Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:29

2012-12-13
U2012/5606/UH
U2012/6996/SAM (delvis)
U2012/7046/UH
Karolinska institutet
171 77 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Karolinska institutet
Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 47 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Karolinska institutet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan Karolinska institutet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 753 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2013 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2012 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

2. Karolinska institutet ska vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker.

3. Karolinska institutet ska, utöver antagningen på psykologprogrammet om 40 studenter per hösttermin, öka antagningen med 30 studenter per hösttermin fr.o.m. 2010. Denna utökning innebär en volymökning 2015 motsvarande 150 helårsstudenter, utöver den volym som antagningen om 40 studenter per hösttermin motsvarar.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av intaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:15

Karolinska institutet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet595 639
ap.1Takbelopp (ram)595 639

Villkor för anslag 2:15

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:16

Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet1 338 788
ap.2Basresurs (ram)1 338 788

Villkor för anslag 2:16

ap.2 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer19 712
Diabetes28 160
Epidemiologi10 057
Neurovetenskap28 160
Stamceller och regenerativ medicin30 171
Vårdforskning20 114

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet100 030
ap.17Tandvårdscentral (ram)95 360
ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram)4 494
ap.39Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)176

2:72

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet586 382
ap.6Karolinska institutet (ram)580 378
ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram)6 004

Villkor för anslag 2:72

ap.6 Karolinska institutet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2013 utbetala medel till övriga universitet enligt tabellen nedan. Medlen ska användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Universitet

Belopp i tkr

Uppsala universitet

850

Lunds universitet

1 052

Göteborgs universitet

912

Umeå universitet

875

Linköpings universitet

703

Karolinska institutet

1 612

Summa

6 004

 

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning
ap.20Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.1703 %0
ap.1803 %0
ap.390Allt0
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.603 %0
ap.903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)520 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)153 821
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25223 909
2013-02-25217 905
2013-03-25217 905
2013-04-25217 905
2013-05-25217 905
2013-06-25217 905
2013-07-25217 905
2013-08-25217 905
2013-09-25217 905
2013-10-25217 905
2013-11-25217 905
2013-12-25217 880
Summa2 620 839
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:15 ap.1Takbelopp
2:16 ap.2Basresurs
2:71 ap.17Tandvårdscentral
2:71 ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring
2:71 ap.39Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:72 ap.6Karolinska institutet
2:72 ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Optikercentral

Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter för den verksamhet vid optikercentralen, som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen, samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Tandvårdscentral

Karolinska institutet får ta ut avgifter för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel 2542 001 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer