Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2012-09-06
N2012/4495/ITP
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer 
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:4

Informationsteknik: Telekommunikation m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet16 500
ap.4Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition (ram)16 500
Disponeras av Post- och telestyrelsen15 000
ap.1Informationsteknik - del till PTS (ram)15 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet8 510
ap.3Informationsteknik - RKs disposition (ram)8 510

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Informationsteknik - del till PTS

Anslagsposten får användas till att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster såsom telefoni och internetanslutning, i de fall där marknaden inte tillgodoser behovet. Av anslagsposten får högst 3 miljoner kronor användas till kostnader för administration av dessa åtgärder.

ap.3 Informationsteknik - RKs disposition

Anslagsposten får användas för insatser som bidrar till att förverkliga målet för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

ap.4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får efter regeringens beslut användas för insatser, dock ej konsultarvoden, som bidrar till att förverkliga målet för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Sofia Holmgren
Kopia till

Riksdagen/Trafikutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statsrådsberedningen/SAM, Internrevisionen, FCK
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Post- och telestyrelsen