Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2012-06-28
M2012/1687/S
(delvis)
Naturvårdsverket
Valhallavägen 195
106 48 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Naturvårdsverket
Riksdagen har beslutat om Naturvårdsverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:78, prop. 2011/12:1, utg.omr. 20, bet. 2011/12:MJU1, rskr. 2011/12:99, prop. 2011/12:99, utg.omr. 20, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Naturvårdsverket och nedan angivna anslag.

Regeringens miljöpolitiska prioriteringar under mandatperioden är klimat, havsmiljö, biologisk mångfald och giftfri miljö. Naturvårdsverket ska ta hänsyn till dessa prioriteringar både nationellt, på EU-nivå och internationellt.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övriga återrapporteringskrav

Åtgärder för biologisk mångfald

Naturvårdsverket ska senast den 31 mars 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa

1. hur arbetet med områdesskydd har utvecklats samt hur medel inom anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur har använts,

2. hur arbetet med att skydda skogsmark med höga naturvärden som ägs av Sveaskog, Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk fortskrider,

3. hur arbetet med markbyten med ersättningsmark som för detta ändamål ägs av Ersättningsmark i Sverige AB i syfte att skydda skogsmark med höga naturvärden fortskrider,

4. hur arbetet med skötsel av skyddade områden har utvecklats samt hur medel inom anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur har använts,

5. hur användningen av naturvårdsavtal för skydd av värdefulla naturområden har utvecklats samt

6. hur medelsanvändningen och arbetet med artbevarande och viltförvaltning har utvecklats.

Redovisningen ska avse de senaste tre åren och vara möjlig att jämföra med tidigare års redovisningar av anslagen.

Friluftspolitiken

Naturvårdsverket ska redovisa hur arbetet med samordningen av berörda myndigheters friluftslivsarbete har utvecklats, liksom samverkan med andra aktörer såsom friluftslivsorganisationerna.

Vindkraft

Naturvårdsverket ska redogöra för vilka insatser myndigheten har vidtagit för att öka kunskapen hos länsstyrelser, kommuner, vindkraftsbranschens aktörer och allmänheten om vindkraftens samlade effekter på natur och miljö. Naturvårdsverket ska också redovisa hur många vindkraftsärenden myndigheten har fått in, hur stor andel av dessa man har svarat på, på vilka grunder ett urval har skett i fråga om vilka ärenden som myndigheten har svarat på, när i beredningsprocessen myndigheten har yttrat sig samt en grov redovisning av innebörden i yttrandena.

Webbaserad vindkraftshandbok

Webbplatsen vindlov.se är en myndighetsgemensam plattform samt ett nav för all offentlig information om tillståndsfrågor för vindkraftverk. Statens energimyndighet har i uppdrag att förvalta och utveckla plattformen. Naturvårdsverket ska bidra till arbetet genom att inom sitt verksamhetsområde ansvara för beredning av tillståndsrelevant faktaunderlag och redaktionellt upplägg på webbplatsen. Naturvårdsverket ska redovisa hur man bistått Statens energimyndighet i detta arbete.

It för miljön

Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten har följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Bidragshantering

Naturvårdsverket ska redovisa myndighetens bidragsverksamhet för respektive anslag. Naturvårdsverket ska också redovisa vilka kostnader myndigheten har haft i samband med bidragsgivningen.

Prognoser

Naturvårdsverket ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- den 18 januari,

- den 22 februari,

- den 3 maj,

- den 30 juli samt 

- den 26 oktober 2012.

3

Uppdrag

Uppföljning av strandskyddet

Naturvårdsverket ska redovisa statistik som rör kommunernas och länsstyrelsernas beslut om att upphäva och ge dispens från strandskyddet. Av redovisningen ska framgå hur många upphävanden och dispenser som länsstyrelserna och kommunerna har beslutat om under 2011, fördelat på kommuner, samt ändamålet för upphävandet eller dispensen. Redovisningen lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 april 2012.

Geografisk miljöinformation

Naturvårdsverket har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Myndigheten ska senast den 1 oktober 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti samma år samt en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

Föreskrifter i nationalparker

Naturvårdsverket ska se över föreskrifterna för landets nationalparker, bl.a. i syfte att möjliggöra kommersiell verksamhet. Arbetet ska ske i samråd med berörda länsstyrelser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 juni 2014.

Naturvårdsstiftelser

Naturvårdsverket ska utreda förutsättningarna för hur staten kan medverka till att ytterligare kommunala och landstingskommunala naturvårdsstiftelser eller motsvarande organisationer etableras. Arbetet ska ske efter samråd med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 mars 2013.

Riksintressen för friluftslivet

Naturvårdsverket ska göra en översyn av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven av tätortsnära natur. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 28 februari 2014.

NOx-avgiften

Naturvårdsverket ska, efter samråd med Statens energimyndighet, utvärdera effekterna av höjningen av kväveoxidavgiften för energi- och produktionsanläggningar enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxidavgifter vid energiproduktion (kväveoxidavgiften) från 40 kronor till 50 kronor per kilogram som genomfördes 1 januari 2008. Utvärderingen ska beakta hur stor reduktion av utsläppen av kväveoxider som åstadkommits på grund av höjningen samt hur företagens ökade utgifter på grund av höjningen fördelats mellan olika branscher. Perioden för utvärderingen bör vara åren 2007–2010. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 november 2012.

Utsläppsstatistik av växthusgaser

Naturvårdsverket ska, i samråd med berörda myndigheter, redovisa ett förslag till hur preliminär och övergripande utsläppsstatistik av växthusgaser i Sverige skulle kunna utformas och presenteras senast under det första halvåret efter aktuellt utsläppsår. I förslaget ska myndigheten även bedöma de kostnader som är förknippade med framtagandet av sådan statistik samt hur dessa kan finansieras. En kvalitetsbedömning bör ingå i den presenterade statistiken. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 april 2012.

Förvaltningsplaner för järv, lodjur, björn och kungsörn

Naturvårdsverket ska ta fram förvaltningsplaner för järv, lodjur, björn och kungsörn. Planerna ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 januari 2013.

Informationsinsatser avseende skyddsjakt

Naturvårdsverket ska informera länsstyrelserna och deras viltförvaltningsdelegationer om de ändringar i jaktförordningen som gäller från och med den 15 januari 2012 avseende skyddsjakt efter stora rovdjur. Naturvårdsverket ska vidare informera länsstyrelserna och viltförvaltningsdelegationerna om delegeringen av beslutsrätt avseende skyddsjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna samt om viltförvaltningsdelegationernas övergripande ansvar i dessa frågor. En redovisning av hur informationsarbetet har genomförts ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 15 maj 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:4

Stöd till friluftsorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket27 785
ap.10Stöd till friluftsorganisationer (ram)27 785

Villkor för anslag 13:4

ap.10 Stöd till friluftsorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till föreningen Svenskt Friluftsliv enligt förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:1

Naturvårdsverket (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket367 682
ap.1Naturvårdsverket (ram)367 682

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Naturvårdsverket

1. Anslagsposten får användas för Naturvårdsverkets förvaltningskostnader. 

2. Anslagsposten får användas för bidrag till sådant av andra organiserat bedrivet utvecklingsarbete som främjar de verksamheter Naturvårdsverket ansvarar för.

3. Av anslagsposten ska 5 000 000 kronor användas för att se över nationalparksföreskrifterna i syfte att möjliggöra kommersiell verksamhet.

1:2

Miljöövervakning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket209 514
ap.1Miljöövervakning (ram)135 083
ap.2Bidrag till åtgärder för miljökrav vid offentlig upphandling m.m. (ram)12 000
ap.6Bidrag till ideella miljöorganisationer (ram)12 537
ap.7Bidrag till Swedish Water House (ram)0
ap.8Program för utsläpp och avfall (ram)49 894
Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten83 200
ap.3Miljöövervakning m m - del till HaV (ram)80 200
ap.5Bidrag till Swedish Water House (ram)3 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Miljöövervakning

1. Anslagsposten får användas för övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön, inklusive viss internationell rapportering, samt till miljömålsuppföljning.

2. Av anslagsposten ska 100 000 kronor användas för stöd till klimatkommunerna (kommunerna Boxholm, Falköping, Götene, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Jönköping, Lidköping, Lund, Lycksele, Malmö, Mölndal, Olofström, Sandviken, Sollentuna, Stockholm, Säffle, Södertälje, Upplands Väsby, Uppsala, Växjö, Åmål och Östersund samt region Skåne och landstinget i Stockholm) för arbete med att ta fram underlag i syfte att arbeta med några pilotfall och identifiera problem och möjligheter inom ramen för arbetet med Färdplan 2050.

ap.2 Bidrag till åtgärder för miljökrav vid offentlig upphandling m.m.

Naturvårdsverket ska betala ut 500 000 kronor till AB Svenska Miljöstyrningsrådet för informationsinsatser m.m. för att stimulera organisationer till nya och förnyade registreringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG. Naturvårdsverket ska betala ut 11 500 000 kronor till AB Svenska Miljöstyrningsrådet för arbetet med miljökrav vid offentlig upphandling.

ap.3 Miljöövervakning m m - del till HaV

Anslagsposten får användas för övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön, inklusive viss internationell rapportering, samt till miljömålsuppföljning.

ap.5 Bidrag till Swedish Water House

Anslagsposten ska användas för bidrag till verksamheten vid Swedish Water House (SWH). Havs- och vattenmyndigheten ska betala ut bidraget till stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI). Bidraget ska användas till att generera och förmedla kunskap och erfarenheter om internationella vattenfrågor, framför allt inom området integrerad vattenförvaltning.

ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till ideella miljöorganisationers arbete som bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, eller något av de fyra prioriterade områdena i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen.

ap.8 Program för utsläpp och avfall

Anslagsposten ska användas för programmet för utsläpp och avfall, för utvecklingsarbete för internationell rapportering och för arbete med utsläppsrätter.

1:3

Åtgärder för värdefull natur (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket615 535
ap.1Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (ram)0
ap.2Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m. (ram)615 535

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag

ap.2 Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m.

 1. Anslagsposten får användas för kostnader samt visst arbete vid länsstyrelserna som avser bevarandeplaner, skötsel, fastighetsförvaltning, byggnadsinvesteringar, uppföljning och övervakning av nationalparker, naturreservat och andra områden med områdesskydd samt till Kungliga nationalstadsparken, världsarv, Ramsarområden, biosfärområden och områden som ingår i eller föreslås ingå i nätverket Natura 2000.
 2. Anslagsposten får användas för kostnader som avser artbevarande, upprättande och genomförande av åtgärdsprogram, viltförvaltning, åtgärder som har anknytning till förstärkning av vargstammens genetik, rovdjursinventeringar, rovdjursinformation, bekämpning av invasiva främmande arter samt annan övervakning, inventering och kunskapsstöd vad gäller arter och naturtyper. Anslagsposten får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna avseende samma ändamål.
 3. Anslagsposten får användas för kostnader samt visst arbete vid länsstyrelserna som avser friluftsliv och allemansrätt, kommunikation och utbildning inom naturvårdsområdet, regionala landskapsstrategier samt terrängkörningsplaner.

 4. Anslagsposten får användas för samebyarnas arbete för framtagande av terrängkörningsplaner och genomförande av planerna. Detta sker genom att medel betalas ut till länsstyrelserna i fjällänen (Dalarna, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten). Länsstyrelsen i Västerbottens län får av dessa medel använda 120 000 kronor för att utvärdera de hittills avsatta medlens användning och vidtagna åtgärdernas effekt på fjällmiljön samt uppskatta det framtida behovet av medel för terrängkörningsplaner och genomförandet av dem.

 5. Högst 50 000 000 kronor får användas för statsbidrag till kommunala och lokala naturvårdsåtgärder inom ramen för regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Av dessa får högst 3 000 000 kronor betalas ut som bidrag till länsstyrelserna för att administrera statsbidragen.

 6. Högst 3 000 000 kronor får användas till att betala ut bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt för eventuella akuta åtgärder – utförda efter samråd med Naturvårdsverket - i arbetet med att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer.

 7. Högst 3 500 000 kronor får betalas ut som bidrag till Centrum för biologisk mångfald för deras arbete med att utveckla och genomföra ett nationellt program för lokal och traditionell kunskap, i enlighet med regeringsbeslut den 15 december 2011 (dnr M2011/3884/Nm).

 8. Högst 2 500 000 kronor får betalas ut som bidrag till Länsstyrelsen i Norrbottens län för det fortsatta arbete med att genomföra en förändring av förvaltningen av världsarvet Laponia som aviseras i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20).

 9. Intäkter av fastighetsuthyrning m.m. får användas i verksamheten under anslaget.

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket449 618
ap.1Sanering och efterbehandling av förorenade områden (ram)449 618
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning21 000
ap.3Sanering o återställ - del till SGU (ram)21 000
Disponeras av Statens strålskyddsinstitut0
ap.4Sanering o återställ - del till SSI (ram)0
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten2 000
ap.2Sanering o återställ - del till SSM (ram)2 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sanering och efterbehandling av förorenade områden

 1. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande.
 2. Anslagsposten får användas för att finansiera undersökningar och juridiska bedömningar eller andra utredningar som krävs som underlag för att genomföra åtgärder, för framtagande av underlag för prioriteringar av framtida sanerings- och återställningsinsatser i landet samt för arbete med tillsyn över förorenade områden hos länsstyrelserna i syfte att öka inslaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder så att det framtida behovet av bidragsfinansiering minskar.
 3. Anslagsposten får användas för utrednings- och åtgärdskostnader som återkrävs av ansvariga enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning.
 4. Anslagsposten får användas till att åtgärda från risksynpunkt särskilt angelägna saneringsobjekt och till akuta saneringsinsatser.
 5. Anslagsposten får användas till kostnader för avhjälpande som uppkommit med anledning av att en tillsynsmyndighet har begärt verkställighet enligt 26 kap. 17 § miljöbalken eller meddelat beslut om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken.

ap.2 Sanering o återställ - del till SSM

Anslagsposten används för omhändertagande av herrelösa strålkällor och visst historiskt radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet. Bidraget får betalas ut till enskilda.  

ap.3 Sanering o återställ - del till SGU

Anslagsposten får användas för att inventera samt, i enlighet med den gällande prioritetsordningen, genomföra ansvarsutredningar, nödvändiga undersökningar, åtgärder och efterföljande miljökontroll på områden där staten har ett eget ansvar för avhjälpande och där ingen annan myndighet kan svara för avhjälpande. 

1:5

Miljöforskning (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket88 063
ap.1Miljöforskning (ram)88 063

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Miljöforskning

 1. Naturvårdsverket ska betala ut högst 17 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL). Beslut fattas av SIVL när en överenskommelse har träffats med näringslivet om samfinansierad forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Medlen till stiftelsen får även användas för nationell finansiering av EU-projekt.
 2. Naturvårdsverket beslutar hur medlen till övrig miljöforskning ska fördelas. Verksamheten får omfatta forskningsbidrag, uppdragsforskning, forskningsbedömningar, kunskapsöverföring från forskning, kunskapssammanställningar och utredningar med anknytning till forskningen samt finansiering av utländska forskare i de internationella samarbeten Naturvårdsverket är involverad i.
 3. Forskningsmedlen ska främst finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med t.ex. miljökvalitetsmålen, miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete. Naturvårdsverket ska via anslagsposten finansiera Sveriges bidrag till den internationella klimatpanelen (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC). Anslaget får också användas för svenska forskares deltagande i IPCC-arbetet.
 4. Anslagsposten får anävdas för IT-baserad administration av forskningsansökningar.

1:16

Skydd av värdefull natur (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket751 000
ap.1Skydd värdefull natur - till NV (ram)751 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Skydd värdefull natur - till NV

 1. Anslagsposten får användas för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken inom Naturvårdsverkets ansvarsområde.
 2. Anslagsposten får användas för kostnader som avser förvärv och avtalslösningar för statens räkning av värdefulla naturområden, särskilt naturskog-urskog.
 3. Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner för områdesskydd av värdefulla naturområden, särskilt naturskog-urskog. 
 4. Anslagsposten får användas för förhandlings- och värderingskostnader efter prövning i varje enskilt fall i samband med skydd av värdefulla naturområden enligt miljöbalken, utredningar och inventeringar som ger underlag för detta skydd, förslag till utpekande till nätverket Natura 2000 samt övriga kostnader och kostnader för visst arbete vid länsstyrelserna som hör samman med skydd av värdefulla naturområden.
 5. Anslagsposten får användas för bidrag till de länsstyrelser som deltar i samverkansprogrammet Komet, kompletterande metoder för skydd av värdefull natur.
 6. Anslagsposten får användas för bidrag till länsstyrelserna i syfte att se över det utvidgade strandskyddet.

 7. Anslagsposten får användas för bidrag till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands samt Skåne län för att genomföra programmen för skydd av tätortsnära natur.
 8. Inkomster från försäljning av fastigheter ska tillföras anslaget.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Budgetår 2008

34:10

Stöd till klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket0
ap.1Stöd till klimatinvesteringar (ram)0
ap.2Administration och information (ram)0
ap.4Stöd till åtgärder för främjande av förnybara drivmedel (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.3Stöd klimatinv. - Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 34:10

ap.1 Stöd till klimatinvesteringar

Anslagssparandet på anslagsposten används för stöd till klimatinvesteringsprogram i enlighet med förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram.

ap.2 Administration och information

1. Anslagssparandet på anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration, information och utvärdering av klimatinvesteringsprogrammen och de lokala investeringsprogrammen för ekologisk hållbarhet. 

2. Högst 2 000 000 kronor får användas för sektorsmyndigheternas arbete med beredning av åtgärder inom sina respektive kompetensområden i klimatinvesteringsprogrammen och högst 5 000 000 kronor får användas för länsstyrelsernas administration. 

ap.4 Stöd till åtgärder för främjande av förnybara drivmedel

Anslagssparandet på anslagsposten disponeras för bidrag i enlighet med förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
13:4 Stöd till friluftsorganisationer
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Naturvårdsverket
ap.111 0303 %0
1:2 Miljöövervakning m.m.
ap.16 375Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
1:3 Åtgärder för värdefull natur
ap.10Inget0
ap.20Inget0
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:5 Miljöforskning
ap.10Inget0
1:16 Skydd av värdefull natur
ap.10Inget0
34:10 (2008) Stöd till klimatinvesteringar
ap.1 (2008)097 2000
ap.2 (2008)013 0000
ap.3 (2008)0Inget0
ap.4 (2008)01 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Miljöövervakning m.m.
ap.140 00028 0007 0003 9402015
ap.817 00012 0003 5001 0002015
ap.325 00020 0005 00002015
1:3 Åtgärder för värdefull natur
ap.2190 00070 02157 63662 3432037
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.1700 000280 000200 000220 0002022
ap.318 00013 0004 0001 0002015
1:5 Miljöforskning
ap.1102 00051 46730 00020 0002015
1:16 Skydd av värdefull natur
ap.125 00012 0006 2595 0002062
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)99 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturvårdsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2530 640
2012-02-2530 640
2012-03-2530 640
2012-04-2530 640
2012-05-2530 640
2012-06-2530 640
2012-07-2530 640
2012-08-2530 640
2012-09-2530 640
2012-10-2530 640
2012-11-2530 640
2012-12-2530 642
Summa367 682
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturvårdsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Naturvårdsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Jägarexamen/jaktkortregister009 3009 30000
NOx006 0006 00000
Batterifonden003 6003 60000
Summa0018 90018 90000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Miljöskyddsavgifter2537006 00006 0006 000
Avgifter enligt lagen om handel med utsläppsrätter2714000000
Övrig offentligrättslig verksamhet2552003 00003 0003 000
Summa009 00009 0009 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturvårdsverket ska använda batterifondens medel på följande sätt fördelat över minst en sexårsperiod räknat från 2009:

 • 404 mkr till insamling och återvinning av de batterier som sattes på marknaden före januari 2009.
 • 40 mkr till återbetalning av miljöavgifterna för batterier som exporterats ut ur Sverige.
 • 20 mkr till Naturvårdsverkets kostnader för prövning av frågor om utbetalning av medlen samt tillsyn.
 • 4 mkr till slutförvar av det kvicksilver som har utvunnits från kvicksilverbatterierna.
 • 100 mkr till informationsinsatser för att upprätthålla och utveckla kunskapsnivån avseende batteriinsamling.
 • Resterande medel 205 mkr avsätts till forskning för utveckling av miljövänliga och kostnadseffektiva återvinningsmetoder för alla typer av batterier och ackumulatorer samt till fordonsenergirelaterad batteriforskning. Energimyndigheten ska fördela forskningsmedlen. Naturvårdsverket ska utbetala medel till Energimyndigheten när projekt är beviljade.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Naturvårdsverket får ta emot bidrag från EU och andra finansiärer för investeringar i mark och byggnader med undantag för föreskriven skyldighet i 5 och 7 §§ kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Naturvårdsverket får, enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m., besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Naturvårdsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor.

2. Med undantag från vad som anges i 10 § förordningen om förvaltning av statliga fastigheter m.m. får Naturvårdsverket, inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över, besluta om investeringar och förvärv när den beräknade utgiften för anskaffningen inte överstiger 20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor ska myndigheten lämna över frågan till regeringen för prövning.

3. Investeringar i mark, markanläggningar, byggnader och pågående projekt ska inte finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Eva Hultqvist Löv
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Rikspolisstyrelsen
Åklagarmyndigheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens pensionsverk
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Tullverket
länsstyrelserna
Statens veterinärmedicinska anstalt
Sveriges lantbruksuniversitet
Statens jordbruksverk
Skogsstyrelsen
Livsmedelsverket
Centrum för biologisk mångfald
Sametinget
Sveriges lantbruksuniversitet, Viltskadecenter
Kemikalieinspektionen
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Strålsäkerhetsmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Boverket
Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket
Verket för innovationssystem
Tillväxtverket
Trafikverket
Statens energimyndighet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenskt Friluftsliv
Svenska Miljöstyrningsrådet AB
Swedish Water House
Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning
Trygghetsstiftelsen

Senast uppdaterad: