Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 16

2012-12-20
Fi2012/4766 (delvis)
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
10158 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:16 Finansmarknadsforskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:16

Finansmarknadsforskning (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem30 006
ap.1Finansmarknadsforskning - del till Vinnova (ram)30 006

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Finansmarknadsforskning - del till Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova) har i uppdrag att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning. Av medlen får högst 2 procent användas för programanknutna kostnader.  

Vinnova ska, efter samråd med Vetenskapsrådet, följa upp och årligen redovisa satsningens omfattning och utfall.

Redovisning görs även med avseende på 

    • den finansierade forskningens utveckling och faktiska verksamhet, 
    • den vetenskapliga kvaliteten och relevansen, samt  
    • hur samfinansieringen fungerar med beaktande av att finansieringen av alla satsningar ska bäras lika mellan staten som helhet och den privata finansmarknadsbranschen.

En särskild redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 20 mars 2014.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:16 Finansmarknadsforskning
ap.1900Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Norman
Liso Norrman
Kopia till

Finansutskottet
Riksbanken
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA, KLS, SSA
Näringsdepartementet, FIN
Utbildningsdepartementet, F
Riksgäldskontoret
Finansinspektionen
Ekonomistyrningsverket
Vetenskapsrådet