Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2012-12-18
S2012/8858/SAM(delvis)
S2012/2672/SF
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 202
10124 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för socialförsäkringens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 10, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Inspektionen för socialförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen ska verka för rättssäkerhet och effektivitet inom socialförsäkringsområdet samt bidra till att medborgarna har en hög tilltro till socialförsäkringarna.

Återrapportering:

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska bedöma vilken betydelse myndighetens granskningar har haft för socialförsäkringsadministrationens effektivitet, rättssäkerhet och för medborgarnas tilltro till socialförsäkringarna.

3

Uppdrag

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och ISF rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan.  

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes, enligt instruktion från ESV, den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober.

Utvärdering av sjukskrivningsmiljarden

Nivån på ersättningen från den s.k. rörliga delen i sjukskrivningsmiljarden är direkt kopplad till utvecklingen av sjukfrånvaron i respektive landsting. Landstingen får betalt i förhållande till hur utvecklingen ser ut i det egna landstinget jämfört med i andra landsting. Utgångspunkten för ersättningen är att landstingen fritt ska kunna välja de åtgärder som bedöms ha effekt på sjukfrånvaron.

ISF ska göra en analys av landstingens åtgärder finansierade med den rörliga ersättningen. ISF ska också undersöka och analysera vilken betydelse landstingen anser att den rörliga ersättningsdelen har för de åtgärder landstingen vidtar i arbetet med sjukskrivningsrelaterade frågor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 augusti 2013.

Granskning av Försäkringskassans arbete med en jämställd sjukskrivningsprocess

Skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män har ökat. Det är viktigt att Försäkringskassans handläggning har ett jämställdhetsperspektiv för att motverka omotiverade skillnader mellan kvinnor och män. ISF ges därför i uppdrag att granska Försäkringskassans handläggning av sjukförsäkringsärenden ur ett jämställdhetsperspektiv. ISF ska också granska hur myndigheten arbetar för att säkerställa att handläggningen av sjukförsäkringen sker på ett jämställt sätt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 november 2013.

Sjukskrivning över generationer

ISF ska med utgångspunkt i sin tidigare rapport Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras barn dnr S2012/2672/SF undersöka närmare vad som kan ha betydelse för den observerade överföringen. Detaljerna i uppdragets utformning och rapporteringstidpunkt bestäms i dialog mellan ISF och Socialdepartementet.

Förnyad utredning av sjukersättning

Försäkringskassan ska i samband med beslut om sjukersättning även besluta om att en ny utredning av den försäkrades arbetsförmåga ska göras senast tre år efter beslutet är fattat. Detta är obligatoriskt i alla ärenden där Försäkringskassan fattat beslut enligt de regler som gäller från och med den 1 juli 2008. ISF ges i uppdrag att granska om och hur dessa utredningar görs, samt att undersöka vad de leder till i fråga om ersättning och eventuella rehabiliteringsåtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2014.

Effekter av borttagandet av intyg om barns frånvaro 

ISF ska analysera effekter av borttagandet av intyg om barns frånvaro med avseende på hur föräldrarna använder försäkringen. I uppdraget ingår även att följa Försäkringskassans arbete med att förhindra fusk och fel inom den tillfälliga föräldrapenningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 13 december 2013.

Kvalitet i hanteringen av bostadstillägg

ISF ska fortsatt mäta och analysera kvaliteten i hanteringen av bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. I regleringsbrevet för 2011 fick ISF i uppdrag att analysera kvaliteten i hanteringen av bostadstillägg. En redovisning avseende 2012 ska enligt det regleringsbrevet lämnas den 1 mars 2013. Med anledning av övergången från tidsbestämda beslut till beslut som gäller tills vidare (prop. 2011/12:152 Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, och vissa andra frågor) utökas nu det uppdraget. Redovisningen avseende 2012 ska även omfatta en granskning av hur övergången har genomförts hos Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan och i vilken utsträckning denna ger förutsättningar för en god kvalitet. Med anledning av utökningen av uppdraget ska det redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 maj 2013.

ISF ska därutöver följa upp hur de nya reglerna för bostadstillägg tillämpas och vilka effekter de får för handläggningstider och för kvalitet i underlag och utbetalningsbelopp. En sådan redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 maj 2014.

Uppdrag lämnade i tidigare regleringsbrev eller särskilda uppdrag samt återrapporteringstidpunkt

Uppföljning av Försäkringskassans effektiviseringsarbete, S2010/8272/SF31 maj 2013
Insatser för personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen2 maj 2013
Uppdrag att följa utfall av beslut om statlig assistansersättning17 december 2013 och oktober 2014
Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete22 februari 2013
Uppföljning av rehabiliteringsgarantin31 augusti och 31 december 2013
En legitim socialförsäkringÅrsredovisningen för 2012

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen65 218
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)65 218

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.11 9573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 522
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-255 435
2013-02-255 435
2013-03-255 435
2013-04-255 435
2013-05-255 435
2013-06-255 435
2013-07-255 435
2013-08-255 435
2013-09-255 435
2013-10-255 435
2013-11-255 435
2013-12-255 433
Summa65 218
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Eva Stina Lönngren
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Försäkringskassan
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Pensionsmyndigheten
Sveriges Kommuner och Landsting