Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2012-06-20
U2012/264, 1448, 1456, 1461, 2189, 2943/UH,
U2012/3591/UH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:70

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet528 501
ap.1Svenska studenthemmet i Paris (ram)2 623
ap.2Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer (ram)4 021
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)8 284
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 339
ap.6Vissa stipendier (ram)868
ap.7Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (ram)1 715
ap.10Forskningsmedel (ram)69 449
ap.11Insatser i samband med avskaffandet av kårobligatoriet (ram)30 270
ap.12Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning (ram)4 179
ap.14Spetsutbildning i entreprenörskap och innovation (ram)10 926
ap.15Integrationssatsningar (ram)51 610
ap.17Matematiksatsning (ram)1 044
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)100 450
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)75 450
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)44 804
ap.24Forskarskolor för lärare (ram)70 459
ap.3Tolkutbildning (ram)17 010
ap.16Stimulansmedel sammanslagningar (ram)20 000
ap.19Validering yrkeslärare (ram)11 000
Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan19 569
ap.26Tolkutbildning (ram)19 569

Villkor för anslag 2:70

ap.1 Svenska studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Svenska studenthemmet i Paris med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2012.

Styrelsen ska senast den 22 februari 2013 lämna en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller medlens användning och uppnådda resultat.  

ap.2 Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Sveriges förenade studentkårer. Utbetalning ska ske halvårsvis med en utbetalning i januari och en i juli 2012.

ap.3 Tolkutbildning

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 17 010 000 kronor till Stockholms universitet för utgifter för statsbidrag till folkhögskoleförlagd teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet. Utbildningarna ska planeras av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet i samråd med berörda handikapporganisationer.

Högst 1 000 000 kronor får användas av Stockholms universitet under 2012 för utveckling av högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning.

Uppdraget att fördela statsbidrag övergår fr.o.m. den 1 juli 2012 till Myndigheten för yrkeshögskolan.    

Medlen får belastas med utgifter för institutets administration, samt för utvärdering och utveckling av teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning.

Medlen får också belastas med utgifter för rekryteringsfrämjande åtgärder.

Stockholms universitet ska senast den 1 oktober inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en ekonomisk redovisning av verksamheten som bedrivits under perioden den 1 januari 2012 - den 30 juni 2012. Oförbrukade medel ska av Stockholms universitet återbetalas till anslaget senast den 1 november 2012.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska utbetala medel till Svenska institutet med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2012.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska utbetala medel till Svenska institutet med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2012.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot länder utanför EU/EES och Schweiz.

ap.6 Vissa stipendier

Kammarkollegiet ska engångsvis efter rekvisition utbetala medel till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera stipendier för studier vid College of Europe samt insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt North2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. När det gäller College of Europe bör stipendier ges till personer som har genomgått svensk högskoleutbildning.

De två utbytesprogrammen bör utnyttja cirka hälften vardera av medelstilldelningen. Av anslagsposten får högst 82 000 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Vidare får högst 51 000 kronor av anslagsposten utgöra bidrag till det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för North2north utför.

ap.7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala medel till Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Av medlen under anslagsposten avser 1 169 000 kronor verksamhet inom Tempus, EU:s samarbetsprogram med Central- och Östeuropa inom högre utbildning, för att främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och ansökan samt genom att stödja projektkoordinatörer och genomförande av projekt.

Vidare avser 111 000 kronor stöd för åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten på ansökningar inom delprogrammet Leonardo da Vinci inom ramen för EU:s program för livslångt lärande. Medlen ska främst användas för större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.

Av medlen utgör slutligen 434 000 kronor delfinansiering av universitets och högskolors kostnader för intensivkurser i svenska språket för Erasmusstudenter, s.k. EILC (Erasmus Intensive Language Courses), 2012.

ap.10 Forskningsmedel

1. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 35 000 000 kronor till Rymdstyrelsen för det svenska deltagandet i European Space Agencys bärraketprogram.

2. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 25 000 000 kronor till Uppsala universitet för finansiering av universitetets åtagande för Rf-projektet inom European Spallation Source.

3. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 3 321 358 kronor till Kungl. Tekniska högskolan. Medlen avser bidrag för laborativ utbildning i Frankrike vid franska träningsreaktorer. 

Regeringen avser att återkomma med om beslut om utbetalning av medel från anslagsposten.

ap.11 Insatser i samband med avskaffandet av kårobligatoriet

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande (2008/09:154, 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och antalet doktorander omräknat till helårsekvivalenter 2010. Till universitet och högskolor utgår som minst 10 000 kronor per år.

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala medel till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen avser bidrag för 2012.


tkr
Uppsala universitet2 326
Lunds universitet2 893
Göteborgs universitet2 690
Stockholms universitet2 992
Umeå universitet1 747
Linköpings universitet1 902
Karolinska institutet692
Kungl. Tekniska högskolan1 495
Luleå tekniska universitet720
Handelshögskolan i Stockholm165
Sveriges lantbruksuniversitet435
Karlstads universitet859
Mittuniversitetet921
Linnéuniversitetet1 526
Örebro universitet1 010
Blekinge tekniska högskola418
Malmö högskola1 223
Mälardalens högskola788
Försvarshögskolan53
Gymnastik- och idrottshögskolan39
Högskolan i Borås635
Högskolan Dalarna703
Högskolan på Gotland236
Högskolan i Gävle627
Högskolan i Halmstad589
Högskolan Kristianstad533
Högskolan i Skövde434
Högskolan Väst497
Södertörns högskola722
Dans och Cirkushögskolan15
Stockholms dramatiska högskola22
Konstfack60
Kungl. Konsthögskolan20
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm65
Operahögskolan i Stockholm10
Stockholms musikpedagogiska inst10
Ericastiftelsen10
Ersta Sköndal högskola81
Johannelunds teologiska högskola10
Röda korsets högskola48
Sophiahemmet högskola40
Newmaninstitutet10
Totalt30 271

ap.12 Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 4 142 000 kronor till Stockholms universitet. Dessa medel ska användas av universitetet för fördelning av stöd till studenter med funktionshinder, inkl. teckentolkning, i enlighet med vad som anges i regleringsbrevet för universitet och högskolor m.m.

ap.14 Spetsutbildning i entreprenörskap och innovation

1. Regeringen har den 11 juni 2009 beslutat (U2009/3985/UH) att ge ekonomiskt stöd till Lunds universitet, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB för att dessa lärosäten ska anordna och utveckla två spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation:

 • Gothenburg Schools of Entrepreneurship, Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet, och
 • Master’s Programme in Entrepreneurship, Lunds universitet.

Kammarkollegiet ska utbetala 3 642 000 kronor till Göteborgs universitet och 3 642 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB för Gothenburg Schools of Entrepreneurship. Kammarkollegiet ska utbetala 3 642 000 kronor till Lunds universitet för Master´s Programme in Entrepreneurship. Medlen ska till respektive lärosäte utbetalas med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2012.

De helårsstudenter och helårsprestationer som utbildas inom ramen för ovan nämnda spetsutbildningar berättigar även lärosätena ersättning inom ordinarie takbelopp. Av årsredovisningen ska framgå antalet helårsstudenter, hur medlen för kvalitetsförstärkning har använts och hur medlen har bidragit till kvalitetsförstärkningen av utbildningen.

ap.15 Integrationssatsningar

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet sökande och antagna till utbildning som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt ovan uppdelat på antagningstermin. Av årsredovisningarna ska även framgå utbildningens upplägg och de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelat på nedlagda kostnader för planering, antagning, validering, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Medverkande lärosäten ska så långt möjligt redovisa:

a. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och

b. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildningens gång och anledningen till detta.

Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de arbetar med uppföljning av utbildningen och, om möjligt, resultatet av sådan uppföljning.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

1. Göteborgs universitet och Stockholms universitet ska anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk juristutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska rikta sig till maximalt 15 helårsstudenter per lärosäte under 2011. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 53 886 kronor per helårsstudent.

Lärosätena ska senast den 4 november 2012 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med underlag i fråga om antalet helårsstudenter som har antagits under höstterminen 2012 vid respektive lärosäte. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive lärosäte. Samtliga medverkande lärosäten ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till lärosätena för genomförandet av utbildningarna.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 783 750 kronor till Göteborgs universitet för verksamheten.

2. Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö högskola ska anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till maximalt 300 helårsstudenter per år. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 88 288 kronor per helårsstudent.

Stockholms universitet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Universitet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 mars och den 4 november 2012 inkomma med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet helårsstudenter vid respektive lärosäte uppdelat på antagningstermin. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på lärosätet. Samtliga medverkande lärosäten ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna. Lärosätena ska också slutföra sitt tidigare uppdrag om anordnande av kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning (U2006/9555/BIA, slutligt).

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 100 000 kronor till Stockholms universitet för utvecklingsarbete.

Kammarkollegiet ska som ersättning för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning under vårterminen 2012 snarast utbetala  1 673 958 kronor till Göteborgs universitet, 522 557 kronor till Linköpings universitet, 1 671 958 kronor till Malmö högskola, 10 832 650 kronor till Stockholms universitet, 148 090 kronor till Umeå universitet och 327 494 kronor till Örebro universitet.

3. Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet ska anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till maximalt 65 helårsstudenter inom läkarutbildningen, 70 helårsstudenter inom sjuksköterskeutbildningen och 30 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 236 711 kronor per helårsstudent på läkarutbildningen, med 131 473 kronor per helårsstudent på sjuksköterskeutbildningen och med 302 397 per helårsstudent på tandläkarutbildningen.

Karolinska institutet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Karolinska institutet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 mars och den 4 november 2012 inkomma med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte uppdelat på antagningstermin. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive lärosäte. Samtliga medverkande lärosäten ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala engångsvis 500 000 kronor till Karolinska institutet för lärosätets samordningsarbete under 2012.    

Kammarkollegiet ska som ersättning för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk läkar-, sjuksköterske- och tandläkarutbildning under vårterminen 2012 snarast utbetala  5 539 509 kronor till Göteborgs universitet, 6 645 968 kronor till Karolinska institutet, och 2 083 057 kronor till Linköpings universitet.

ap.16 Stimulansmedel sammanslagningar

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten.

ap.17 Matematiksatsning

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 1 044 000 kronor till Göteborgs universitet för att universitetet, som samordnare av matematiksatsningen inom högre utbildning, fortsatt ska tillhandahålla en webbaserad överbryggningskurs mellan gymnasieskolan och högskolan i samråd med Nationellt resurscentrum i matematik (NCM) och berörda lärosäten. Kursen ska erbjudas gymnasieelever som bl.a. sommarkurs.

Göteborgs universitet och NCM ska i samråd med övriga universitet och högskolor anordna regelbundna nationella möten mellan gymnasie- och högskolelärare i matematik. Göteborgs universitet och NCM ska vidare stimulera till lokala möten mellan lärosäten och kringliggande gymnasieskolor.

Återrapportering

Göteborgs universitet ska i sin årsredovisning redovisa de insatser som har gjorts och de resultat som har uppnåtts.

ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare

Medlen under anslagsposten avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare enligt förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. Utbildningarna ska enligt regeringens uppdrag (U2011/3713/UH) anordnas av Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Malmö högskola. Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna sådan högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen som avses i ovan nämnda förordning. Utbildningarna ska bedrivas fr.o.m. den 1 juli 2010 t.o.m. den 30 juni 2018.

Umeå universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 15 maj respektive den 15 november varje år inkomma med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningen.

Denna satsning berättigar universitet och högskolor en ersättning med 76 860 kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Regeringen avser att återkomma med beslut om fördelning av medel från anslagsposten.

Som ersättning för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/3713/UH) ska Kammarkollegiet snarast engångsvis utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

 • Göteborgs universitet 1 084 000 kronor,
 • Stockholms universitet 2 642 000 kronor,
 • Umeå universitet 1 920 000 kronor,
 • Linköpings universitet 1 002 000 kronor,
 • Karlstads universitet 1 002 000 kronor,
 • Malmö högskola 1 084 000 kronor,  
 • Högskolan Dalarna 920 000 kronor, och
 • Högskolan i Jönköping 346 000 kronor.

Som ersättning för anordnandet av högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen under vårterminen 2012 ska Kammarkollegiet snarast engångsvis utbetala medel enligt följande:

 • Göteborgs universitet 3 831 471 kronor,
 • Stockholms universitet 10 241 595 kronor,
 • Umeå universitet 2 613 240 kronor,
 • Linköpings universitet 2 175 138 kronor,
 • Karlstads universitet 4 014 398 kronor,
 • Malmö högskola 3 882 967 kronor,  
 • Högskolan Dalarna 3 403 361 kronor, och
 • Högskolan i Jönköping 807 030 kronor.

ap.19 Validering yrkeslärare

Medlen under anslagsposten ska bidra till finansiering av kostnader med anledning av den valideringsverksamhet som krävs för att avgöra om en sökandes yrkeskunskaper uppfyller de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till yrkeslärarutbildning.

Malmö högskola ska enligt regeringens uppdrag (U2011/6861/UH)bl.a. samordna bedömningen vid de lärosäten som har examenstillstånd för yrkeslärarexamen. Malmö högskola ska inom ramen för sitt samordningsuppdrag senast den 6 november 2012 inkomma med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet genomförda bedömningar vid respektive lärosäte med examenstillstånd. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje lärosäte.

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 500 000 kronor till Malmö högskola för lärosätets samordningsarbete under 2012.

ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 1 000 000 kronor vardera till Örebro universitet respektive Mittuniversitetet. Medlen ska användas för bildande av ett holdingbolag vid respektive universitet och användas för aktiekapital och annat fritt och bundet kapital samt vissa kostnader i samband med bolagens bildande. Regeringen avser att fatta beslut om bemyndigande till berörda lärosäten att bilda holdingbolag i särskild ordning.

Kammarkollegiet ska utbetala medel till Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Mittuniversitet och Chalmers tekniska högskola AB enligt tabellen nedan.

Medlen ska användas av lärosätena för att bygga upp innovationskontor i enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160).

Det förutsätts att respektive lärosäte tar fullt ansvar för att följa de regelverk som gäller i samband med eventuella utbetalningar till andra associationsformer utanför myndighetssfären som t.ex. holdingbolag, särskilt i fråga om lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och statsstödsregler.

Av årsredovisningen för 2012 ska respektive lärosäte som har getts möjlighet att bygga upp innovationskontor redovisa hur lärosätet initialt har arbetat för att kontoret ska starta verksamheten, vilka kvantitativa och kvalitativa mål som lärosätet har satt upp för verksamheten samt eventuella synergieffekter som uppnås med andra insatser och program. Vidare ska det framgå med vilka andra svenska lärosäten, förutom det egna, samt eventuellt andra aktörer som samarbeten har upparbetats och vad sådana samarbeten avser. Motsvarande bör även omfatta och framgå av statens avtal med Chalmers tekniska högskola AB.

Av årsredovisningen ska det också framgå hur de resurser som har tilldelats ett lärosäte för 2010–2012 för innovationskontor respektive holdingbolag har använts för att bygga upp verksamhet vid innovationskontor och för kapitaltillskott i holdingbolag.

Förutom de 60 000 000 kronor, som regeringen redan har fördelat genom beslut i regleringsbrevet för budgetåret 2009 (dnr 2009/2145, 5765/UH), krävs riksdagens beslut om att ytterligare anslagsmedel från statsbudgeten ska tillskjutas som kapitaltillskott till holdingbolagen.

Regeringen avser att återkomma under 2012 med beslut om hur satsningen på innovationskontor ska följas upp och utvärderas.


Medel att utbetala för 2012 (tkr)
Uppsala universitet 10 283
Lunds universitet 10 283
Umeå universitet 5 876
Linköpings universitet 8 814
Karolinska institutet 7 345
Kungl. Tekniska högskolan 10 283
Chalmers tekniska högskola 13 221
Mittuniversitetet 1)7 345
Totalt73 450

1) Medlen ska användas för att samordna ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitet, Örebro universitet och Mittuniversitetet.

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Kammarkollegiet ska utbetala medel efter särskilda beslut av regeringen. Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 150 000 kronor till Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Medlen avser aktiviteter inom den nationella Bolognaexpertgruppen. Internationella programkontoret ska i årsredovisningen för 2012 redovisa hur medlen har använts.

2. Kammarkollegiet ska snarast engångsvi utbetala 1 000 000 kronor till Högskoleverket. Medlen ska täcka merkostnader under 2012 för den ökade ärendetillströmningen vid Överklagandenämnden för högskolan.

3. Kammarkollegiet ska utbetala 8 000 000 kronor till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för finansiering av utlandskontor för verksamhetsåret 2012. Medlen ska utbetalas med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2012.

4. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 800 000 kronor till Sverige-Amerika Stiftelsen. Medlen avser verksamhetsstöd.

5. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 437 000 kronor till Malmö högskola. Medlen avser kompensation för utbyggnad av tandläkarutbildningen.

6. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 200 000 kr till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning.

7. Kammarkollegiet ska utbetala 2 000 000 kronor till Verket för högskoleservice. Medlen ska användas för att utveckla och ta fram antagningsstatistik. Medlen ska utbetalas med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2012.

8. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 321 000 kronor till Teologiska högskolan, Stockholm, 145 000 till Evangeliska Frikyrkan, 113 000 kronor till Evangeliska Fosterlands-stiftelsen, 479 000 kronor till Ersta Sköndal Högskola AB och 161 000 kronor till Newmaninstitutet AB. Medlen avser ökade ersättningsbelopp för humanistiskt, teologiskt, juridiskt och samhällsvetenskapligt utbildningsområde.

9. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 5 000 000 kronor till Stockholms universitet. Medlen ska användas för försöksverksamhet med särskilt utvalda skolor för verksamhetsförlagd utbildning, s.k. VFU-skolor, i syfte att höja kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningsdel. Projektet ska även bidra till att fler ämnesdidaktiska forskningsprojekt genomförs i skolan, till skolutveckling och ökad kompetens i de särskilda VFU-skolorna och till mer kunskap om evidensbaserade metoder i skolan.

Försöksverksamheten ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt. Stockholms universitet ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om verksamheten och inkomma med en rapport senast den 28 februari 2013.

Medlen ska utbetalas med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2012.

10. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 1 500 000 kronor till Dans- och cirkushögskolan. Medlen avser bl.a. lokalkostnader i Botkyrka.

11. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 1 000 000 kronor till Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Medlen avser medverkan i ASEM-DUO. Som planeringsförutsättning gäller att myndigheten bör tilldelas 1 000 000 kronor för denna verksamhet även 2013. Programkontoret ska i årsredovisningen för 2012 redovisa hur medlen har använts.

12. Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2011 avseende anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. ap. 21 gäller följande för de medel för en stödfunktion som utbetalats till Sveriges förenade studentkårer (SFS) vid omställningen från obligatoriskt till frivilligt medlemskap för studenter i studentsammanslutningar.

Medlen får användas under perioden den 28 maj 2009 - den 31 december 2012.

12. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 600 000 kronor till Verket för högskoleservice för verkets bedömningsverksamhet till följd av den ökade ärendetillströmningen.

ap.24 Forskarskolor för lärare

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa medel för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare (U2011/1201/F, nr I:12). Utbildningen ska genomföras enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare 

Kammarkollegiet ska engångsvi snarast utbetala 22 144 000 kronor till Vetenskapsrådet. Medlen ska användas för fördelning till universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare för anordnande av utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärarare.

Högst 48 315 000 kronor får lämnas som statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare. I förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare finns bestämmelser om statsbidrag för sådan utbildning.

ap.26 Tolkutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen(2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Statsbidraget ska fr.o.m. den 1 juli 2012 utbetalas till folkhögskolor och studieförbund efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för myndighetens kostnader för administration, utveckling, utvärdering och rekryteringsfrämjande insatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.30Allt0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.1003 %0
ap.1113 %0
ap.1203 %0
ap.1403 %0
ap.158 2493 %0
ap.160Allt0
ap.1703 %0
ap.1803 %0
ap.190Allt0
ap.2003 %0
ap.2110 0003 %0
ap.2403 %0
ap.260Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
2:53 ap.82:70 ap.21100 %
2:53 ap.222:70 ap.21100 %
2:53 ap.302:70 ap.21100 %
2:53 ap.132:70 ap.21100 %
2:53 ap.232:70 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.8ram
ap.13ram
ap.22ram
ap.23ram
ap.30ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.52 0002 000002013
ap.61 0001 000002013
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FIM
Finansdepartementet, BA
Landsbygdsdepartementet, ELT
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Svenska institutet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för yrkeshögskolan
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Högskoleverket
Verket för högskoleservice
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets område
Vetenskapsrådet
Sveriges lantbruksuniversitet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Teologiska högskolan, Stockholm
Sveriges förenade studentkårer
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland
Sverige-Amerika Stiftelsen