Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2012-09-20
Fi2012/3467
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 02, bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2011/12:104, prop. 2011/12:1, utg.omr. 23, bet. 2011/12:MJU2, rskr. 2011/12:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Myndigheten ska redovisa kostnaden per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon. Vidare ska kollegiet redovisa kostnaderna för bevakningen av Allmänna arvsfondens rätt, kostnaderna för förvaltningen av fonden samt kostnaderna för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt. 

Fonden för fukt- och mögelskador i småhus 

Myndigheten ska redovisa balanser och kostnader för ärenden enligt förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. under 2012 samt en prognos för utbetalningar och åtaganden under kommande år.

Upphandlingsstöd - mål

Myndighetens upphandlingsstöd ska bidra till att

  • upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks,
  • förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling,
  • målen om en långsiktigt hållbar utveckling uppnås, samt
  • den innovationsfrämjande upphandlingen uppmuntras.

Upphandlingsstöd - återrapportering

Myndigheten ska redovisa

  • i vilken omfattning målgrupperna har använt sig av upphandlingsstödet,
  • resultatet av det upphandlingsstödjande arbetet,
  • hur myndigheten medverkat till att hela inköpsprocessen ska kunna genomföras elektroniskt och vilket standardiseringsarbete myndigheten deltagit i, samt
  • hur de mindre leverantörernas perspektiv har integrerats i myndighetens arbete.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen (avseende anslaget 1:2 Kammarkollegiet och anslaget 1:1 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd under utgiftsområde 9 för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli och den 26 oktober 2012.

2

Organisationsstyrning

Tillgångar och skulder

Tillgångar och skulder från Kammarkollegiet som i förekommande fall övertas av Statens servicecenter, överlåts till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För de tillgångar och skulder som Kammarkollegiet överlåter till Statens servicecenter, övertar Statens servicecenter ansvaret från och med den 1 oktober 2012. Nettot mellan tillgångar och skulder ska regleras genom en betalning mellan myndigheterna.

3

Uppdrag

1. Myndigheten ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Myndigheten ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet):

- Månatlig uppgift om hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, och uppgift om de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå.

- Antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegaranti-
utbetalningarna har avsett.

- Den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person och uppgift om det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

Redovisningen ska lämnas in senast den sista dagen i varje månad och avse föregående månads uppgifter, för varje län och totalt för riket. All redovisning ska vara uppdelad på konkurser respektive företagsrekonstruktioner.

2. Myndigheten ska följa upp tillämpningen av det avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket som den 30 november 1999 träffades mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB. Myndigheten ska lämna en samlad ekonomisk redovisning av verksamheten till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2012.

3. Myndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla samt aktivt sprida vägledningen för upphandling inom vård och omsorg, utifrån vad som anges i regeringens beslut den 26 mars 2009 (dnr S2007/11029). I uppdraget ingår att se över behov och ta fram kravspecifikationer för de områden myndigheten finner lämpliga. Myndigheten ska vidare kartlägga målgruppernas kännedom om och användning av vägledningen. Myndighetens kostnader för uppdraget finansieras från anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård under utgiftsområde 9. Myndigheten ska lämna en redovisning av uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 oktober 2012.

4. Myndigheten ska driva en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra områden där lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. Myndigheten ska fortsätta att utveckla databasen så att den svarar mot de behov av bl.a. lättillgänglig och sökbar information som uttrycks i propositionen Lag om valfrihetssystem (prop. 2008/09:29). Myndigheten ska säkerställa att innehållet i databasen är offentligt och tillgängligt utan avgift. Finansiering av uppdraget sker med de medel som Kammarkollegiet tilldelades enligt regeringens beslut den 26 juni 2008 (dnr S2008/5749). Kammarkollegiet ska senast den 30 oktober 2012 lämna en redogörelse till regeringen (Socialdepartementet) för hur medlen har använts och hur databasen använts av målgruppen. 

5. Myndigheten ska redovisa hur den följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för it för miljön 2010-2015 (dnr N2010/3482/ITP delvis). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet64 495
ap.1Kammarkollegiet (ram)64 495

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Administrativa och handläggande uppgifter

Anslagsposten får användas för att finansiera de administrativa och handläggande uppgifterna åt Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd, Statens skaderegleringsnämnd och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor.

Skadestånd

Enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handlägger Kammarkollegiet vissa sådana anspråk. I ärenden där Kammarkollegiet finner att beviljad ersättning har sin grund i fel eller försummelse från någon myndighets sida ska Kammarkollegiet överlämna ärendet till regeringen för beslut om utbetalning. Vid överlämnandet ska framgå vilken myndighet som enligt Kammarkollegiet bör bära den uppkomna kostnaden. I ärenden där Kammarkollegiet finner att beviljad ersättning inte har sin grund i fel eller försummelse från någon myndighets sida ska Kammarkollegiet betala ut ersättningen. Kostnaden ska belasta denna anslagspost, dock sammanlagt högst 600 000 kronor under 2012.

Fordringsbevakning

Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.

Övrigt

1 000 000 kronor ska föras från inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån till anslaget 1:2 Kammarkollegiet, som ersättning för administrationen av näringslånen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.11 9353 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)43 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)460 000
- varav ÖVRIGT460 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

För 2012 får Kammarkollegiet disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 355 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2008:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse skulle överstiga 50 000 000 kronor, kommer dock det överstigande beloppet att täckas utanför systemet.

Kammarkollegiet får emellertid, för att täcka kostnader med anledning av järnvägsolyckan i Kimstad, utnyttja ytterligare högst 50 000 000 kronor av det balanserade överskottet på det ovan nämnda kontot i Riksgäldskontoret.

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på
5 000 000 kronor på nämnda konto.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-255 375
2012-02-255 375
2012-03-255 375
2012-04-255 375
2012-05-255 375
2012-06-255 375
2012-07-255 375
2012-08-255 375
2012-09-255 375
2012-10-255 375
2012-11-255 375
2012-12-255 370
Summa64 495
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Verksamhet
Kapitalförvaltning6 000-70044 80045 160-3604 940
Försäkringsverksamhet213 59116 100194 265193 425840230 531
Fordringsbevakning-2 083-1 2809 2509 050200-3 163
Registrering av trossamfund-8162121 300990310-294
Inköpscentral20 5907 70081 00078 8002 20030 490
Administrativ service-1 862-2 00045 00045 0000-3 862
Summa235 42020 032375 615372 4253 190258 642
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Verksamhet
Stiftelserätt2552-8 070-2 3501 8004 000-2 200-12 620
Tolkar och översättare2552-29 742-6 1501 4007 800-6 400-42 292
Summa-37 812-8 5003 20011 800-8 600-54 912
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst 0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna.

För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten får under 2012 ur Allmänna arvsfonden rekvirera maximalt 60 000 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, för förvaltning av fonden samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Marie Hyllander
Kopia till

Finansdepartementet/BA1 och KLS
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket