Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 15

2012-12-20
Fi2012/852
Fi2012/2204
Fi2012/2345 m.fl.
Se bilaga 1
Finansinspektionen
Box 7821
10397 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Finansinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål  1

Bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

Återrapportering

Redovisning ska lämnas av hur arbetet med effektiv reglering, tillsyn, registrering och tillståndsprövning har bedrivits kopplat till målet. Redovisning ska även lämnas för hur stor andel av företagen under tillsyn som blir föremål för någon tillsynsinsats under året.

Mål  2

Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning.

 

Återrapportering 

Redovisning ska lämnas av hur insatser för att stärka konsumenternas finansiella förmåga har genomförts. Redogörelse ska även lämnas för de modeller som används för utvärdering av de insatser som rör finansiell folkbildning.

 

Återrapporteringskrav i övrigt

1. De mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för analys av verksamhetens utveckling, prestationer och resultat ska så långt som möjligt redovisas. I resultatredovisningen ska även följande redovisas:

  • uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och anmälningsärenden,
  • antalet beslutade sanktioner uppdelat på olika regler,
  • hur stor andel av myndighetens totala kostnader som avser internationellt arbete, såväl inom EU som globalt, avseende tillsynsverksamheten och regelgivningen, samt 
  • hur de ökade resurserna som tillförts i samband med budgetpropositionen för 2013 har använts.

2. Redovisa hur myndigheten har samverkat med Konsumentverket och Pensionsmyndigheten för ett ökat konsumentskydd på finansmarknaden.

3

Uppdrag

1. Med utgångspunkt från myndighetens rapport ”Förslag till indikatorer som kan utgöra ett utvecklat stöd i samband med analys och uppföljning” ska de föreslagna indikatorerna tas fram (Fi2012/2345). Vidare ska en redovisning göras av utfallet avseende 2012 fördelat på dessa indikatorer. I det fall data finns för tidigare år ska redovisningen för 2012 kompletteras med tidigare underlag. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2013. 

2. Redovisa hur myndigheten arbetar med kvalitetshöjande insatser och med att effektivisera verksamheten. Av redovisningen ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas, samt förväntat resultat. Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2014. Myndigheten ska även redogöra för vilka delar av den administrativa stödverksamheten som kan vara lämpliga att överföra till Statens servicecenter och när i tiden en sådan överföring kan vara lämplig. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2013. 

3. Övervaka kreditinstitutens kreditgivning och kreditvillkor till företagen och hushållen, inkl. bolånemarginaler. Följa räntesättning och ställa räntesättningen i relation till institutens upplåningskostnader för olika löptider. Uppdraget ska redovisas kvartalsvis under 2013.

I redovisningen avseende kvartal 3 ska även en redogörelse lämnas för hur och i vilken omfattning kreditinstituten under 2013 har anpassat sig till ökade kapitaltäckningskrav i jämförelse med 2012 och om effekterna för hushåll och företag.

4. Utreda och redovisa möjliga åtgärder för hur kreditinstituten (banker m.fl.) ska kunna öka kundernas insyn i hur de faktiska utlåningsräntorna för bolån bestäms i förhållande till de räntesatser som instituten publicerar bl.a. på sina webbsidor. Myndigheten ska också överväga och klargöra om kreditinstituten bör åläggas att publicera finansieringskostnaden för en viss typ av bolån. Redovisningen ska även innehålla en handlingsplan för hur insatser kan genomföras och en tidsplan för detta. Uppdraget redovisas senast den 1 augusti 2013. 

5. Följa upp rapporten Finansinspektionens insatser för att öka rapporteringen till Rikspolisstyrelsen - en redovisning inom ramen för regeringsuppdrag 7 i regleringsbrevet avseende budgetåret 2010 (Fi2012/1255) inom området åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • Redogörelse ska lämnas för de åtgärder som vidtagits till följd av de slutsatser som drogs.
  • Uppföljningen ska även innehålla en analys och redogörelse om orsakerna till utfallet avseende rapporteringen av misstänkta transaktioner.
  • Redogörelse ska lämnas för vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förbättra och höja rapporteringsgraden hos de verksamhetsutövare som omfattas av skyldighet att rapportera misstänkta fall av penningtvätt och terrorismfinansiering.

I samband med uppföljningen bör även en ny sammanställning av rapporteringen av misstänkta transaktioner göras. Uppdraget redovisas senast den 16 april 2013.

6. Redovisa prognoser för anslagsbelastningen och för avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, budgeten och till utfallet för 2012. Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013 och ska följa instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen343 317
ap.1Finansinspektionen (ram)338 817
ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt (ram)4 500

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Av anslagspost 1 beräknas 7 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av finansiell folkbildning.

Anslagspost 1 får användas för att bekosta Krigsförsäkringsnämndens verksamhet.

ap.2 Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

Anslagspost 2 får användas för samordningsorganet för tillsyn av penningtvätt.

1:17

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen7 150
ap.1Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (ram)7 150

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:11 Finansinspektionen
ap.134 1963 %0
ap.21353 %0
1:17 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
ap.1715Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)85 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2528 610
2013-02-2528 610
2013-03-2528 610
2013-04-2528 610
2013-05-2528 610
2013-06-2528 610
2013-07-2528 610
2013-08-2528 610
2013-09-2528 610
2013-10-2528 610
2013-11-2528 610
2013-12-2528 607
Summa343 317
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)-23 712-1 00064 00063 0001 000-23 712
Administrativ service
Avgiftsförordningen (SFS 1992:191)001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2001:911)

Avgifter som disponeras redovisas skilt från statsbudgeten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättsliga avgifter
Särskilda avgifter enligt lagen (2000:1087)2711006 00006 0006 000
Avgifter (SFS 2004:297)27120025 000025 00025 000
Avgifter (SFS 2007:1135)254800310 000310 00000
Summa00341 000310 00031 00031 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krigsförsäkringsnämnden undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

 

På regeringens vägnar
Peter Norman
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksbanken
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA och KLS
Justitiedepartementet, KO
Socialdepartementet, SF
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Pensionsmyndigheten
Statens servicecenter
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 15, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

Fi2012/852
Fi2012/2204
Fi2012/2345
Fi2012/4234
Fi2012/4766(delvis)