Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:51

2012-12-13
U2012/5618/UH
U2012/6996/SAM (delvis)
U2012/7069/UH
Malmö högskola
205 06 MALMÖ
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Malmö högskola
Riksdagen har beslutat om Malmö högskolas verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Malmö högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Av årsredovisningen ska när det gäller tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare och antalet helårsstudenter 2013.

Särskilda åtaganden

1. Malmö högskola ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. I årsredovisningen ska högskolan redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 50 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Malmö högskola enligt nedan.

Högskoleingenjörsutbildning10


Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på den aktuella utbildningen under de tre senaste åren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:31

Malmö högskola: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola796 138
ap.1Takbelopp (ram)796 138

Villkor för anslag 2:31

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:32

Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola105 214
ap.3Basresurs (ram)105 214

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola67 438
ap.26Tandvårscentral (ram)67 144
ap.52Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)294

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:31 Malmö högskola: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:32 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning
ap.30Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.2603 %0
ap.520Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)90 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Malmö högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2580 733
2013-02-2580 733
2013-03-2580 733
2013-04-2580 733
2013-05-2580 733
2013-06-2580 733
2013-07-2580 733
2013-08-2580 733
2013-09-2580 733
2013-10-2580 733
2013-11-2580 733
2013-12-2580 727
Summa968 790
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Malmö högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:31 ap.1Takbelopp
2:32 ap.3Basresurs
2:71 ap.26Tandvårscentral
2:71 ap.52Kvalitetsbaserad resursfördelning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Tandvårdscentral

Malmö högskola får ta ut avgifter för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel 2542 001 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Malmö högskolas resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer