Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2012-06-28
M2012/1604/Nm
M2012/1687/S
(delvis)
Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
40439 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Havs- och vattenmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Havs- och vattenmyndighetens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 20, bet. 2011/12:MJU1, rskr. 2011/12:99, prop. 2011/12:99, utg.omr. 20, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Havs- och vattenmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medelsanvändning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa och analysera hur medlen inom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö har använts. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 april 2012.

Havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten ska övergripande redovisa insatser inom ramen för arbetet med vattenförvaltning, havsförvaltning samt havsplanering.

Fiskerikontrollen

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa samt analysera effekterna av arbetet med fiskerikontrollen och genomförandet av EU:s kontrollförordning (1224/2009). Myndigheten ska även redovisa hur fiskerikontrollen har effektiviserats bland annat genom att arbetsmetoder för att förbättra urvalet av kontrollobjekt har vidareutvecklats. Myndigheten ska även redovisa hur arbetet har bedrivits i nära samverkan med Kustbevakningen.

Anpassning av fiskeflottan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa utvecklingen av fiskeflottans kapacitet i relation till tillgänglig fiskeresurs.

Småskaligt fiske

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa insatserna som syftar till att stärka det småskaliga fisket. 

Bruka utan att förbruka

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision "bruka utan att förbruka" med tillhörande övergripande mål. Återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

Prognoser

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion för Ekonomistyrningsverket

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober 

3

Uppdrag

Miljömålsstrategi

Havs- och vattenmyndigheten ska med utgångspunkt i regeringens skrivelse Åtgärder för levande hav (skr. 2009/10:213) ge förslag på de områden som kan vara lämpliga att ingå i en kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik. Myndigheten ska ge förslag på de områden där den ser ett särskilt behov av övergripande och långsiktiga politiska prioriteringar och avvägningar för att de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Myndigheten ska i arbetet samråda med berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 juni 2012. 

Dialog om vattenkraft och fastställda mål

Havs- och vattenmyndigheten ges i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få en ökad samsyn kring vattenkraften och de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 oktober 2012.

Geografisk miljöinformation

Havs- och vattenmyndigheten har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslaget 1:1 Inspire utgiftsområde 20 Allmän miljö och Naturvård. Myndigheten ska senast den 1 oktober 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster - fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster - samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

Politiken för global utveckling

Havs- och vattenmyndigheten får ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport för förvaltning av fiskeresurserna som ett bidrag till genomförandet av Politiken för global utveckling. Tjänsteexporten ska vara direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet och dess unika kompetens. Myndigheten ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 december 2012.

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2012. Redovisningen ska inkludera en analys av den långsiktiga utvecklingen i biologiska och ekonomiska termer av bestånd som är föremål för svenskt fiske mot bakgrund av försiktighetsreferenspunkter. Dessutom ska en bedömning inkluderas av genomförda kontrollinsatsers kostnader och effekter, särskilt avseende sådana fisken som berörs av EU:s återhämtningsplaner. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1mars 2013.

Vetenskaplig rådgivning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur arbetet med vetenskaplig rådgivning inom myndigheten bedrivs. Av redovisningen ska framgå hur arbetet är organiserat, hur resurserna har fördelats samt hur deltagande i bland annat ICES:s arbetsgrupper bedrivis. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 september 2012.

Samverkan avseende datainsamling

Havs- och vattenmyndigheten ska lämna förslag till hur samverkan mellan forskningen och fiskerinäringen avseende datainsamling kan stärkas. I uppdraget ingår att inleda dialog med företrädare för forskningen och för fisket om ett möjligt samarbete avseende datainsamling om de kommersiella fiskebestånden ombord på fiskefartyg. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 december 2012.

Förvaltningsplan för säl

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att ta fram en nationell förvaltningsplan för knubb- och gråsäl enligt vetenskapliga populationsmodeller för marina resurser samt enligt en ekosystembaserad strategi. Uppdraget ska genomföras i samråd med Naturvårdsverket och efter samråd med Statens jordbruksverk och rapporteras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 30 september 2012.

Havsplanering

Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med frågor som rör havsplanering och som förberedelse för en kommande statlig havsplanering bygga upp behövlig kompetens och inhämta information som skulle kunna utgöra underlag för planeringen. I detta arbete ska Havs- och vattenmyndigheten söka lämpliga former för samarbete dels med de länsstyrelser  som i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2012 har fått i uppdrag att bistå myndigheten, dels med övriga berörda sektors- och expertmyndigheter. Myndigheten ska även utveckla ett samarbete med de myndigheter eller motsvarande som ansvarar för havsplanering eller frågor om havet i de länder som gränsar till Sverige till havs. Resultat av utförda projekt bör uppmärksammas och utvecklas vidare, särskilt gränsöverskridande projekt som Plan Bothnia med flera.  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa gjorda insatser och viktigare resultat till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 februari 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten737 565
ap.2Havs- och vattenmiljöer (ram)737 565
ap.3Kompetensuppbyggnad (ram)0

Villkor för anslag 1:12

ap.2 Havs- och vattenmiljöer

1. Anslagsposten får användas för insatser för att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Detta inkluderar även genomförandet av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt frågor som rör havsplanering.

2. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.

3. Anslagsposten får användas för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården och ska särskilt främja det svenska miljömålsarbetet.

4. Högst 120 000 000 kronor får användas för bidrag enligt förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). Högst 5 000 000 kronor får betalas ut till länsstyrelserna för deras administration av bidraget.

5. Högst 154 800 000 kronor får användas för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Av dessa får högst 116 800 000 kronor betalas ut som bidrag till länsstyrelserna enligt den fördelningsnyckel som har använts tidigare. Resterande medel får betalas ut som bidrag enligt följande:
  • högst 17 000 000 kronor till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter
  • högst 15 000 000 kronor till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  • högst 6 000 000 kronor till Sveriges geologiska undersökning.

6. Högst 7 000 000 kronor får användas för bidrag till att utveckla modellunderlag för beslut om åtgärder mot övergödning av Östersjön i det internationella arbetet med att restaurera Östersjön.

7. Högst 5 000 000 kronor får betalas ut till länsstyrelsen i Norrbottens län för tillsyn av vattenverksamhet med fokus på kraftverk, dammar och vattenreglering.

8. Högst 5 000 000 kronor får betalas ut till Jordbruksverket för att genomföra särskilda insatser för effektiv miljötillsyn inom jordbruket (dnr Jo2010/2751) under 2011-2012. Ersättning för uppdraget ska betalas ut efter fakturering från Jordbruksverket. 

9. Högst 30 000 000 kronor får användas för fartygsverksamhet.

10. Högst 15 000 000 kronor får användas för kostnader och visst arbete som uppkommer i samband med etableringen av Havs- och vattenmyndigheten.

11. Minst 15 000 000 kronor ska betalas ut som bidrag till Statens jordbruksverk för nationell medfinansiering av delar av det Operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 enligt avsnitt 6.11.1 Åtgärder för levande hav (skr. 2009/10:213).

1:17

Havs- och vattenmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten188 584
ap.1 Havs- och vattenmyndigheten (ram)188 584
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket3 999
ap.2Avveckling Fiskeriverket (ram)3 999

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

Anslagsposten får användas för Havs- och vattenmyndighetens förvaltningskostnader.

Från och med 1 januari 2012 överförs verksamhet som hittills bedrivits vid Havs- och vattenmyndighetens utredningskontor till länsstyrelserna. För verksamhetskostnader får Havs- och vattenmyndigheten betala ut bidrag med högst 2 030 000 kronor till Länsstyrelsen i Västra Götaland, högst 3 045 000 kronor till Länsstyrelsen i Norrbotten samt högst 2 537 000 kronor till Länsstyrelsen i Västernorrland.

Anslagsposten får användas för att täcka underskott som finns på äldreanslaget (2011) 1:14 Fiskeriverket under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

ap.2 Avveckling Fiskeriverket

Anslagsposten får användas för de kostnader som uppkommer i samband med avvecklingen av Fiskeriverket. Regeringen beslutade om direktiv för Avveckling av Fiskeriverket (dir. 2011:46) den 31 maj 2011. Av direktivet framgår en tidsram för avvecklingen och när avrapporteringar ska ske.  

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Fiskeriverket. Anslagsposten får användas för att betala en engångspremie till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnaden för pensionsersättning. 

Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverkets tillgångar och skulder per den 30 juni 2012 övertas av Havs- och vattenmyndigheten till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Från och med den 1 juli 2012 överförs även arbetsgivaransvaret för kvarvarande personal i Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket till Havs- och vattenmyndigheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:17 Havs- och vattenmyndigheten
ap.15 7776 0000
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.2155 00093 00046 50015 5002017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)85 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)45 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Havs- och vattenmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2515 271
2012-02-2515 271
2012-03-2515 271
2012-04-2515 271
2012-05-2515 271
2012-06-2515 271
2012-07-2520 599
2012-08-2515 271
2012-09-2515 271
2012-10-2515 271
2012-11-2515 271
2012-12-2515 275
Summa188 584
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Fiskestödjande åtgärder m.m.008 0008 00000
Tjänsteexport
Swedmar avgifter008 0008 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Sanktionsavgifter2714002500250250
Övrig offentligrättslig verksamhet2552001 00001 0001 000
Summa001 25001 2501 250
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Havs- och vattenmyndighetens verksamhet inom den avgiftsbelagda verksamheten ska finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Havs- och vattenmyndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Havs- och vattenmyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer. För sådan verksamhet som fordrar medfinansiering av Havs- och vattenmyndigheten ska sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, vilka ska särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Havs- och vattenmyndigheten ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del som finansieras med EU-medel.

Havs- och vattenmyndigheten ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del som finansieras av fiskeavgiftsmedel. 

På regeringens vägnar
Lena Ek
Charlotta Sörqvist
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Försvardepartementet
Socialdepartementet/PBB, SFÖ och ESA
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Länsstyrelserna
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens tjänstepensionsverk
Kammarkollegiet
Boverket
Statens jordbruksverk
Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Naturvårdsverket
Transportstyrelsen
Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket
Verket för innovationssystem
Riksantikvarieämbetet
Sveriges lantbruksuniversitet