Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2012-06-20
L2012/1642
Sametinget
Box 90
98122 KIRUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Sametinget
Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/2012:1, utg.omr. 01, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/2012:60).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Sametinget och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Sametinget ska i återrapporteringen

- redogöra för hur Sametingets verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål,

- redovisa indikatorer samt göra en bedömning av resultaten och effekterna av myndighetens verksamhet

- göra en samlad bedömning av hur Sametingets verksamhet bidragit till en levande samisk kultur, stärkt och utvecklat samernas och de samiska näringarnas ställning i samhället samt en samhällsplanering där samiska behov beaktas.

Prognoser

Sametinget ska redovisa prognoser för perioden 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

22 februari  

3 maj

30 juli

26 oktober

Främjande av rennäringen m.m.

Sametinget ska redogöra hur anslaget har använts samt redovisa antal ärenden och kostnader i följande fall

- bidrag enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

- ersättning enligt 3 § 2 förordningen samt utbetalningar enligt 3 § 1 och 3 förordningen(1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan,

- underhåll av stängsel,

- redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården,

- medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbetning på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet, med angivande av i hur många fall parterna enats vid medlingen, 

- bidrag enligt 35 a § rennäringsförordningen (1993:384) (katastrofskadeskydd),

- hållande av renmärkesregister,

- bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384) för främjande av rennäringen samt

- utveckling av företagsregistret för rennäringen.

Sametinget ska även redovisa

- antalet rovdjursförekomster som ersatts med stöd av 9 § andra stycket viltskadeförordningen (2001:124),

- antalet rovdjursförekomster som ersatts utanför det område som i kartbilaga till betänkandet Samernas sedvanerättsmarker (SOU 2006:14) betecknats som den yttre gränsen för vinterbetesmarkerna och 

- åtgärder för anpassning till ändrade klimatförhållanden.

Utvecklingen av rennäringen och andra samiska näringar

Sametinget ska redogöra för utvecklingen av rennäringen och andra samiska näringar. Redovisningen ska innehålla resultat för de tre föregående åren samt en bedömning om framtida utvecklingen för de samiska näringarna. Redovisningen ska innehålla uppgift om

- antalet under säsongen slaktade renar där prisstöd har lämnats,

- genomsnittligt avräkningspris,

- antalet renar per renskötselföretag,

- resultatet av rovdjursinventeringen inom renskötselområdet, samt

- utvecklingen av övriga näringar såsom duodji (slöjd) och turism.

Nationella minoriteter

Sametinget ska i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län


- redovisa hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, utgiftsområde 1, har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,


- redovisa hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts med anledning av detta samt 


- redovisa genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av omprioriteringar inom det befintliga anslaget avseende såväl Sveriges internationella åtaganden som nationell lagstiftning.


Återrapporteringen ska göras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Landsbygdsdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 8 mars 2013.

Språk och kultur

Sametinget ska bidra till utvecklingen av ett starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv samt utvecklingen av de samiska språkens användning och ställning i samhället, framför allt i det traditionella samiska området.

Sametinget ska redovisa hur anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och minoritetsspråk och kultur, ap. 5 Bidrag tillsamisk kultur under utgiftsområde 17 samt medel ur Samefonden har använts genom att ange antalet bidragssökande, antalet som beviljats bidragsmedel samt beviljade bidragsmedel. Redogörelsen ska delas upp på olika kulturyttringar såsom duodji (slöjd), bild- och formkonst, musik och jojk samt litteratur. Redovisningen ska även delas upp i bidrag till media, forskning och utbildning samt bidrag till organisationer. En jämförelse ska kunna göras mellan åren. Sametinget ska redovisa den samiska bibliotekskonsultens verksamhet och kostnader samt fördelningen av medel till kortare studier i samiska.

Sametinget ska redovisa hur anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och minoritetsspråk och kultur, ap. 5 Bidrag tillsamisk kultur under utgiftsområde 17 har använts för att utveckla en samiskspråkig teater med hög konstnärlig kvalitet som är ledande inom samisk scenkonst. Av redovisningen ska bl.a framgå antalet samiskspråkiga produktioner, produktioner som turnerat och antal besökare samt beviljade bidragsmedel till Giron Sámi Teáhter. En jämförelse ska kunna göras mellan åren.

Statsstödsrapportering

Sametinget ska, senast den 31 maj 2012, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga 3 B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

3

Uppdrag

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Sametinget ska under perioden 2007-2013 aktivt delta i arbetet med samt verka för ett effektivt genomförande av Sveriges landsbygdsprogram. I detta ingår att Sametinget till förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) ska rapportera om programmets genomförande och resultat enligt förvaltningsmyndighetens riktlinjer.

Samiska språkcentrum

Sametinget ska driva samiska språkcentrum i Tärnaby respektive Östersund. Språkcentrumen ska tillgodose samers – både unga och äldres – behov av att återta sitt eget språk. Med samiska avses samtliga varieteter av språket inom den svenska delen av Sápmi.

Språkcentrumen ska aktivt främja och stimulera ökad användning av samiska i samhället, bistå med sakkunskap, utveckla metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket, vid särskilda behov stödja enskildas studier i samiska samt sprida kunskap om revitalisering. Insatser som riktar sig till barn och ungdomar ska prioriteras särskilt.

Språkcentrumens arbete ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser och myndigheten ska således samarbeta med andra samiska institutioner och organisationer för att samordna, komplettera och effektivisera arbetet med att revitalisera det samiska språket. Nya metoder som utarbetas ska dokumenteras och kunskap om dessa ska spridas. Sametinget ska redovisa på vilket sätt uppdraget genomförts, hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, utgiftsområde 1 använts, samt lämna en lägesrapport om situationen för det samiska språket.


Återrapporteringen ska göras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Landsbygdsdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 8 mars 2013.

Hemsida om nationella minoriteter

Sametinget ska fortsätta arbetet med att utveckla hemsidan minoritet.se. I detta ingår att tillgängliggöra information rörande Sveriges internationella minoritetsåtaganden, minoritets- och diskrimineringslagstiftning, språklig revitalisering, språkbevarande för samtliga minoritetsspråk, m.m.

Sametinget ska redovisa på vilket sätt uppdraget har genomförts och hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 har använts för detta ändamål. Sametinget ska även redovisa hur myndigheten arbetar för att involvera de fem nationella minoriteterna i arbetet med hemsidan.

Återrapporteringen ska göras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Landsbygdsdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 8 mars 2013.

Regelförenkling

Sametinget ska efter samråd med berörda myndigheter utvärdera i vilken utsträckning det är möjligt att förenkla regelverket för de samiska näringarna. Utvärdering ska i förekommande fall innehålla förslag på hur förenklingarna ska göras samt konsekvensbeskrivning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 april 2012.  

Samarbetsformer inom småskalig livsmedelsförädling

Sametinget ska i samråd med Jordbruksverket skapa möjlighet till samarbetsformer mellan rennäringen, jaktnäringen, de areella näringarna och småskaligt fiske i syfte att skapa möjligheter till diversifiering och strukturomvandling samt nyetablering inom de samiska näringarna. I uppdraget ingår att att samla berörda samiska aktörer för att skapa förutsättningar för en utveckling av samiska livsmedelsproduktion och det samiska köket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 oktober 2012. 

Stöd till initiativ för samverkan och dialog

Sametinget och Skogsstyrelsen ska, efter samråd med representanter för skogsbruks- och rennäringen aktivt främja och stödja engagemang och initiativ på lokal och nationell nivå för förbättrad dialog och samverkan mellan skogsbruk och rennäring. I det arbetet ska samernas ställning som urfolk beaktas, liksom Sveriges internationella åtaganden härvidlag.

Arbetet ska samordnas och redovisas av Skogsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 mars 2013. En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 mars 2012.

Samhällsplanering

Sametinget ska redovisa hur myndigheten arbetar med att bevaka samiska intressen i samhällsplaneringen inklusive markförvaltning och upplåtelser. Av redovisningen ska även framgå medelsanvändning  och en bedömning om fortsatta behovet av medel för ändamålet. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 oktober 2012.

Arktiska rådet

Sametinget ska bistå Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) i arbetet under det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet.

Samisk traditionell kunskap

Sametinget ska samråda med Centrum för biologisk mångfald i frågor som rör samisk traditionell kunskap av betydelse för bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald.

Effektiv intern styrning och kontroll

Sametinget ska senast den 1 mars, den 1 juli, den 1 oktober och den 1 december 2012 redovisa vilka utvecklingsinsatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten. I redogörelsen ska myndighetens ekonomi, kompetensförsörjning, upphandlingsförfarande samt samordning av informations- och utbildningsuppdraget särskilt belysas.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget34 693
ap.1Sametinget (ram)34 693
ap.2Parlamentsbyggnad (ram)0

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Sametinget

Kostnaderna för Nationellt samiskt informationscentrum ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

ap.2 Parlamentsbyggnad

1. Anslagsposten ska användas för den fortsatta arbetsprocessen med en föreslagen parlamentsbyggnad för Sametinget i Kiruna.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:8

Ersättningar för viltskador m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget5 000
ap.2Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn (ram)5 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn

1. Sametinget ska lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med högst följande belopp:


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

80 000

35 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med högst 1 615 000 kronor och förekomst av örn med högst 1 075 000 kronor och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 1 000 000 kronor för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

2. Anslaget får inte användas till förvaltningsändamål.

1:26

Främjande av rennäringen m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget107 915
ap.2Främjande av rennäringen (ram)104 705
ap.3Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur (ram)3 210

Villkor för anslag 1:26

ap.2 Främjande av rennäringen

1. Sametinget disponerar anslaget för ersättning till renskötselföretag enligt 3 § 2 förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan, för bidrag enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött och bidrag för främjande av rennäringen enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384).

Vidare ska Sametinget

a) efter rekvisition från samebyarna betala ut medel enligt 3 § 1 och 3 förordningen ((1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

Härutöver får medel användas till kostnader för analys och uppföljning av det radioaktiva nedfallet av cesium och till andra statliga kostnader som uppkommer till följd av Tjernobylolyckan. Inkomster vid försäljning av utrustning som inte längre behövs får användas för de i denna punkt angivna ändamålen,

b) betala kostnader för underhåll och inköp av bl.a. stängsel och materiel, rivning av riksgränsstängsel och av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret. Sametinget ska vidare fortsätta rivning av de stängsel, som enligt 47 § andra stycket bilaga 1 till den konvention mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel som undertecknades den 7 oktober 2009, ska rivas,

c) stå för kostnader vilka omfattar redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården. Härutöver får medel användas för andra kostnader för staten som uppkommer till följd av redovisningen av arbetsuppgifter under denna punkt,

d) lämna ersättning för kostnader enligt 35 c § rennäringsförordningen för medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbetning på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet,

e) lämna katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen. Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Sametinget, med ett av tinget angivet schablonbelopp per ren och utfodringsdag. Underlag för utbetalning utgör bl.a. betesundersökningar. Medel får även användas för utveckling av metod för betesundersökningar,

f) stå för kostnader för hållande av renmärkesregister,

g) lämna bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen för främjande av rennäringen,

h) stå för kostnader för fortsatt utveckling av företagsregistret för rennäringen samt

i) åtgärder för anpassning till ändrade klimatförhållanden.

2. Sametinget får besluta om närmare villkor för användningen av medlen. 

3. Sametinget ska lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med högst följande belopp:


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

80 000

35 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med högst 1 615 000 kronor och förekomst av örn med högst 1 075 000 kronor och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 1 000 000 kronor för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

4. Sametinget ska använda högst 4 000 000 kronor för predationsstudie för ren. Medlen ska betalas tilll Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) efter rekvisition.

5. Anslaget får inte användas till förvaltningsändamål utöver vad som anges under punkt 1. ovan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:1 Sametinget
ap.11 0413 %0
ap.201470
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ersättningar för viltskador m.m.
ap.2150Inget0
1:26 Främjande av rennäringen m.m.
ap.23 141Inget0
ap.396Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)2 600
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 891
2012-02-252 891
2012-03-252 891
2012-04-252 891
2012-05-252 891
2012-06-252 891
2012-07-252 891
2012-08-252 891
2012-09-252 891
2012-10-252 891
2012-11-252 891
2012-12-252 892
Summa34 693
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Sametinget
3:1 ap.2Parlamentsbyggnad

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Sametinget får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av Sametinget.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelser i 2 kap. 1 § Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) gällande finansiering av anläggningstillgångar med lån i Riksgäldskontoret, ska inte tillämpas vid finansiering av anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. Sådana investeringar ska finansieras från anslaget.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Helena Ewenfält
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: