Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:42

2012-12-20
Ju2012/8493/KRIM
Ju2012/8527/KRIM(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:14
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:14 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:01 utg.omr. 4, bet. 2012/13:JuU1, rskr. 2012/13:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet80 578
ap.2Avg till vissa internationella sammanslutningar - del till Kammarkollegiet (ram)80 578
Disponeras av Rikspolisstyrelsen15 096
ap.3Avg till int sammans - del till RPS (ram)15 096

Villkor för anslag 1:14

ap.2 Avg till vissa internationella sammanslutningar - del till Kammarkollegiet

Från anslagsposten får betalas årsavgifter till Haagkonferensen för internationell privaträtt, Internationella institutet i Rom för unifiering av privaträtten (UNIDROIT), Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives samt 25 procent av årsavgiften till Världsorganisationen för den intellektuella äganderäten (WIPO).

Från anslagsposten får även betalas kostnader förenade med skadeståndsprocessen med anledning av försenad implementering av Datalagringsdirektivet (2006/24/EG).

Dessutom får bidrag till vissa andra internationella sammanslutningar samt internationellt samarbete och forskning med anknytning till Justitiedepartementets område betalas från anslagsposten.

Medel från anslagsposten får utbetalas först efter beslut av Regeringskansliet.

ap.3 Avg till int sammans - del till RPS

Från anslagsposten får betalas avgifter till Interpol och Schengen Information System.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Jenny Björndal
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Näringsdepartementet/KLS
Riksdagen/Justitieutskottet
Riksrevisionen
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret