Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2012-12-13
Ju2012/7932/KO
Ju2012/7905/Ko (slutlig)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
Riksdagen har beslutat om och anslaget 2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter för budgetåret 2013 (prop. 2012:13:1 utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU1, rskr. 2012/13:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:6

Bidrag till miljömärkning av produkter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 374
ap.1Det nordiska miljömärkningssystemet (ram)1 687
ap.2EU:s miljömärkningssystem (ram)2 687

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Det nordiska miljömärkningssystemet

  • Anslagsposten får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter.
  • Kammarkollegiet ska, efter rekvisition från Miljömärkning Sverige Aktiebolag, kvartalsvis betala ut en fjärdedel av 1 687 000 kronor med början i januari 2013.

ap.2 EU:s miljömärkningssystem

  • Anslagsposten får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter samt till informationsarbete om märkningen.
  • Kammarkollegiet ska, efter rekvisition från Miljömärkning Sverige Aktiebolag, kvartalsvis betala ut en fjärdedel av 2 687 000 kronor med början i januari 2013.

Övriga villkor 

Miljömärkning Sverige Aktiebolag ska i sin årsredovisning redovisa de insatser som gjorts för att främja användningen av EU Ecolabel och hur bolaget arbetar med eventuella intressekonflikter mellan Svanen och EU Ecolabel.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/KL
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Miljömärkning Sverige Aktiebolag