Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2012-12-20
Fi2012/4658 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:17

Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet25 310
ap.1AB Göta kanalbolag - del till KAMK (ram)25 310

Villkor för anslag 1:17

ap.1 AB Göta kanalbolag - del till KAMK

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till AB Göta kanalbolag för att täcka kostnader för upprustning och drift av kanalen. 

Utbetalning av medlen ska ske med 16 600 000 kronor den 10 januari 2013, 5 000 000 kronor den 1 mars 2013 och 3 710 000 kronor den 2 juli 2013.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Norman
Katarina Karinsdotter
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA, KLS
Näringsdepartementet/KLS
Näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
AB Göta kanalbolag