Finansdepartementet


Regeringsbeslut
IV:8

2012-12-20
S2012/9065/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:14
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet570
ap.3EIPA (ram)570

Villkor för anslag 1:14

ap.3 EIPA

Anslagsposten får användas för att betala Sveriges medlemsavgift i European Institute of Public Administration (EIPA). Avgiften för 2013 uppgår till 55 000 euro. Kammarkollegiets betalning av medlemsavgiften ska ske enligt betalningsunderlag direkt från EIPA eller de betalningsunderlag som Regeringskansliet (Socialdepartementet) tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Lena Westin
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen