Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2012-06-28
U2012/3717/F
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 3:13 Särskilda medel för forskningsändamål
Riksdagen har beslutat om och anslaget 3:13 Särskilda medel för forskningsändamål för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:13

Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet131 250
ap.13Till regeringens förfogande (ram)131 250
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 185
ap.9Bidrag till EISCAT (ram)1 185
Disponeras av regeringen0
ap.1Särsk.utg.FoU.ändamå - del till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 3:13

ap.9 Bidrag till EISCAT

Medlen från anslagsposten ska användas för bidrag till EISCAT Scientific Association för tull och mervärdesskatt som har betalats av stiftelsen. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt finns, ska medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslutet eller avtalet. Om ett sådant beslut eller avtal inte finns, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.

ap.13 Till regeringens förfogande

Kammarkollegiet får efter särskilda beslut av regeringen utbetala medlen från anslagsposten för att finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom forsknings- och utvecklingsområdet.

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten enligt följande.

a) Efter rekvisition utbetala 19 601 000 kronor som ett engångsbelopp till Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen ska användas för akademiens verksamhet samt för verksamheten vid sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP). Kungl. Vetenskapsakademien ska före den 10 maj 2012 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

b) Efter rekvisition utbetala 10 740 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska institutet i Rom. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

c) Efter rekvisition utbetala 1 256 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen San Michele. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Stiftelsen ska före den 10 maj 2012 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

d) Efter rekvisition utbetala 5 343 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska institutet i Athen. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning. 

e) Efter rekvisition utbetala 4 134 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning. 

f) Utbetala 6 431 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska Barnboksinstitutet. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

g) Utbetala 4 676 000 kronor som ett engångsbelopp till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen). Medlen ska användas för nämndens verksamhet. Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte ska före den 10 maj 2012 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

h) Utbetala 19 923 000 kronor uppdelat på tolv månader till Institutet för framtidsstudier. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

i) Utbetala 5 216 000 kronor som ett engångsbelopp till Nobelmuseum. Medlen ska användas för museets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av museets årsredovisning.

j) Utbetala 1 200 000 kronor som ett engångsbelopp till den ideella föreningen Vetenskap och allmänhet. Medlen ska användas för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare. Föreningen ska senast den 10 maj 2012 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

k) Utbetala 1 350 000 kronor som ett engångsbelopp till Norges Kunnskapsdepartement för Sveriges del av finansieringen av Nordisk Samisk Institutt.

l) Efter rekvisition från Vetenskapsrådet utbetala 1 072 000 kronor som ett engångsbelopp till Vetenskapsrådet för driften av sekretariatet för The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

m) Utbetala 2 000 000 kronor som kapitaltillskott till vardera av följande fyra universitets holdingbolag: Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. Kapitaltillskotten ska finansiera uppbyggnaden av s.k. idébanker och införandet av en struktur och process för att hantera sådana forskningsresultat och betalas ut som engångsbelopp. Användningen av medlen ska framgå av respektive holdingbolags årsredovisningar. 

n) Utbetala ett engångsbelopp till vardera av följande sex holdingbolag: 

2 250 000 kronor till MIUN Holding AB, 2 000 000 kronor till GU Holding AB, 1 900 000 kronor till SLU Holding AB, 1 675 000 kronor till KTH Holding AB, 975 000 kronor till Linköpings universitet Holding AB och 925 000 kronor till LTU Holding AB. Medel utbetalas enligt Verket för innovationssystems rekommendation och har utlysts i konkurrens. Kapitaltillskotten ska finansiera uppbyggnaden av s.k. idébanker. Användningen av medlen ska framgå av respektive holdingsbolags årsredovisning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.10Inget0
ap.9363 %0
ap.133 9383 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Eva Stensköld
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet
Institutet för framtidsstudier
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Verket för innovationssystem