Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2012-12-20
Fi2012/4766 (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
10451 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra uppdrag utifrån olika användares behov, öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen som finns inom myndigheten. Uppdrag rörande officiell statistik ska prioriteras före annan avgiftsfinansierad verksamhet.

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar samt underlätta förståelse och tolkning av statistiska resultat och samband.

Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska. Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företagare.

Myndigheten ska redovisa:

  1. produktivitetsutvecklingen,
  2. bidrag från EU,
  3. företagens kostnader för uppgiftslämnandet,
  4. allmänhetens förtroende för myndigheten,
  5. vidtagna åtgärder för att öka tillgänglighet till och användbarhet av statistiken samt för att öka förståelsen av statistiska resultat och samband,
  6. prestationernas kostnader, intäkter och volym i den avgiftsfinansierade verksamheten, återrapporterade enligt den indelning som anges under avsnitt 6 Avgifter och bidrag,
  7. större insatser för extern marknadsföring och produktutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten, samt
  8. kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten.

Samordning av den officiella statistiken

Samordningen av den officiella statistiken ska stärka det svenska statistiska systemet, bidra till hög statistikkvalitet och öka användbarheten av den officiella statistiken.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Rådet för den officiella statistiken

Myndigheten ska lämna en rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken om samordningen av den officiella statistiken med uppgifter om tillgänglighet samt könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Den kartläggning av könsuppdelning av statistiken som genomförts under 2012 ska under 2013 utgöra underlag för en återkoppling från rådet till statistikansvariga myndigheter. Återkopplingen ska ha två syften; dels att förmedla resultaten till berörda statistikansvariga myndigheter, dels att inhämta information om bakomliggande orsaker till att statistiken inte alltid redovisas könsuppdelad. Omfattningen av återkopplingen beslutas av rådet och styrs av erfarenheter från tidigare genomförda uppföljningar av könsuppdelning av statistiken.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2013–2017 senast den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. 

Mikromaterial

Myndigheten ska inom ramen för anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

3

Uppdrag

Arbetsplan över den anslagsfinansierade verksamheten

1. Myndigheten ska senast den 31 januari 2013 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten under 2013. Arbetsplanen ska innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen ska även redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras.

Statistik om det civila samhället

2. Myndigheten ska ta fram statistik om det civila samhället i enlighet med regeringsbeslut den 28 januari 2010 (IJ2010/137), där FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om ideella organisationer, International Classification of Non Profit Organisations (ICNPO), ska följas. Statistiken ska omfatta uppgifter om organisationslivet som ingår i den ekonomiska statistiken, men även så långt det är möjligt uppgifter om de ideella organisationer som faller utanför dagens statistik samt relationerna mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer. Redovisning av uppdraget, inklusive ekonomisk redovisning, ska göras i samband med årsredovisningen för 2013. Inom uppdraget ska en publikation redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2014.

Förenkling för företagen

3. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010–2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Vidareutnyttjande av statistik

4. Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens statistik. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 augusti 2013.

Förbättra kvaliteten i BNP-snabben

5. Myndigheten ska utreda om kvaliteten på snabbversionen av nationalräkenskaperna kan förbättras. Vid behov ska myndigheten föreslå förbättringar. Uppdraget ska senast den 31 maj 2013 redovisas till regeringen (Finansdepartementet).

Kommunstatistik

6. Myndigheten framställer och publicerar statistik om alternativa utförare inom verksamhet som finansieras av kommuner och landsting, samt statistik över personal sysselsatt i kommunalt finansierad verksamhet. Myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete avseende hur kommunstatistiken publiceras och presenteras. I uppdragets genomförande ska myndigheten samråda med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 27 september 2013.

Databasen och simuleringsmodellen FASIT

7. Myndigheten ska redogöra för vilka rättsliga förhållanden som råder för databasen och simuleringsmodellen FASIT. Redogörelsen ska bl.a. beskriva förutsättningarna för behandling av personuppgifter och utlämnande av material samt möjligheterna att utöka databasens omfång med nya variabler och statistik. Om myndigheten bedömer att författningsregleringar är nödvändiga ska sådana föreslås. Uppdraget ska senast 31 mars 2013 redovisas till regeringen (Finansdepartementet).

Internationella statistiken över ungdomsarbetslösheten

8. Uppdraget att undersöka internationella statistiken över ungdomsarbetslösheten (dnr Fi2012/3257) förlängs till den 31 mars 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån540 484
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)540 484

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Kostnaderna för EU-anpassningen av statistiken ska finansieras inom anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.116 2153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)51 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2545 040
2013-02-2545 040
2013-03-2545 040
2013-04-2545 040
2013-05-2545 040
2013-06-2545 040
2013-07-2545 040
2013-08-2545 040
2013-09-2545 040
2013-10-2545 040
2013-11-2545 040
2013-12-2545 044
Summa540 484
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik-38 2000125 000125 0000-38 200
Övriga uppdrag57 8003 000302 000302 000060 800
Tjänsteexport7 600048 00048 00007 600
Summa27 2003 000475 000475 000030 200
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 4 § förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån och disponera avgiftsinkomsterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Åsa Andersson
Kopia till

Samtliga departement
Finansdepartementet/BA, EA och KLS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket