Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2012-04-26
Ku2012/495/KA
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
10405 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Naturhistoriska riksmuseet
Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Naturhistoriska riksmuseet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besök på museet. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

 

Regionalt utfall

Naturhistoriska riksmuseet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2012 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Prognoser 2012–2016

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 22 februari
  • 3 maj
  • 26 oktober 

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Naturhistoriska riksmuseet ska lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. 

3

Uppdrag

Ökat regionalt perspektiv

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten utifrån ett regionalt perspektiv avser utveckla sitt arbete för att verksamheten i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 september 2012.

Umeå Europas kulturhuvudstadsår 2014

Naturhistoriska riksmuseet ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet6 566
ap.12Naturhistoriska riksmuseet (ram)6 566

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet158 965
ap.3Naturhistoriska riksmuseet (ram)158 965

Villkor för anslag 8:1

ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.121973 %0
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.34 7693 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)68 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)22 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2513 794
2012-02-2513 794
2012-03-2513 794
2012-04-2513 794
2012-05-2513 794
2012-06-2513 794
2012-07-2513 794
2012-08-2513 794
2012-09-2513 794
2012-10-2513 794
2012-11-2513 794
2012-12-2513 797
Summa165 531
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.12Naturhistoriska riksmuseet
8:1 ap.3Naturhistoriska riksmuseet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor23804 1554 1550238
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Cosmonova3 128-1 83815 50017 800-2 300-1 010
Summa3 366-1 83819 65521 955-2 300-772
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar0010 000010 00010 000
Övrigt0014 000014 00014 000
Summa0024 000024 00024 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive under-
sökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Joachim Waern
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer