Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2012-11-01
S2012/7629/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet10 000
ap.2HSAN-kostnader (ram)5 000
ap.3till Kammarkollegiets disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 1:1

ap.2 HSAN-kostnader

Kammarkollegiet disponerar medlen för de administrativa och handläggande uppgifter som myndigheten utför åt HSAN fr.o.m.       den 1 juli 2011.

ap.3 till Kammarkollegiets disposition

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
ap.203 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
1:1 ap.11:1 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
ap.1ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25417
2012-02-25417
2012-03-25417
2012-04-25417
2012-05-25417
2012-06-25417
2012-07-25417
2012-08-25417
2012-09-25417
2012-10-25417
2012-11-25417
2012-12-25413
Summa5 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2HSAN-kostnader
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Lena Hellberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen