Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2012-12-13
Fö2012/113/ESL (delvis)
Fö2012/1974/MFU
Fö2012/2188/ESL(delvis)
Försvarshögskolan
Box 27805
11593 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:7
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Officersutbildning m.m. för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

UPPDRAG

Forskning och analysstöd för regeringens behov.

Försvarshögskolan ska stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik, samt utformningen och utvecklingen av samhällets krisberedskap genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Försvarshögskolan ska för regeringens behov genomföra verksamhet inom följande kompetensområden; säkerhetspolitisk forskning, forskning och strategisk analys, forskning inom det folkrättsliga området, statsvetenskaplig forskning med inriktning krishantering och internationell samverkan, forskning med inriktning mot fredsfrämjande verksamhet samt forskning om försvarspolitik.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:7

Officersutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan222 085
ap.1Försvarshögskolan (ram)222 085

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget disponeras av Försvarshögskolan för utgifter i samband med genomförandet av det treåriga officersprogrammet m.m. Vidare finansierar anslaget forskning och utveckling för att officersutbildningen vid högskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Anslaget finansierar även forskarutbildning, kurser inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) samt forskning och analysstöd för regeringens behov. 

1. Högst 165 500 000 kronor får användas för officersutbildning på grundnivå. 

2. Högst 49 320 000 kronor får användas till forskning och utveckling, övergripande ämnesansvar för officersutbildningens ämnen samt till finansiering av forskarutbildning inom officersutbildningens centrala ämnen.  

3. Högst 6 400 000 kronor får användas för forskning och analysstöd för regeringens behov. Senast den 20 september 2013 ska Försvarshögskolan till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med kostnadsberäknande projektförslag för budgetåret 2014.

4. Högst 2 000 000 kronor får användas för genomförande och planering av utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:7 Officersutbildning m.m.
ap.16 6633 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2518 507
2013-02-2518 507
2013-03-2518 507
2013-04-2518 507
2013-05-2518 507
2013-06-2518 507
2013-07-2518 507
2013-08-2518 507
2013-09-2518 507
2013-10-2518 507
2013-11-2518 507
2013-12-2518 508
Summa222 085
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Karin Enström
Johan Frank
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, MFI, SSP, ESL och SSK
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UH
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Civilingenjörsförbundet
Officersförbundet
SACO
SECO
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges reservofficersförbund