Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2012-12-18
S2012/8855/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 5:2
Riksdagen har beslutat om och anslaget 5:2 för budgetåret 2013 (prop. S2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet21 461
ap.2Del till Kammarkollegiet (ram)21 461
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet300
ap.1Till Regeringkansliets disposition (ram)300

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Till Regeringkansliets disposition

Medlen får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige.

ap.2 Del till Kammarkollegiet

 

Beslut om utbetalning 2013:

För punkterna nedan gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2013. Medlen ska rekvireras hos Kammarkollegiet senast den 1 december 2013. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisning av uppdraget, dock inte senare än den 31 mars 2014. Vid rekvisition och återbetalning skall hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut (dnr.).

1. 2 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/2790/FST i ett uppdrag till Statens Folkhälsoinstitut om spridning av föräldrastödjande aktiviteter m.m.

2. 200 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/3295/FST i ett uppdrag till Allmänna barnhuset om finansiering av utställningen - Hitta hem.

3. 5 200 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2011/9837/FST i ett uppdrag till Barnombudsmannen om att kommunicera strategin för att stärka barnets rättigheter.

4. 300 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/5557/FST i ett uppdrag till Statens Folkhälsoinstitut om utbildning föräldrastödjande arbete.

5. 700 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/6898/FST gällande en ansökan om medel för att utveckla Barnets rätt i samhällets (BRIS) verksamhet på webben.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

 

 

ap.3 Barnstatistik

Medlen ska användas för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Barnombudsmannen
Statens folkhälsoinstitut
Allmänna barnhuset