Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:35

2012-03-29
U2012/2096/UH
Malmö högskola
205 06 MALMÖ
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Malmö högskola
Riksdagen har beslutat om Malmö högskolas verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Malmö högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Av årsredovisningen ska när det gäller tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare och antalet helårsstudenter 2011.

Särskilda åtaganden

Högskolan ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 50 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:31

Malmö högskola: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola791 745
ap.1Takbelopp (ram)791 745

Villkor för anslag 2:31

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:32

Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola104 104
ap.3Basresurs (ram)104 104

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola65 018
ap.26Tandvårscentral (ram)65 018

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:31 Malmö högskola: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:32 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning
ap.30Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.260Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:31 Malmö högskola: Grundutbildning
2:31 ap.32:31 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:31 Malmö högskola: Grundutbildning
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)90 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Malmö högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2580 072
2012-02-2580 072
2012-03-2580 072
2012-04-2580 072
2012-05-2580 072
2012-06-2580 072
2012-07-2580 072
2012-08-2580 072
2012-09-2580 072
2012-10-2580 072
2012-11-2580 072
2012-12-2580 075
Summa960 867
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Malmö högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:31 ap.1Takbelopp
2:32 ap.3Basresurs
2:71 ap.26Tandvårscentral

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Tandvårdscentral

Malmö högskola får ta ut avgifter för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel 2542 001 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Malmö högskolas resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer