Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2012-12-20
S2012/9076/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 5:3
Riksdagen har beslutat om och anslaget 5:3 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:3

Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet30 961
ap.2Del till Kammarkollegiet (ram)30 961
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet0
ap.1Till Regeringkansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 5:3

ap.2 Del till Kammarkollegiet

100 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från 30 juni 2011 om Uppdrag till SCB om vårdnadsbidragsstatistik. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2012.

500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:7 från den 12 januari 2012 i ett uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en kartläggning av behov av kunskap om våld mot barn m.m. 

450 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 26 januari 2012 för att delfinansiera genomförandet av en nordisk barnavårdskongress den 12-13 september 2012.

2 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 4 april 2012 för att finansiera föräldrastödskonferenser.

200 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 24 maj 2012 för att finansiera en förlängning av utställningen hitta hem.

1 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 31 maj 2012 för att finansiera genomförandet av ett forskarseminarium om att förebygga våld mot barn.

800 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 20 september 2012 för att finansiera uppföljningsystemet Max 18.

3 700 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 12 juli 2012 för kommunicera strategin för att stärka barns rättigheter.

240 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 7 juni 2012 för att finansiera delar av Östersjöstaternas råd.

405 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 7 juni 2012 i ett uppdrag till OECD om en jämförelse mellan kontantförmåner och sociala insatser.

60 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 14 juni 2012 för att finansiera projektet - Våga se, våga agera.

1 800 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 31 maj 2012 för att finansiera genomförandet av ett forskarseminarium om att förebygga våld mot barn.

800 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 25 oktober 2012 för att finansiera översättning av barnrättsmaterial.

 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Barnstatistik

Medlen ska användas för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Barnstatistiken är sedan 2008 officiell statistik. SCB ska senast den 28 februari 2013 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna en redogörelse hur medlen har använts.

  

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
5:3 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.10Inget0
ap.2929Inget71
ap.315Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Jessica Löfvenholm
Likalydande till

Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret