Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2012-12-20
U2012/5609/UH
U2012/6996/SAM (delvis)
U2012/7269/UH
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Uppsala universitet
Riksdagen har beslutat om Uppsala universitets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Uppsala universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i respektive utbildning och en sammanfattande beskrivning av hur uppdraget har genomförts.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 36 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Uppsala universitet enligt nedan.

Civilingenjörsutbildning15
Högskoleingenjörsutbildning15
Sjuksköterskeutbildning28


Dimensioneringen av förskollärarutbildningen ska ske i nära samverkan med huvudmännen. Antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen ska under 2013 och kommande år vara minst 220.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på aktuella utbildningar under de tre senaste åren.

2

Organisationsstyrning

Samgående med Högskolan på Gotland

Uppsala universitet ska förbereda och vidta de åtgärder som krävs för att verksamheten vid Högskolan på Gotland ska inordnas i Uppsala universitet den 1 juli 2013.

Uppsala universitet ska

  • upprätta en budget för 2013 som fr.o.m. den 1 juli 2013 inkluderar verksamheten vid Högskolan på Gotland,
  • i sin styrning och uppföljning inkludera verksamheten vid Högskolan på Gotland fr.o.m. den 1 juli 2013,
  • i budgetunderlaget för 2014–2016 inkludera den verksamhet som i dag bedrivs vid Högskolan på Gotland,
  • vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd,
  • se till att att kraven på studentinflytande enligt 1 kap. 4 a § högskolelagen (1992:1434) tillgodoses i den nya organisationen,
  • överväga hur de båda lärosätenas befintliga avtal och övriga åtaganden kan samordnas med bästa möjliga kostnadseffektivitet,
  • överta Högskolan på Gotlands samtliga kvarvarande ännu gällande avtal och övriga åtaganden den 1 juli 2013.  

Vid genomförandet av uppdraget ska Uppsala universitet samverka och föra en nära dialog med Högskolan på Gotland. Samråd ska ske med Universitetskanslersämbetet, Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk samt med andra berörda myndigheter och organisationer.

Uppsala universitet ska hålla berörda centrala och lokala arbetstagarorganisationer och studentorganisationer informerade om arbetet med detta uppdrag och ge dem tillfälle att framföra synpunkter. Uppsala universitet ska särskilt beakta behovet av att hålla personal och studenter vid de båda lärosätena informerade om arbetets gång.

Uppsala universitet ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) underrättat om arbetet. Därutöver ska Uppsala universitet lämna en delrapport om arbetets gång senast den 31 januari 2013. I delrapporten ska även ingå redovisning av beräknade kostnader för inordnandet av verksamheten vid Högskolan på Gotland i Uppsala universitet. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 30 september 2013. I slutrapporteringen ska det framgå hur anställda och studenter har involverats, informerats och förberetts på kommande förändringar samt ett förslag till hur uppföljning och utvärdering av samgåendet under perioden 2013–2015 kan utformas.

Verksamhet på Gotland

Uppsala universitet ska från och med den 1 juli 2013 bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning.

3

Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska, turkiska och seismologi.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 994 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2013 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2012 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

3. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2013 utbetala 850 000 kronor till Uppsala universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Uppsala universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

4. Uppsala universitet ska enligt uppdrag att utveckla och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor (dnr U2011/3826/UH) redovisa verksamheten i årsredovisningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:3

Uppsala universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet1 362 345
ap.1Takbelopp (ram)1 362 345

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:4

Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet1 841 565
ap.6Basresurs (ram)1 815 666
ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)25 899

Villkor för anslag 2:4

ap.6 Basresurs

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi (prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13, rskr. 2010/11:176) får ett kapitaltillskott på 950 000 kronor, dock högst 100 000 euro, göras till KIC Inno Energy SE för 2013.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer19 712
Energi52 297
E-vetenskap26 148
Molekylär biovetenskap43 749
Politiskt viktiga regioner8 046
Säkerhet och krisberedskap11 465
Vårdforskning10 057


Medlen till det strategiska forskningsområdet Molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid Sweden Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor

Anslagsposten ska finansiera kostnaderna för utveckling och spridning av kunskap och information om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt om våld i samkönade relationer i enlighet med regeringens uppdrag till Uppsala universitet (dnr U2011/3826/UH).

Vidare ska anslagsposten finansiera den nationella stödtelefonen som drivs i anslutning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

2:70

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet29 219
ap.9Statlig ålderspensionsavgift (ram)29 219

Villkor för anslag 2:70

ap.9 Statlig ålderspensionsavgift

Uppsala universitet disponerar anslagsposten för statliga ålderspensionsavgifter som uppstår för utbildningsbidrag till doktorander. Anslaget ska finansiera samtliga avgifter för alla doktorander vid universitet och högskolor. Resurserna avser ökade utgifter för utbildningsbidrag för forskarstuderande med anledning av ålderspensionsreformen.

Eftersom summan av regleringsbeloppet och den preliminära statliga ålderspensionsavgiften för 2013 i fråga om utbildningsbidrag beräknas bli negativ, ska Uppsala universitet inte betala någon statlig ålderspensionsavgift för utbildningsbidrag 2013.

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet28 575
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)1 802
ap.2Internationell lärarfortbildning (ram)8 432
ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)2 308
ap.38Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)16 033

2:72

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet265 829
ap.1Uppsala universitet (ram)265 829

Villkor för anslag 2:72

ap.1 Uppsala universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.60Allt0
ap.703 %0
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.98773 %0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.380Allt0
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.63 6009009009002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndigandet avser kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)700 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)267 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25291 526
2013-02-25291 526
2013-03-25291 526
2013-04-25291 526
2013-05-25291 526
2013-06-25291 526
2013-07-25291 526
2013-08-25291 526
2013-09-25291 526
2013-10-25291 526
2013-11-25291 526
2013-12-25291 528
Summa3 498 314
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Uppsala universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Takbelopp
2:4 ap.6Basresurs
2:4 ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor
2:71 ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik
2:71 ap.2Internationell lärarfortbildning
2:71 ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet
2:71 ap.38Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:72 ap.1Uppsala universitet
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer