Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:9

2012-05-24
S2012/3870/SFÖ
Statens servicecenter

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens servicecenter
.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens servicecenter.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Anslutningstakt - mål

Statens servicecenter ska verka för att 25 procent av staten mätt i antalet anställda är anslutna till myndighetens tjänster vid utgången av år 2015. 

Anslutningstakt - återrapportering

Statens servicecenter ska redovisa en bedömning av kundanslutningstakten totalt samt uppdelat per tjänsteområde för åren 2013-2015, mätt i antalet anställda och antal myndigheter. Statens servicecenter ska redovisa en plan för hur målet om en anslutningsgrad om 25 procent av staten mätt i antalet anställda ska uppnås.  

Kostnader och intäkter

Statens servicecenter ska lämna en prognos för åren 2013-2019 beträffande verksamhetens kostnader och intäkter och kommentera hur den förhåller sig till målet att uppnå ekonomisk balans år 2019. Statens servicecenter ska redogöra för eventuella riskfaktorer som kan påverka verksamheten och dess finansiella resultat. En redovisning ska göras senast den 1 november 2012 till regeringen (Socialdepartementet).  

2

Organisationsstyrning

Samverkan med kundmyndigheter

Statens servicecenter ska redovisa hur samverkan med kundmyndigheterna enligt 3 § förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter sker. En redovisning ska göras senast den 1 november 2012 till regeringen (Socialdepartementet).

Tillgångar och skulder

Tillgångar och skulder från Försäkringskassan som i förekommande fall övertas av Statens servicecenter, överlåts till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För de tillgångar och skulder som Försäkringskassan överlåter till Statens servicecenter, övertar Statens servicecenter ansvaret från och med den 1 juni 2012. Nettot mellan tillgångar och skulder ska regleras genom en betalning mellan myndigheterna.

Tillgångar och skulder från Skatteverket som i förekommande fall övertas av Statens servicecenter, överlåts till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För de tillgångar och skulder som Skatteverket överlåter till Statens servicecenter, övertar Statens servicecenter ansvaret från och med den 1 juni 2012. Nettot mellan tillgångar och skulder ska regleras genom en betalning mellan myndigheterna.

3

Uppdrag

Nyckeltal

Statens servicecenter ska ta fram ändamålsenliga nyckeltal för effektivitet, kvalitet och service i produktionen av respektive bastjänst inom de tre tjänsteområdena. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2012 till regeringen (Socialdepartementet).

Utkontraktering av tjänster

Statens servicecenter ska redovisa hur arbetet bedrivs gällande att systematiskt pröva vilka delar av servicecentrets tjänsteproduktion som kan utkontrakteras till privata aktörer i syfte att uppnå sänkta kostnader med bibehållen eller ökad kvalitet samt på vilket sätt myndigheten kan vara en pådrivande kraft för att skapa en konkurrensutsatt marknad för statliga administrativa tjänster. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2012 till regeringen (Socialdepartementet).   

Inordna Kammarkollegiets administrativa service

Statens servicecenter ska i nära samverkan med Kammarkollegiet inordna den verksamhet som finns inom Administrativ service vid Kammarkollegiet i myndigheten den 1 oktober 2012. Statens servicecenter ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Statens servicecenter ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2012.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)34 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)50 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tillhandahållande av tjänster avseende administrativt stöd åt myndigheter0089 805138 722-48 917-48 917
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Statens servicecenter ska ha sin ekonomi i balans senast år 2019.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens servicecenter undantas för år 2012 från kravet att lämna en delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Karin Edin
Kopia till

Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Skatteverket
Finansdepartementet, Skatteavdelningen
Finansdepartementet, Avdelningen för kommuner och statligt ägande
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Socialdepartementet/ESA