Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2012-09-06
Ju2012/5765/KO
Ju2012/4600/KO
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:6 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90, prop. 2011/12:99, utg.omr. 18, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

3:6

Bidrag till miljömärkning av produkter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 374
ap.1Det nordiska miljömärkningssystemet (ram)1 687
ap.2EU:s miljömärkningssystem (ram)2 687

Villkor för anslag 3:6

ap.1 Det nordiska miljömärkningssystemet

  • Anslagsposten får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter (se prop. 2011/12:1, utgiftsområde 18). Anslagsposten får även användas för förvärv av aktier i Miljömärkning Sverige AB (se prop. 2011/12:99, utgiftsområde 18).
  • Kammarkollegiet ska, efter rekvisition från Miljömärkning Sverige AB, kvartalsvis i efterskott betala ut en fjärdedel av 1 687 000 kronor.

ap.2 EU:s miljömärkningssystem

  • Anslagsposten får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter samt till informationsarbete om märkningen (se prop. 2011/12:1, utgiftsområde 18).
  • Kammarkollegiet ska, efter rekvisition från Miljömärkning Sverige AB, kvartalsvis i efterskott betala ut en fjärdedel av 2 687 000 kronor.

Övriga villkor 

Miljömärkning Sverige AB ska i sin årsredovisning redovisa de insatser som gjorts för att främja användningen av EU Ecolabel och hur bolaget arbetar med eventuella intressekonflikter mellan Svanen och EU Ecolabel.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/KL
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Miljömärkning Sverige AB