Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2012-06-20
S2012/3805/SF
S2012/4515/SAM (delvis)
Försäkringskassan
Vasagatan 16
103 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/2012:97, prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85, prop. 2011/12:1, utg.omr. 12, bet. 2011/12/SfU1, rskr. 2011/12:85, prop. 2011/12:99, utg.omr. 10, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övergripande mål för Försäkringskassan

Socialförsäkringen och Försäkringskassan ska åtnjuta medborgarnas förtroende.

Myndighetens verksamhet ska präglas av en god service och en hög kvalitet i tillämpningen av socialförsäkringen så att rätt person får rätt ersättning i tid.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen samt redovisa genomförda insatser.

Mål Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Säkerheten och enhetligheten vid beslut och utbetalning av assistansersättning ska öka.  

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen samt redovisa genomförda insatser.

Mål Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som präglas av tidiga och aktiva åtgärder så att fler personer återfår arbetsförmågan och ges förutsättningar att återgå i arbete, och därigenom bidra till det övergripande målet om att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen samt redovisa genomförda insatser.

Mål Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Föräldrar ska genom Försäkringskassans information få bättre förutsättningar att välja hur man vill fördela föräldrapenningdagarna mellan sig.

Försäkringskassan ska verka för att särlevande föräldrar har goda kunskaper om försörjningsansvar och möjligheterna att reglera underhåll för barn på egen hand samt möjligheterna till samarbetssamtal som finns på kommunal nivå.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen samt redovisa genomförda insatser.

2

Organisationsstyrning

Tidpunkt för avrapportering för uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan.   

Återrapportering gällande rapporter från Inspektionen för socialförsäkringen

Försäkringskassan ska senast sex veckor efter det att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnat en rapport som särskilt berör Försäkringskassan till Regeringskansliet (Socialdepartementet) kommentera ISF:s slutsatser och rapportera vilka åtgärder Försäkringskassan eventuellt avser att vidta med anledning av den lämnade rapporten.

Tillgångar och skulder

Tillgångar och skulder från Försäkringskassan som i förekommande fall övertas av Statens servicecenter, överlåts till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För de tillgångar och skulder som Försäkringskassan överlåter till Statens servicecenter, övertar Statens servicecenter ansvaret från och med den 1 juni 2012. Nettot mellan tillgångar och skulder ska regleras genom en betalning mellan myndigheterna.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli, 26 oktober.

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges: 

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 18 januari),
 • Redovisningen avseende Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 20 Arbetshjälpmedel m.m. ska vara uppdelad på fördjupade medicinska utredningar, arbetshjälpmedel, resor och utgifter för läkarutlåtanden, 
 • prognostiserat utfall för 2012 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser, och
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller.

Bilstöd

Utbetalat anpassningsbidrag avseende bilstöd per person har ökat snabbt sedan 2009 trots ett svagt konjunkturläge. Försäkringskassan ska lämna ett fördjupat prognosunderlag om orsakerna till detta samt lämna förslag om hur prognosmodellen för bilstödet kan utvecklas för att ge mer träffsäkra prognoser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med att anslagsprognos lämnas den 3 maj 2012.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

a)Systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 

Försäkringskassan hanterar ärenden av stor betydelse för enskilda individer. De försäkrade ska vara delaktiga och bli bedömda utifrån sina individuella förutsättningar. Försäkringskassans handläggning ska präglas av ett systematiskt och aktivt förhållningssätt. Försäkringskassans metoder ska kontinuerligt följas upp och utvecklas och personalens behov av kompetensutveckling beaktas. Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att genomföra systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling. Syftet är att

 • säkerställa ett aktivt förhållningssätt tidigt i sjukfallet och en individuellt anpassad handläggning i syfte att ta tillvara individens arbetsförmåga. En viktig del i detta är att utveckla handläggningen för att identifiera de ärenden där Försäkringskassan kan bidra till att den enskildes arbetsförmåga tas tillvara.
 • stärka förtroendet för att Försäkringskassans beslutsfattande om enskildas rätt till ersättning sker med hög kvalitet,

Försäkringskassan ska senast den 28 februari 2012 redovisa en plan för uppdragets genomförande inklusive hur de tillgängliga medlen avses användas och hur planerade åtgärder avses att följas upp. En delrapport ska lämnas senast den 15 juni 2012. En samlad redovisning för 2012 ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2013. I denna redovisning ska ingå en redovisning av hur tillgängliga medel har använts.

b) Rehabiliteringsinsatser i samarbete med Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i samarbete vidareutveckla metoder och arbetssätt i de sjukfall där insatser bedöms nödvändiga för att stödja den enskildes återgång i arbete. Genom införandet av rehabiliteringskedjan har behovet av tidiga och aktiva insatser under sjukskrivningsprocessen betonats. Sådana insatser ska bidra till att rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen. Samarbetet ska bidra till att klargöra ansvaretsfördelningen mellan myndigheterna i de situationer där den enskilde övergår från den ena till den andra myndighetens ansvarsområde.

Kunskaperna om hur rehabiliteringsinsatser påverkar den försäkrades möjlighet att utveckla arbetsförmåga och dess effekter på sjukfallslängderna är otillräckliga och behöver utvecklas. Rehabiliteringssatsningen ska därför genomföras på ett sådant sätt att verksamhetens effekter kan utvärderas genom vetenskapliga metoder. Utvärderingen bör särskilt fokusera på hur förstärkta insatser i samarbete påverkar arbetsförmågan och sjukfallslängderna. Effektutvärderingen ska utformas i samråd med Inspektionen för socialförsäkringen.

Myndigheterna ska senast den 28 februari 2012 redovisa en plan för uppdragets genomförande inklusive hur de tillgängliga medlen avses användas och hur satsningens effekter kommer att utvärderas. En delredovisning ska lämnas senast den 15 juni 2012. En samlad redovisning för 2012 ska lämnas senast den 22 februari 2013. En redovisning av verksamhetens effekter ska lämnas senast den 30 april 2014. Samtliga återrapporteringar ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet).  

c) Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Stödet till unga med aktivitetsersättning ska utvecklas för att underlätta återgång i arbete. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska inom ramen för sitt samarbete, inom samordningsförbundens verksamhet och genom samverkan med andra relevanta aktörer stödja unga med aktivitetsersättning som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Försäkringskassan ska också öka kunskapen inom sin organisation samt hos berörda aktörer om möjligheten att erhålla särskilt högriskskydd för personer som uppburit aktivitetsersättning.  

Myndigheterna ska senast den 28 februari 2012 redovisa en plan för uppdragets genomförande. En delredovisning ska lämnas senast den 15 juni 2012. Utfallet vad gäller särskilt högriskskydd för personer med aktivitetsersättning ska särskilt redovisas. En samlad redovisning för 2012 ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2013.

Samspelet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

a)Utvecklat samspel mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

Ett väl fungerande samspel mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården är centralt för ett högt förtroende för beslut som rör sjukförsäkringen. För att undvika onödigt långa sjukskrivningsperioder ska den enskilde ges stöd tidigt i sjukskrivningsprocessen. Försäkringskassan ska i samråd med Socialstyrelsen och tillsammans med hälso- och sjukvårdens företrädare vidta åtgärder som syftar till att vidareutveckla strukturer för kontaktvägar tidigt i sjukfallet mellan Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och andra aktörer såsom arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen. Ett utvecklingsområde är att skapa incitamentsmodeller för aktörerna som bidrar till tidiga och adekvata insatser för ökad arbetsförmåga. Andra aktuella utvecklingsområden är kvaliteten i medicinska underlagen, försäkringsmedicinsk kompetens och kunskap om en jämställd sjukskrivningsprocess.  

En första redovisning ska lämnas senast den 2 maj 2012 och en samlad redovisning lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 maj 2013.

b) Införande och implementering av bedömningsinstrument

För en rättssäker prövning av sjukpenningärenden behöver Försäkringskassan i vissa fall fördjupade medicinska utredningar. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. Inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om fördjupade medicinska utredningar för 2012 ska hälso- och sjukvården till Försäkringskassan leverera fördjupade medicinska utredningar, s.k. teambaserade medicinska utredningar och särskilda läkarutlåtanden, efter beställning från Försäkringskassan. Sedan juli 2010 har Försäkringskassan också i uppdrag (S2010/5364/SF) att i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Arbetsförmedlingen vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen. I detta arbete ska Försäkringskassan även samverka med hälso- och sjukvården. Mot denna bakgrund ska Försäkringskassan:
 • bedöma och beskriva hur införandet av metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga, det s.k. ”bedömningsverktyget”, kommer att påverka behovet av teambaserade utredningar och särskilda läkarutlåtanden. Försäkringskassan ska också prognostisera volymer för respektive utredning 2013-2015,
 • redovisa en tidplan för implementeringen av ”bedömningsverktyget”. I denna tidplan ingår att beskriva vilka utbildningsinsatser som krävs för denna implementering,
 • bedöma kostnaden dels för respektive utredning, dels för nödvändiga utbildningsinsatser inför en implementering av ”bedömningsverktyget”.
Försäkringskassan ska samråda med hälso- och sjukvården samt SKL. Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2012 till Regeringskansliet(Socialdepartementet).

c) Sjukskrivningsmiljarden

Försäkringskassan har ansvar för att följa upp, beräkna och betala ut den s.k. sjukskrivningsmiljarden, dvs. överenskommelserna som slutits mellan staten och SKL om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2012 samt om fördjupade medicinska utredningar 2012. Försäkringskassan ansvarar för att:  
 • följa upp villkoren i överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden samt efter samråd med SKL, och även Socialstyrelsen avseende villkor 2, besluta om dels vilka redovisningskrav som ska ställas på landstingen, dels vilka metoder och urval som ska användas vid kvalitetsmätningar,
 • bedöma om villkoren uppfylls av landstingen,
 • beräkna och besluta om storlek på de medel som respektive landsting kvalificerar sig för inom ramen för överenskommelserna samt svara för utbetalning av medel till respektive landsting.

Försäkringskassan ska också i enlighet med överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden för 2012 samverka med hälso- och sjukvårdens representanter och SKL i arbetet med ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan i enlighet med villkor 3 i överenskommelsen.

Försäkringskassan ska i samband med landstingens redovisning av underlag till Försäkringskassan sammanställa landstingens underlag och resultat och senast den 1 oktober 2012 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet). I samband med utbetalningen av medel till landstingen ska Försäkringskassan också sammanställa landstingens underlag och resultat och lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet).  

Uppföljning av sjukförsäkringens regelverk

a) Uppföljning av nya regler för sjukförsäkringen 

Försäkringskassan ska följa upp och analysera de nya regler för sjukförsäkringen som stegvis har införts med början den 1 juli 2008. En plan för uppföljningen under 2012 ska utarbetas i samråd med Socialdepartementet. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 mars 2012. Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik.

b) Analys av rättsläget avseende sjukförsäkringsreformerna

Försäkringskassan ska redovisa en analys av rättsläget utifrån domar från förvaltningsdomstolar beträffande den lagstiftning för sjukförsäkringen som trädde i kraft den 1 juli 2008 och därefter. Särskilt avser detta prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar i rehabiliteringskedjan, möjligheterna att få sjukpenning för fler än 364 dagar, prövningen efter 914 dagar, samt bestämmelsen om att sjukersättning ska beviljas när arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Försäkringskassan ska också beskriva hur myndigheten följer och tolkar domar och hur domar som leder till ändrad rättstillämpning förs ut till handläggarna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 november 2012. 

c) Sjukersättning

Den inkomstrelaterade sjuk- eller aktivitetsersättningen beräknas på grundval av en fastställd antagandeinkomst. Antagandeinkomsten utgörs av de inkomster som den försäkrade hade under en viss ramtid i anslutning till försäkringsfallet. Nuvarande regler innebär att den inledningsvis fastställda antagandeinkomsten tillämpas även när den försäkrade som tidigare har uppburit partiell sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas sådan ersättning i högre omfattning, exempelvis från en halv till hel ersättning.

Försäkringskassan ska analysera de ekonomiska konsekvenserna för de försäkrade av dessa regler. Såväl konsekvenserna för den försäkrades aktuella ekonomi som för den försäkrades ålderspension ska analyseras. Analysen ska utgå från ett arbetsutbudsperspektiv. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2012.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Analys och uppföljning av förmåner inom den ekonomiska familjepolitiken

a) Föräldrapenning

Försäkringskassan ska analysera och följa upp utvecklingen av föräldrapenninguttaget. Analysen ska ta hänsyn till barnets födelseår och de skillnader i regelsystemen som gäller för olika årskullar. Analysen ska även innefatta ej uttagna föräldrapenningdagar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 juni 2012. 

Försäkringskassan ska även redovisa uppgifter om den från den 1 januari 2012 införda möjligheten för föräldrar att använda föräldrapenning samtidigt under 30 dagar under barnets första levnadsår. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2013.  

Försäkringskassan ska även månadsvis redovisa en pivottabell avseende föräldrars uttag av föräldrapenning efter barnets födelseår och födelsemånad. Tabellen ska visa föräldrarnas uttag när barnet är ett år och varje uppnådd ålder till och med åtta års ålder. Tabellen ska även visa föräldrapenningsuttag för barn som uppnått 2,5 års ålder.

b) Tillfällig föräldrapenning

Försäkringskassan ska analysera och följa upp utvecklingen av uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av barn och dagar i samband med barns födelse. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 juni 2012.  

c) Vårdbidrag

Försäkringskassan ska analysera och följa upp utvecklingen av vårdbidraget för funktionshindrade barn. Analysen ska ta hänsyn till bland annat diagnosgrupper och regional utveckling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 juni 2012.  

d) Tilläggsbelopp vid familjeförmåner

Försäkringskassan ska lämna en redovisning och analys avseende utvecklingen av tilläggsbelopp vid familjeförmåner för åren 2010-2011. (Rådets förordning nr 883/04 som samordning av de sociala trygghetssystemen i EU). Av rapporten ska även utvecklingen av ärendevolymer framgå. Redovisningarna ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 juni 2012. 

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Försäkringskassan ska i juni månad, efter publicering av de mest aktuella HEK-siffrorna, med framskrivning för ett år, redovisa och analysera utvecklingen av sedan tidigare framtagna indikatorer för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Försäkringskassan ska utveckla redovisningen avseende långvarig ekonomisk utsatthet genom att komplettera redovisningen med en ny indikator. Ekonomisk utsatthet under flera år i följd ska även redovisas utifrån det absoluta mått som utgår ifrån andelen hushåll med en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten för samtliga hushåll ett visst basår, och sedan räknas upp med inflationen.

Övriga uppdrag

Felaktiga utbetalningar

Gällande den instruktionsreglerade uppgiften att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott enligt 2 § 3, ska Försäkringskassan redovisa och kommentera verksamhetens resultat i en särskild rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Hantering av kundsynpunkter  

Försäkringskassan ska redovisa hur myndigheten arbetar med att hantera synpunkter från allmänheten i syfte att förbättra administrationen av socialförsäkringen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2012.

Samverkan och samordning, etableringsreformen

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och länsstyrelserna ska i samråd med SKL utveckla och förbättra samverkan och samordning i etableringsprocessen för nyanlända.  I detta arbete ska särskilt beaktas

 • ansvar och roller för socialt stöd m.m. till nyanlända,
 • ersättningar som är väsentliga för den nyanländes försörjning,
 • landstingens medverkan i etableringsprocessen,
 • samverkan och samordning på lokal nivå.

Länsstyrelsernas medverkan ska samordnas av länsstyrelsen i Kronobergs län. En delrapport ska lämnas den 15 juni 2012 och en slutrapport den 22 februari 2013. Arbetsförmedlingen ska samordna och lämna denna redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). I rapporten ska framgå vidtagna och planerade åtgärder,  i möjligaste mån resultatet av dessa samt eventuella förslag på åtgärder som regeringen kan behöva vidta.

Övrig återrapportering

Uppföljning av finansiell samordning

Försäkringskassan ska redovisa hur medel avsatta för finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården har använts. Försäkringskassan ska redovisa målgrupper, insatser och resultat av respektive verksamhet. En första redovisning ska lämnas senast den 15 juni 2012 och en samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2013.  

Effektiv administration av socialförsäkringen

Försäkringskassan ska återrapportera utvecklingen av myndighetens samlade effektivitet. Försäkringskassan ska även rapportera genomförda åtgärder i syfte att förbättra effektiviteten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 mars 2012.

Jämställdhetsbonus

Försäkringskassan ska senast den 18 juni 2012 redovisa underlag för kreditering av jämställdhetsbonus för 2011 enligt följande: 

 • Antal dagar som uppkommit baserat på fördelning av föräldrapenningdagar.
 • Antalet dagar det ansökts om.
 • Hur stort belopp som kommer att krediteras skattekontot av Skatteverket.
 • Antalet berörda föräldrar som ansökt om bonus.
 • Antalet berörda föräldrar som bonus betalats ut till.

Samverkan med Pensionsmyndigheten 

Försäkringskassan ska tillsammans med Pensionsmyndigheten redovisa hur samverkan mellan myndigheterna har fungerat. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2013.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Ändring av uppdrag att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning

S2006/9394/HS

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå

2009/2024/SF samt regleringsbrev för 2010

Komplettering av uppdrag att vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga

S2010/5364/SF (delvis)

Uppdrag angående Försäkringskassans effektiviseringsarbete

S2010/8271/SF

Likformig tillämpning

Regleringsbrev för 2011

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Regleringsbrev för 2011

Sjukskrivnas återgång till arbete

Regleringsbrev för 2011

Ungdomar med aktivitetsersättning

Regleringsbrev för 2011

Samverkan med Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för 2011

Avveckling av prisportalen

Regleringsbrev för 2011

Uppdrag att genomföra en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassan tjänster

S2011/4945/SF

Uppdrag att föreslå delmål för att genomföra funktionshinderspolitiken

S2011/8810/FST

Uppdrag att följa utvecklingen av ungas levnadsvillkor

U2011/6675/UC

Uppdrag om unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga samt utbetalning av medel.

S2011/9211/FS

 Uppdrag om förenklingsarbete

 S2011/11077/SF (delvis)

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen8 500
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)8 500
Disponeras av Försäkringskassan5 445 800
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)5 445 800

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten disponeras för tandvårdsförmåner enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 8 000 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum. Ett belopp om 500 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan583 692
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)583 692

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten disponeras för sjukförsäkringsförmåner enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EG) 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder.

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan256 000
ap.1Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (ram)256 000

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten disponeras för bilstöd till personer med funktionshinder enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder.

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan21 044 000
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)21 044 000

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten disponeras för assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan24 717 665
ap.1Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti (ram)0
ap.5Boendetillägg (ram)288 000
ap.7Högkostnadsskydd för arbetsgivare (ram)40 000
ap.8Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall (ram)120 000
ap.15Närståendepenning (ram)137 000
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)15 000
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)108 000
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)1 818 000
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)978 000
ap.20Arbetshjälpmedel m.m. (ram)148 000
ap.21Sjukpenning (ram)21 065 665

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti

Anslagsposten får användas för att genomföra uppdraget om att vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga i enlighet med regeringens beslut (S2010/5364/SF [delvis]).

ap.5 Boendetillägg

Anslagsposten disponeras för boendetillägg enligt socialförsäkringsbalken.

ap.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare

Anslagsposten disponeras för ersättning för vissa kostnader för sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

ap.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall

Anslagsposten disponeras för sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt socialförsäkringsbalken.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten disponeras för närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2012 om
13 848 849 kronor och ett regleringsbelopp för 2009 om 
1 151 151 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2012 om 126 621 030 kronor och ett regleringsbelopp för 2009 om -18 621 030 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2012 om 2 084 824 941 kronor och ett regleringsbelopp för 2009 om -266 824 941 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Arbetshjälpmedel m.m.

Anslagsposten får användas för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster i form av försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar, arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet. Försäkringskassan får endast köpa utredningar och utlåtanden i de fall den allmänna hälso- och sjukvården inte kan bistå Försäkringskassan med sådana utredningar eller utlåtanden.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten disponeras i huvudsak för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högriskskydd), samt avskrivning av studielån.

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan54 325 183
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)42 037 348
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)4 569 931
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)33 000
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)7 684 904

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för ersättning för särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2012 om 8 297 407 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2009 om  -612 503 000 kronor.

1:3

Handikappersättningar (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 266 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 266 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten disponeras för handikappersättningar enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 957 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)234 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)3 723 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2012 om 268 000 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2009 om -34 000 000 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för ersättning vid arbetsskada m.m. enligt bl.a. socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

Regeringen bemyndigar Försäkringskassan att från och med den 1 januari 2012 räkna upp livräntor från frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2011 och 2012.

1:5

Ersättning för kroppsskador (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan46 500
ap.3Ersättning för kroppsskador (ram)45 500
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador (ram)1 000

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för ersättning enligt reglerna om statligt personskadeskydd i socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt militärersättningslagen (1950:261).

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2012 om 1 300 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2009 om -300 000 kronor.

1:6

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av regeringen5 000
ap.1Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård - del till regeringens disposition (ram)5 000
Disponeras av Försäkringskassan995 000
ap.2Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (ram)995 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård - del till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras för utvärderingsinsatser i arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård.

Av anslagsposten får högst 1 845 000 kr utbetalas engångsvis till Karolinska institutet efter rekvisition för projektet Läkares arbete med sjukskrivning.

ap.2 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

Anslagsposten disponeras för utbetalning av bidrag till landsting under förutsättning att landstinget har vidtagit åtgärder för en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess i enlighet med den överenskommelse som träffats mellan Staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

1:7

Bidrag för sjukskrivningsprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 436 500
ap.1Företagshälsovård och rehabiliteringsgarantin (ram)1 388 500
ap.3Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (ram)280 000
ap.4Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (ram)30 000
ap.5Rehabiliteringsinsatser i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (ram)738 000
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.2Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen (ram)4 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 000
ap.6Till Regeringskansliet (ram)1 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgarantin

Anslagsposten får användas för rehabiliteringsgarantin inom hälso- och sjukvården i enlighet med överenskommelsen  som träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Anslagsposten får även användas till företagshälsovård enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet. Tillgängliga medel för bidrag enligt denna förordning uppgår till sammanlagt  359 500 000 kronor per år. Av denna summa får ersättning lämnas med högst:

 • 70 000 000 kronor för grundbidrag,
 • 70 000 000 kronor för tilläggsbidrag till läkarbesök enligt 10 § första stycket,
 • 160 000 000 kronor för tilläggsbidrag för redovisning av koordinerande insatser enligt 10 § andra stycket, och
 • 55 000 000 kronor för ersättning för kostnader för medicinsk service enligt 11 §.
 • 4 500 000 kronor får disponeras för forskning och informationssatsningar.

Högst 100 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera forskningsprojekt inom rehabiliteringsgarantin. 

ap.2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen

Anslagsposten disponeras för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen.

ap.3 Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Anslagsposten disponeras för samverkan och finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. De åtgärder som får finansieras enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Av resurserna till den finansiella samordningen ska Försäkringskassan bidra med hälften. De medel som Försäkringskassan utbetalar ska utgöra statens samlade andel i finansiell samordning. 

ap.4 Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

Anslagsposten disponeras för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. De statliga medlen för finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvård får användas för åtgärder på samma sätt som i den försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård som bedrevs under åren 1993 -1997 (prop. 1991/92:105). 

ap.5 Rehabiliteringsinsatser i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Anslagsposten disponeras för samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

ap.6 Till Regeringskansliet

Anslagsposten får disponeras för kostnader som följd av avveckling av företagshälsovårdsdelegationens arbete.

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 632 474
ap.1Förvaltningsmedel (ram)7 632 474
Disponeras av regeringen0
ap.2Försäkringskassan - Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslagsposten får högst 8 900 000 kronor användas för att stödja forskning inom socialförsäkringens område. Finansiering av forskning om socialförsäkringarna, inklusive pensionsområdet, ska ske i samråd med Pensionsmyndigheten.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor, efter regeringens beslut (S2008/10484/HS [delvis]), användas till att samordna ett utvärderingsprogram för tandvårdsstödet.

Försäkringskassan ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Försäkringskassan ska betala totalt 90 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Av anslagsposten ska 50 000 000 kronor användas till  metod- och kompetensutveckling i syfte att säkerställa att Försäkringskassan har en aktiv handläggning av sjukförsäkringsärenden.

Av anslagsposten ska 20 000 000 kronor finansiera åtgärder som stärker legitimiteten i sjukförsäkringen. Genomförda insatser ska redovisas i årsredovisningen för 2012.

ap.2 Försäkringskassan - Regeringens disposition

Medlen ska finansiera åtgärder som stärker legitimiteten i sjukförsäkringen.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Allmänna barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan24 486 000
ap.1Allmänna barnbidrag (ram)24 486 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Allmänna barnbidrag

Anslagsposten disponeras för barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Medel har beräknats för tilläggsbelopp vid familjeförmåner (EU-regler).

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan35 464 174
ap.1Jämställdhetsbonus (ram)244 800
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)2 440 113
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)537 454
ap.9Föräldrapenning (ram)26 588 047
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning (ram)47 640
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)5 112 053
ap.12Graviditetspenning (ram)494 067

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Jämställdhetsbonus

Anslagsposten disponeras för jämställdhetsbonus enligt lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2012 om 2 632 217 256 kronor och ett regleringsbelopp för 2009 om -192 104 256 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2012 om 506 094 108 kronor och ett regleringsbelopp för 2009 om 31 359 892 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2012 om  48 912 402 kronor och ett regleringsbelopp för 2009 om -  1 272 402 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.12 Graviditetspenning

Anslagsposten disponeras för graviditetspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 982 900
ap.1Underhållsstöd (ram)1 982 900

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten disponeras för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Inkomster från återbetalningsskyldiga ska tillgodoföras och särredovisas under denna anslagspost.

1:4

Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan35 784
ap.1Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (ram)35 784

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslagsposten disponeras för kostnader för bidrag vid adoption av utländska barn enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 891 400
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)260 400
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)2 631 000

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2012 om 261 748 719 kronor och ett regleringsbelopp för 2009 om - 1 348 719 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 617 000
ap.2Bostadsbidrag (ram)4 617 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten disponeras för bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner m.m.
ap.1272 290Inget0
ap.4255Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.129 185Inget0
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
ap.125 600Inget0
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.1631 320Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.1020 0000
ap.514 400Inget0
ap.72 000Inget0
ap.86 000Inget0
ap.156 850Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1948 900Inget0
ap.207 400Inget0
ap.21948 350Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.52 101 867Inget0
ap.6228 497Inget0
ap.71 650Inget0
ap.80Inget0
1:3 Handikappersättningar
ap.163 300Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5186 150Inget0
1:5 Ersättning för kroppsskador
ap.32 275Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1228 9743 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Allmänna barnbidrag
ap.11 224 300Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.112 240Inget0
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 329 402Inget0
ap.100Inget0
ap.11255 603Inget0
ap.1224 703Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.199 145Inget0
1:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
ap.11 074Inget0
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4131 550Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2230 850Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
ap.23 000 0001 000 0001 000 0001 000 0002015
1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.11 005 0001 005 000002013
Belopp angivna i tkr

Villkor

1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården

ap. 2 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

För ändamålet åtgärder för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och utveckla sjukskrivningsprocessen har regeringen bemyndigats att 2011 ingå ekonomiska åtaganden, som medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor under 2013 - 2015. Under 2011 har ekonomiska åtaganden ingåtts som medför framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor under 2013.

1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen

ap. 1 Företagshälsovård och rehabiliteringsgarantin

För ändamålet rehabiliteringsgarantin inom hälso- och sjukvården i enlighet med överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting har regeringen bemyndigats att under 2012 för ramanslaget 1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov om framtida anslag på högst 1 005 000 000 kronor 2013.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)2 000 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)745 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25634 373
2012-02-25634 373
2012-03-25634 373
2012-04-25634 373
2012-05-25634 373
2012-06-25634 373
2012-06-282 857
2012-07-25637 230
2012-08-25637 230
2012-09-25637 230
2012-10-25637 230
2012-11-25637 230
2012-12-25637 229
Summa7 632 474
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Administration av statlig fordran007 5007 50000
Ersättning från försvaret954-1 3153 2612 9003610
Ersättning från affärsdrivande verk001 1001 10000
Intäkter från pensionsmyndigheten00404 000404 00000
Tjänsteexport1785 6034 3009 903-5 603178
Summa1 1324 288420 161425 403-5 242178
Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen
Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen00175 000175 00000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försäkringskassan får med undantag av 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare samt pensioner och pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner och 9 kap. 3 a § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen respektive Pensionsmyndigheten.

Försäkringskassan har redovisningsansvar för de av Pensionsmyndighetens fordringar som Försäkringskassan enligt 9 kap. 3 a § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har ansvar för i övrigt. I not till balansräkningen i årsredovisningen och delårsrapporten ska framgå storleken på de utestående fordringar som redovisas hos Försäkringskassan men som avser Pensionsmyndighetens verksamhet.

På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Maria Rindeborn Jonsson
Likalydande till

Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Kopia till

Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens folkhälsoinstitut
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Tandvårds- och läkemedelförmånsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Statens pensionsverk
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Centrala studiestödsnämnden
Pensionsmyndigheten
Boverket
Konkurrensverket
Verket för innovationssystem
Ungdomsstyrelsen
Konsumentverket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Förbundet Sveriges kommuner och landsting
Fackförbundet ST
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SEKO - Facket för Service och Kommunikation

Senast uppdaterad: