Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2012-03-29
U2012/2079/UH
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Örebro universitet
Riksdagen har beslutat om Örebro universitets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Örebro universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska anordna restaurangutbildning i Grythyttan.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå verksamhetens omfattning och dess ekonomiska resultat.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 39 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:25

Örebro universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet645 704
ap.1Takbelopp (ram)645 704

Villkor för anslag 2:25

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:26

Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet214 871
ap.3Basresurs (ram)214 871

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet4 148
ap.23Lokalisering av verksamhet till Grythyttan (ram)3 614
ap.24Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning (ram)324
ap.25Läkarutbildning (ram)210

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:25 Örebro universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:26 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.30Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.230Allt0
ap.240Allt0
ap.250Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:25 Örebro universitet: Grundutbildning
2:25 ap.32:25 ap.1100 %
2:25 ap.42:25 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:25 Örebro universitet: Grundutbildning
ap.3ram
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)80 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Örebro universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2572 061
2012-02-2572 061
2012-03-2572 061
2012-04-2572 061
2012-05-2572 061
2012-06-2572 061
2012-07-2572 061
2012-08-2572 061
2012-09-2572 061
2012-10-2572 061
2012-11-2572 061
2012-12-2572 052
Summa864 723
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Örebro universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:25 ap.1Takbelopp
2:26 ap.3Basresurs
2:71 ap.23Lokalisering av verksamhet till Grythyttan
2:71 ap.24Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning
2:71 ap.25Läkarutbildning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer