 965 600 000 kronor skuld för uppbyggnad av premiepensionssystemet.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handel med fondandelar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2543 466
2013-02-2543 466
2013-03-2543 466
2013-04-2543 466
2013-05-2543 466
2013-06-2543 466
2013-07-2543 466
2013-08-2543 466
2013-09-2543 466
2013-10-2543 466
2013-11-2543 466
2013-12-2543 465
Summa521 591
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna119 112-20 880537 272506 88430 388128 620
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-1 023 53569 701425 613304 413121 200-832 634
Administration för fondinformation/fondförvaltare002 5002 50000
Administrativ service001 5101 51000
Administration av Frivillig pension och Sjömanspension002 0082 00800
Summa-904 42348 821968 903817 315151 588-704 014
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Ersättning för administration av ålderspension från Första - Fjärde AP-fonderna. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Ersättning för administration av ålderspension från premiepensionssystemet. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken disponeras av myndigheten. Pensionsmyndigheten får besluta om avgifterna upp till full kostnadstäckning.

Administrativ service

Enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB utföras. Myndigheten får ta ut avgifter för verksamheten upp till full kostnadstäckning, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska helt täckas med avgifter som tas ut från pensionsspararnas premiepensionskonton för administration av premiepensionssystemet. Från dessa medel ska även tidigare uppbyggnadskostnader av den avvecklade Premiepensionsmyndigheten och delar av uppbyggnadskostnaderna för Pensionsmyndigheten finansieras. Fram till dess att full kostnadstäckning uppnås finansieras viss del av verksamheten genom kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret. Full kostnadstäckning ska uppnås 2018.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Årsredovisning
Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen, vilken ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen
enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett
särskilt avsnitt i resultatredovisningen. Denna del av redovisningen
baseras på uppgifter från berörda aktörer som var och en ansvarar för
sina respektive delar av redovisningen. Då uppgifter från Första-Fjärde
AP-fonderna är preliminära, ska reglering till slutligt utfall framgå i
nästföljande års sammanställda redovisning.

Försäkringskassan har redovisningsansvar för de av
Pensionsmyndighetens fordringar som Försäkringskassan enligt 9 kap 3a
§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har ansvar
för i övrigt. I not till balansräkningen i årsredovisningen och
delårsrapporten ska framgå storleken på de utestående fordringar som
redovisas hos Försäkringskassan men som avser Pensionsmyndighetens
verksamhet.

Delårsrapport
Pensionsmyndighetens delårsrapport ska kompletteras med en särskild
redovisning för premiepensionsverksamheten enligt Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag
(FFFS).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Brev den 30 december 1937 angående försäkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring m.m.

2. Brev den 20 december 1957 angående ändrade försäkringstekniska grunder för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen.

3. För anslagen 1:1 Garantipension till ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer, 1:4 Äldreförsörjningsstöd samt 1:5 Barnpension och efterlevandestöd gäller följande villkor:

Av 7 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs.

4. Statlig ålderspensionsavgift för Försvarsmakten ska 2013 tillgodogöras inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Cecilia Ryberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Statens tjänstepensionsverk
Konsumentverket
Finansinspektionen
Försvarsmakten
Sjunde AP-fonden
Sveriges kommuner och landsting
Landsorganisationen i Sverige
Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:I, 2012-12-18

Diarienummerförteckning

S2011/11297/SF (delvis)
S2012/1831/SF
S2012/6739/SF
S2012/8413/SF
S2012/8443/SF
S2012/8858/SAM (delvis)