Utrikesdepartementet


Protokoll
I:3
vid regeringssammanträde
2012-06-14
UF2012/37454/UD/SP

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 05, bet. 2011/12:UU1, rskr. 2011/12:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen3 500
ap.2Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (ram)3 500
Disponeras av Försvarsmakten72 500
ap.1Försvarsmakten (ram)72 500
Disponeras av Folke Bernadotteakademin9 500
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)9 500
Disponeras av Kammarkollegiet43 145
ap.3Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser (ram)43 145
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet7 000
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)7 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmakten

Genom att delta i internationella krishanteringsinsatser vill Sverige bidra till att främja fred och säkerhet. Målet för Försvarsmaktens deltagande i freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet är att, genom att lämna kvalitativa personalbidrag till internationella krishanteringsinsatser under ledning av Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Nato PFF eller annan organisation, bidra till att uppfylla de specifika mål som är uppställda av den insatsansvariga organisationen för respektive insats.

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna, Europeiska unionen, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Nato/PFF samt annan verksamhet för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Av medlen ska 2,0 miljoner kronor användas för gemensamma insatskostnader.

Försvarsmakten ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket;
- 18 januari,
- 22 februari,
- 3 maj,
- 30 juli, samt
- 26 oktober. 

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Försvarsmakten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Av medlen ska 8,5 miljoner kronor användas för personalbidrag inom ramen för GSFP till följande insatser:

EU:s insats i Bosnien och Hercegovina (ALTHEA), minst 1,4 miljoner kronor.
EU:s träningsinsats för Somalia, lokaliserad till Uganda (EUTM), minst 4,3 miljoner kronor.

EUTM finansieras även från utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap.

FN:s fredsbevarande insatser med flera

Försvarsmakten ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser och till andra insatser som specificeras nedan. Av medlen ska 62,0 miljoner kronor användas för personalbidrag till följande av FN:s och andra organisationers insatser:

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO), minst 7,8 miljoner kronor.
FN:s insats i Sydsudan (UNMISS), minst 6,0 miljoner kronor.
FN:s insats i Liberia (UNMIL).
FN:s insats i Syrien (UNSMIS), högst 3,5 miljoner kronor.
FN:s insats i Afghanistan (UNAMA), minst 1,5 miljoner kronor.
FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan (UNMOGIP), högst 11,5 miljoner kronor.
FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Mellanöstern (UNTSO), högst 13,0 miljoner kronor.
FN:s interimsstyrka i Libanon (UNIFIL).
FN:s observatörsgrupp för truppåtskillnad i Syrien/Israel (UNDOF).
Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea, NNSC, minst 13,5 miljoner kronor.

Nya insatser

Försvarsmakten ska ha organisatorisk beredskap att delta i nya insatser som EU, FN, OSSE, Nato/PFF inleder under 2012. Deltagande i nya insatser ska ske efter regeringsbeslut och dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet) och ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel från insatser inom samma organisation.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa
• deltagandet i respektive freds,- säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insats och kortfattat analysera resultatet av denna medverkan,
• samarbetet med andra svenska myndigheter kring bidragen till freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet,
• hur erfarenheterna tas om hand i organisationen.

ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal - observatörer och andra experter - till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet som specificeras nedan för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Rikspolisstyrelsen ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska Rikspolisstyrelsen inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket;
- 18 januari,
- 22 februari,
- 3 maj,
- 30 juli, samt
- 26 oktober.

Medlen fördelas som personalbidrag till följande institutioner:

  • EU:s utrikestjänst
  • OSSE:s sekretariat

ap.3 Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser

Anslagsposten får användas till att främja följande områden; fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om bidragets inriktning och därtill relaterade projekt. 

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser

För villkor för anslagsposten 4, se anlagsposten 3 stycke ett till fyra.

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

Anslagsposten får användas för att främja följande verksamhetsområden: Säkerhetssektorreformer (SSR), Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR), The International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum), Internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer.

Anslagsposten avser vidare personalstöd till OSSE:s verksamhet, såväl i fält som i sekretariatet och institutionerna.

Säkerhetssektorreformer (SSR)

Myndigheten ska verka för ett samlat nationellt förhållningssätt på myndighetsnivå rörande säkerhetssektorreformer. Arbetet ska samordnas genom den nationella styr- respektive kontaktgruppen samt genom samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer.

Internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer

Myndigheten ska vara sammanhållande för prioriterade internationella forskararbetsgrupper inom verksamhetsområdet. Detta arbete ska bidra till kunskapsuppbyggnad och -utbyte samt ge mervärde för myndighetens egen verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.12 174Inget0
ap.2105Inget0
ap.31 295Inget0
ap.4210Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Justitiedepartementet PO
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet ASO
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EKO
Finansdepartementet BA
Försvarsdepartementet MFI
Försvarsdepartementet SSP
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
riksdagen, utrikesutskottet
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret