Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2012-03-08
S2012/2019/FS
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 22520
10422 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksdagen har beslutat om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/2012:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2012 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: 

  • statens ersättning till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. (läkemedelsavtalet)
  • nationella läkemedelsstrategin
  • insatser för de mest sjuka äldre
  • insatser inom ramen för den nationella cancerstrategin
  • kvalitetsregister

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska redovisa prognoserna för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 18 januari

den 22 februari

den 3 maj

den 30 juli 

den 26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Ramanslag)

Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket112 565
ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)112 565

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ap.13 3773 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-259 380
2012-02-259 380
2012-03-259 380
2012-04-259 380
2012-05-259 380
2012-06-259 380
2012-07-259 380
2012-08-259 380
2012-09-259 380
2012-10-259 380
2012-11-259 380
2012-12-259 385
Summa112 565
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Åsa Elffors
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vårdanalys
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting