Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:60

2012-12-13
U2012/6996/SAM(delvis)
U2012/7079/F
U2011/6588/F m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:13

Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet151 665
ap.13Till regeringens förfogande (ram)151 665
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 200
ap.9Bidrag till EISCAT (ram)1 200
Disponeras av regeringen0
ap.1Särsk.utg.FoU.ändamå - del till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 3:13

ap.9 Bidrag till EISCAT

Medlen från anslagsposten ska användas för bidrag till EISCAT Scientific Association för tull och mervärdesskatt som har betalats av stiftelsen. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt finns, ska medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslutet eller avtalet. Om ett sådant beslut eller avtal inte finns, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.

ap.13 Till regeringens förfogande

Kammarkollegiet får efter särskilda beslut av regeringen utbetala medlen från anslagsposten för att finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom forsknings- och utvecklingsområdet.

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten enligt följande.

a) Efter rekvisition utbetala 19 848 000 kronor som ett engångsbelopp till Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen ska användas för akademiens verksamhet samt för verksamheten vid sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP). Kungl. Vetenskapsakademien ska senast den 10 maj 2013 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

b) Efter rekvisition utbetala 10 875 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska institutet i Rom. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

c) Efter rekvisition utbetala 1 272 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen San Michele. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Stiftelsen ska före den 10 maj 2013 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

d) Efter rekvisition utbetala 5 410 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska institutet i Athen. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning. 

e) Efter rekvisition utbetala 4 586 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning. 

f) Utbetala 6 512 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska Barnboksinstitutet. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

g) Utbetala 4 734 000 kronor som ett engångsbelopp till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen). Medlen ska användas för nämndens verksamhet. Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte ska senast den 10 maj 2013 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

h) Utbetala 20 174 000 kronor uppdelat på tolv månader till Institutet för framtidsstudier. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

i) Utbetala 5 282 000 kronor som ett engångsbelopp till Nobelmuseum. Medlen ska användas för museets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av museets årsredovisning.

j) Utbetala 1 200 000 kronor som ett engångsbelopp till den ideella föreningen Vetenskap och allmänhet. Medlen ska användas för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare. Föreningen ska senast den 10 maj 2013 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

k) Utbetala 1 350 000 kronor som ett engångsbelopp till Norges Kunnskapsdepartement för Sveriges del av finansieringen av Nordisk Samisk Institutt.

l) Efter rekvisition från Vetenskapsrådet utbetala 1 085 000 kronor som ett engångsbelopp till Vetenskapsrådet för driften av sekretariatet för The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

m) Kammarkollegiet ska snarast utbetala 15 000 000 kronor som engångsbelopp till Vetenskapsrådet för finansiering av forskningssamarbete med Frankrike, Italien, Tyskland och Schweiz med anledning av forskningssamarbeten i samband med ESS.

n) Utbetala ett engångsbelopp till vardera av följande sex holdingbolag:

1 800 000 kronor till MIUN Holding AB, 
2 400 000 kronor till GU Holding AB, 
1 800 000 kronor till SLU Holding AB, 
2 400 000 kronor till KTH Holding AB, 
1 800 000 kronor till Linköpings universitet Holding AB, och 
1 800 000 kronor till LTU Holding AB.

Medel utbetalas enligt Verket för innovationssystems rekommendation. Kapitaltillskotten ska finansiera uppbyggnaden av s.k. idébanker. Användningen av medlen ska framgå av respektive holdingbolags årsredovisning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.10Inget0
ap.9363 %0
ap.134 5503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Vetenskapsrådet
Kungl. vetenskapsakademien
Stiftelsen Svenska institutet i Rom
Stiftelsen San Michele
Svenska institutet i Athen
Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
Institutet för framtidsstudier
Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte
Svenska barnboksinstitutet
Nobelmuseum
Vetenskap och allmänhet
Kunnskapsdepartementet, Norge
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Luleå tekniska universitet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:60, 2012-12-13

Diarienummerförteckning

U2012/6996/SAM(delvis)
U2012/7079/F
U2011/6588/F
U2012/0371/F
U2012/1193/F
U2012/1373/F
U2012/1528/F
U2012/1531/F
U2012/1532/F
U2012/1533/F
U2012/1537/F
U2012/1538/F
U2012/2494/F
U2012/2577/F
U2012/2668/F
U2012/3291/F
U2012/3772/F