Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2012-03-08
S2012/2020/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:6
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen20 532
ap.2Bidrag inom folkhälsoområdet (ram)3 450
ap.12Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.12.1Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)230
ap.25Skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.30Beredskapsläkemedel (ram)6 600
Disponeras av Försäkringskassan364
ap.27Statlig ålderspensionsavgift (ram)364
Disponeras av Kammarkollegiet1 687 027
ap.1Äldresatsning (ram)325 000
ap.3Dagmaröverenskommelsen (ram)158 000
ap.4Tillgänglighet (ram)160 000
ap.5Kvalitetsregister (ram)80 000
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)1 750
ap.7Information om tandvårdsreform (ram)3 000
ap.8Swecare (ram)1 500
ap.9Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn (ram)33 797
ap.14Patientsäkerhet (ram)675 000
ap.15Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård (ram)134 000
ap.16Prioriteringscentrum (ram)3 500
ap.17Läkemedelsförteckning (ram)3 000
ap.18God vård och folkhälsa (ram)78 850
ap.20Specialistkompetenskurser (ram)8 000
ap.21Upplysningstjänst för vården (ram)3 000
ap.22Kostnadsdata per patient (ram)1 730
ap.23Akutsjukvårdssatsning (ram)15 000
ap.24Prisjämförelsetjänst tandvård (ram)1 900
Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.11Forskning inom farmaci (ram)4 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Äldresatsning

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. 

Av medlen utbetalas 2 000 000 kronor, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen för utformandet av ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i enlighet med regeringsbeslut nr I:2 den 26 november 2009. 

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.2 Bidrag inom folkhälsoområdet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.3 Dagmaröverenskommelsen

Av medlen ska 5 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Regeringskansliet (Socialdepartementet) att användas för uppföljning och samordning av Nationell e-Hälsa i enlighet med Dagmaröverenskommelsen 2012 (dnr S2012/1972/FS).

Av medlen ska 30 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Sveriges Kommuner och landsting, att användas för utvecklandet av invånartjänster i enlighet med Dagmaröverenskommelsen 2012 (dnr S2012/1972/FS).

Av medlen ska 7 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Sveriges Kommuner och landsting, att användas för samarbetsprojekt kring samordnat införande av NPÖ i kommun och landsting i enlighet med Dagmaröverenskommelsen 2012 (dnr S2012/1972/FS).

Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Sveriges Kommuner och Landsting, att användas till gemensam informationsstruktur i enlighet med Dagmaröverenskommelsen 2012 (dnr S2012/1972/FS).

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Regeringskansliet (Socialdepartementet) att användas till strategi för Öppna jämförelser i enlighet med Dagmaröverenskommelsen 2012 (dnr S2012/1972/FS).

Av medlen ska 5 500 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen att användas till arbete med Öppna jämförelser i enlighet med Dagmaröverenskommelsen 2012 (dnr S2012/1972/FS).

Av medlen ska 5 500 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Sveriges Kommuner och Landsting, att användas till arbete med Öppna jämförelser i enlighet med Dagmaröverenskommelsen 2012 (dnr S2012/1972/FS).

Av medlen ska 10 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Sveriges Kommuner och Landsting, att användas till förstärkt analysstöd till landstingen vad det gäller Öppna jämförelser, i enlighet med Dagmaröverenskommelsen 2012 (dnr S2012/1972/FS).

Av medlen ska 90 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Sveriges Kommuner och Landsting att användas till kvalitetsregister i enlighet med Dagmaröverenskommelsen 2012 (dnr S2012/1972/FS).

ap.4 Tillgänglighet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.  

Av medlen disponerar Kammarkollegiet 2 000 000 kronor för fortsatt arbete med vägledning för upphandling inom vård och omsorg i enlighet med Kammarkollegiets regleringsbrev för 2012. 

Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för samordning och utveckling av tillgänglighetsarbetet inom hälso- och sjukvården.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.5 Kvalitetsregister

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. 

Av medlen ska 73 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Sveriges Kommuner och Landsting att användas i enlighet med Överenskommelsen om utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren 2012-2016. 

Av medlen ska 7 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen att användas för att utveckla och driva en nationell registerservice i enlighet med vad som framgår av regeringsbeslut I:5 från den 29 september 2011.

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet. Av medlen ska motsvarande 235 000 US-dollar utbetalas engångsvis till observatoriet efter rekvisition.

ap.7 Information om tandvårdsreform

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.8 Swecare

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och utbetalas engångsvis efter rekvisition till Swecare.

ap.9 Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. 

Av medlen ska 240 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Apotekens Service AB att användas för kryptering av individdata (prop. 2009/10:138)

Av medlen ska 7 000 000 kronor utbetalas engångsvis efter rekvisition till Rett Center i Jämtlands läns landsting. Rett Center ska senast den 1 april 2013 inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en redovisning över hur medlen använts.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.11 Forskning inom farmaci

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet och ska användas för forskning inom ämnesområdet farmaci.

ap.12.1 Ersättning till smittbärare

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för finansiering av vissa kostnader för ersättning till smittbärare och för andra ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.  

Myndigheter kan erhålla medel under anslagsposten för att finansiera viss verksamhet. Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

  • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
  • Försäkringskassan för utbetalning av ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare.

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI.

ap.14 Patientsäkerhet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. 

Av medlen ska 750 000 kronor respektive 750 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Smittskyddsinstitutet respektive Läkemedelsverket för nyproduktion och uppdatering av behandlingsrekommendationer för infektioner i öppenvården i enlighet med regeringsbeslut I:4 den 6 oktober 2011. 

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Smittskyddsinstitutet för uppdraget i Smittskyddsinstitutets regleringsbrev för 2012 avseende patientsäkerhet och antibiotikaförskrivning.

Av medlen ska 2 300 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Smittskyddsinstitutet för uppdraget om fortsatt utveckling av den nationella databasen Svebar i Smittskyddsinstitutets regleringsbrev för 2012. 

Av medlen ska 1 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Smittskyddsinstitutet för uppdraget om registrering och kommunikation av utbrott av vårdrelaterad smitta i regeringsbeslut nr I:4 den 3 november 2011.

Av medlen ska 15 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen för fortsatt arbete med nationell informationsstruktur och nationellt facksspråk inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten enligt de ändamål som beskrivs i regeringbeslut nr 3 från den 9 juni 2011. 

Av medlen ska 5 200 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen att användas för uppdraget om fortsatt utveckling av patienthandboken om patientsäkerhet, regeringsbeslut nr I:1 från den 10 november 2011.

Av medlen ska 5 500 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen, att användas för uppdraget om ett mer samlat patientsäkerhetsarbete, regeringsbeslut nr I:2 från den 9 juni 2011.

Av medlen ska 4 500 000 kronor, utbetalas engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen för uppdraget om uppgifter inom patientsäkerhetsområdet i regeringsbeslut I:25 och I:1 från den 22 december 2010 respektive 9 juni 2011, samt i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012.

Av medlen ska 5 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Läkemedelsverket för att samordna och följa upp den nationella läkemedelsstrategin i enlighet med regeringsbeslut nr. 1:2 från den 25 augusti 2011.

Av medlen ska 1 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen att användas i enlighet med uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012 om revidering av den nationella pandemiplanen.

Av medlen ska 3 900 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Läkemedelsverket att användas till substansregistret i enlighet med regeringsbeslut nr 1:4 från den 9 juni 2011.

Av medlen ska 3 210 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Sveriges Kommuner och Landsting för fortsatt genomförande av Lärprojekt Vård på lika villkor i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård, 2012.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. 

Av medlen ska 29 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Sveriges Kommuner och Landsting att användas i enlighet med den överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2012, regeringsbeslut nr I:7 den 24 november 2011. Återrapportering ska ske i enlighet med överenskommelsen.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för finansiering av nationell cancersamordning och utvecklingsarbete inom den nationella cancerstrategin.

Av medlen ska 45 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till  Socialstyrelsen att användas för utbetalning av bidrag för inrättande av regionala cancercentrum (RCC), i enlighet med uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012.

Av medlen ska 200 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen att användas för arbetet med utlysning, beslut och rapportering kring utbetalningen av medel till RCC.

Av medlen ska 20 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Apotekens Service AB för drift och underhåll av det elektroniska expeditionsstödet (EES).

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.16 Prioriteringscentrum

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Prioriteringscentrum för metodstöd till prioriteringar.

ap.17 Läkemedelsförteckning

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Apotekens Service AB engångsvis efter rekvisition för drift av läkemedelsförteckning.

ap.18 God vård och folkhälsa

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Av medlen ska 1 400 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Vetenskapsrådet att användas till uppdraget om kartläggning av forskning med relevans för uppkomst och behandling av sjukdomen narkolepsi i enlighet med regeringsbeslut nr I:5 från den 3 november 2011.

Av medlen ska 500 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Västerbottens läns landsting för insatser för förbättrad akutsjukvård i glesbygd i enlighet med regeringsbeslut nr I:1 från den 8 september 2011.

Av medlen ska 3 400 000 kronor utbetalas till Socialstyrelsen engångsvis efter rekvisition, att användas för försörjning av vissa vacciner och antidoter i enlighet med Socialstyrelsens uppdrag att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter, regeringsbeslut nr I:2 den 11 juni 2009.

Av medlen ska 10 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen att användas för uppdraget att stödja införandet av myndighetens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i enlighet med vad som framgår av regeringsbeslut nr I:2 från den 13 januari 2011.

Av medlen ska 1 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen för uppdraget i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012 om att sammanställa och sprida kunskap som skapar förutsättningar för, samt stödjer, ett effektivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom mödrahälsovården, barnhälsovården och elevhälsan på områdena för goda matvanor och fysisk aktivitet.

Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition,till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för genomförandet av ramupphandlat deltagande i en internationell hälso- och sjukvårdssystemsjämförelse.

Av medlen ska 650 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Ungdomsstyrelsen för uppdraget att utbetala medel för genomförande av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting under 2012 (regeringsbeslut nr 6 från den 4 december 2008).

Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen för finansieringen av den nationella funktionen för sällsynta sjukdomar, som Socialstyrelsen ska inrätta i enlighet med regeringsbeslut nr I:18 från den 23 juni 2010.

Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Famna i syfte att utveckla de ideella organisationernas roll inom vård och omsorg. Famna ska senast den 29 mars 2013 inkomma med en redovisning över hur medlen använts. Medlens användning och redovisningen ska ske i enlighet med den inriktning och de villkor som anges i regeringsbeslut nr I:3 från den 27 januari 2011. 

Av medlen ska 200 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Läkemedelsverket för uppdraget om utbytbarhet av receptfria läkemedel i enlighet med regeringsbeslut nr I:2 från den 29 september 2011.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition,till Statens beredning för medicinsk utvärdering för arbetet med att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter och medicinska utvärderingar, i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Av medlen ska 500 000 kronor utbetalas till Socialstyrelsen, engångsvis efter rekvisition, för uppdraget att påbörja ett utvecklingsarbete avseende datainsamling inom primärvården i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 november 2010.

Av medlen ska 2 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen för arbetet med medicinska indikationer.

Av medlen ska 2 700 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Läkemedelsverket för arbetet med Läkemedelsboken.

Av medlen ska 350 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Socialstyrelsen för förvaltning av registret över läkemedel som lämnats ut på apotek i Jämtlands län.

Av medlen ska 7 200 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Läkemedelsverket att användas för teknisk integration och drift av Giftinformationscentralens verksamhet.

Av medlen ska 10 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Sveriges Kommuner och Landsting, att användas till arbetet kring det svenska deltagandet (SepSOS) i förberedelser och införandet för en europeisk patientrörlighet epSOS.

Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Sveriges Kommuner och Landsting för Ineras arbete med kännedomskampanj för 1177 i enlighet med Dagmaröverenskommelsen 2012.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.20 Specialistkompetenskurser

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). Medlen ska användas för specialistkompetenskurser (SK-kurser).

ap.21 Upplysningstjänst för vården

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och utbetalas engångsvis efter rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering för att bedriva en upplysningstjänst för hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering.

ap.22 Kostnadsdata per patient

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting för verksamhet med att driva på utvecklingen av kostnadsdata per patient (KPP) för hela sjukvården samt för att förvalta och uppdatera en KPP-databas med primärt syfte att stödja förvaltning och utveckling av den svenska versionen av NordDRG.

ap.23 Akutsjukvårdssatsning

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.24 Prisjämförelsetjänst tandvård

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till Sveriges Kommuner och landsting för drift och förvaltning av prisjämförelsetjänst för tandvård hos Inera.

ap.25 Skaderegistreringssystemet IDB

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för drift av det nationella skaderegistreringssystemet Injury Data Base.

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

Anslagsposten avser kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Medlen disponeras av Försäkringskassan för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare. 364 000 kronor avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2012. Beloppet består av preliminär statlig ålderspensionsavgift om 545 000 kronor för 2012 och ett regleringsbelopp för 2009 om -181 000 kronor.

ap.30 Beredskapsläkemedel

Medlen ska användas till räntor och amorteringar av antivirala läkemedel samt som ersättning till leverantör att hålla ett omsättningslager av antibiotika, enligt regeringsbeslut nr III:9 den 17 juni 2009, nr III:4 den 18 mars 2010 samt uppdrag 4 under Folkhälsa i Socialstyrelsens regleringsbrev 2012.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.110Inget0
ap.12.10Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.200Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.250Inget0
ap.270Inget0
ap.300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:6 ap.191:6 ap.18100 %
1:6 ap.101:6 ap.3100 %
1:6 ap.261:6 ap.3100 %
1:6 ap.281:6 ap.3100 %
1:6 ap.291:6 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.10ram
ap.19ram
ap.26ram
ap.28ram
ap.29ram
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Elin Feldt
Likalydande till

Socialstyrelsen
Försäkringskassan
Vetenskapsrådet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Smittskyddsinstitutet
Myndigheten för vårdanalys
Statskontoret
Ungdomsstyrelsen
Apotekens Service AB
Samtliga landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Prioriteringscentrum
Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS)
European Observatory on Health Care Systems and Policies
eHälsoinstitutet
Swecare
Rett Center
Famna

Senast uppdaterad: