Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:39

2012-12-13
U2012/5666/UH
U2012/6996/SAM (delvis)
U2012/7056/UH
Gymnastik- och idrottshögskolan
Box 5626
114 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Gymnastik- och idrottshögskolan
Riksdagen har beslutat om Gymnastik- och idrottshögskolans verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Gymnastik- och idrottshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 43 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:39

Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Gymnastik- och idrottshögskolan86 895
ap.1Takbelopp (ram)86 895

Villkor för anslag 2:39

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:40

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Gymnastik- och idrottshögskolan25 202
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)25 202

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:39 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:40 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 309
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Gymnastik- och idrottshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-259 341
2013-02-259 341
2013-03-259 341
2013-04-259 341
2013-05-259 341
2013-06-259 341
2013-07-259 341
2013-08-259 341
2013-09-259 341
2013-10-259 341
2013-11-259 341
2013-12-259 346
Summa112 097
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Gymnastik- och idrottshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:39 ap.1Takbelopp
2:40 ap.1Forskning och forskarutbildning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer