Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2012-11-29
S2012/8372/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:6
Riksdagen har beslutat om och anslaget 2:6 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:6

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut134 893
ap.2ANDT-samordnare (ram)30 000
ap.3Förstärkt egenkontroll alkohol/tobak (ram)12 000
ap.4Övriga åtgärder (ram)49 000
ap.6Rådgivning och annat stöd (ram)21 040
ap.10Insatser för att förebygga spelberoende (ram)22 853
Disponeras av Kammarkollegiet162 686
ap.9Insatser för genomförande av ANDT-strategin (ram)146 686
ap.8Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (ram)16 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 050
ap.7ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete (ram)1 050

Villkor för anslag 2:6

ap.2 ANDT-samordnare

Av medlen får högst 2 000 000 kronor utbetalas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län och till övriga länsstyrelser högst 1 000 000 kronor för finansiering av ANDT-samordnare vid länsstyrelserna. Övriga medel ska fördelas till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som ANDT-samordnarna bedriver.

ap.3 Förstärkt egenkontroll alkohol/tobak

Medlen ska användas under 2012 i enlighet med regeringsuppdrag 2b om utvecklad och stärkt tillsyn enligt alkhol- och tobakslagen som gavs i regleringsbrevet för Statens folkhälsoinstitut för 2011.

ap.4 Övriga åtgärder

 1. 40 000 000 kronor ska användas 2012 i enlighet med uppdrag 2c om särskilda utvecklingsprojekt som gavs i Statens folkhälsoinstituts (FHI) regleringsbrev för år 2011. För den verksamhet som finansieras av 2012 års medel ska FHI lämna en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 maj 2013.
 2. 7 000 000 kronor ska användas för finansiering av den löpande uppföljningen av den totala alkoholkonsumtionen (det s.k. Monitor-projektet), för CAN:s arbete med de europeiska skolundersökningarna (ESPAD) och för CAN:s uppföljning av alkohol- och drogvanor bland gymnaiseelever.
 3. 2 000 000 kronor får användas av Statens folkhälsoinstitut (FHI) för genomförandet av uppdragen 2a-2c i 2011 års regleringsbrev för Statens folkhälsoinstitut.

ap.6 Rådgivning och annat stöd

 1. 5 000 000 kronor ska användas för Sluta rökalinjens verksamhet.
 2. 5 000 000 kronor ska användas för Alkohollinjens verksamhet och för den internetbaserade rådgivningsfunktionen Alkoholhjälpen. 
 3. 5 040 000 kronor ska användas för Nationella stödlinjens verksamhet för att motverka spelmissbruk.
 4. 6 000 000 kronor ska användas för preventiva insater inom tobaksområdet.

ap.7 ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete

I enlighet med regeringsbeslut den 18 oktober 2007 har en samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik inrättats inom Regeringskansliet. Denna funktion består av en interdepartemental samordning, ett råd med företrädare för berörda myndigheter, organisationer samt forskare och av ett sekretariat inom Regeringskansliet. Medlen till ANDT-sekretariatets samordnande och utåtriktade verksamhet får användas för kostnader i samband med samverkansinitiativ, insatser för dialog kring och spridning av regeringens årliga åtgärdsprogram samt kostnader för konferenser samt för trycksaksproduktion och distribution.

ap.8 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning

Medlen utbetalas utan särskild rekvisition kvartalsvis i förskott till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning.

ap.9 Insatser för genomförande av ANDT-strategin

För samtliga punkter nedan gäller att medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast en månad efter slutredovisningen av uppdraget.

  1. 3 142 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:18 från den 16 juni 2011 (S2011/5895/FST) i ett uppdrag till Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut om att utveckla en metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 
  2. 35 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 30 juni 2011 (S2011/6353/FST) i ett uppdrag om utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk m.m. Av de medel som rekvireras av Socialstyrelsen får styrelsen använda   5 000 000 kronor för eget arbete kopplat till regeringsbeslutet.  
  3. 12 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 15 september 2011 (S2011/7432/FST) i en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting om ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården.  
  4. 1 060 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 10 november 2011 för en kartläggning av den samlade sjukdomsbördan avseende ANDT. 
  5. 2 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 20 januari 2011 för utbildningsinsatser med syfte att stödja skolornas undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
  6. 5 000 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen för uppdraget att stödja införandet av myndighetens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i enlighet med vad som framgår av regeringsbeslut I:2 från den 13 januari 2011.
  7. 1 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 12 januari 2012 i ett informationsuppdrag riktat till BVC om risker med ANDT.
  8. 750 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 9 februari 2012.
  9. 3 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 9 februari 2012 i en storstadssatsning (Stockholm) mot narkotika.
  10. 3 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 9 februari 2012 i en storstadssatsning (Göteborg) mot narkotika.
  11. 3 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 9 februari 2012 i en storstadssatsning (Malmö) mot narkotika.
  12. 2 452 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 9 februari 2012 om ett uppföljningssystem av ANDT-insatser.
  13. 2 600 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:8 från den 9 februari 2012 till Studenthälsan för att förebygga skadeverkningar av ANDT. 
  14. 7 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 16 februari 2012 i ett arbete mot langning av alkohol. 
  15. 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:7 från den 1 mars 2012 i ett uppdrag om passiv rökning på allmänna platser. 
  16. 13 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:12 från den 29 mars 2012 om evidensbaserad praktik i socialtjänsten. 
  17. 4 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 19 april 2012 i en satsning mot cannabis. 
  18. 1 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 10 maj 2012 om medel till dopingjouren. 
  19. 1 350 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 10 maj 2012 till en utvärdering av kunskap till praktik. 
  20. 450 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 24 maj 2012 till alkoholforskningsprojektet AMPHORA. 
  21. 400 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 24 maj 2012 till att utveckla ett utredningsverktyg för vissa dödsfall.
  22. 1 193 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 31 maj2012 i ett uppdrag för ökad ANDT-kompetens inom företagshälsovården. 
  23. 121 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 7 juni 2012 för koordinering av alkohol/drog-preventivt arbete. 
  24. 900 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 12 juli 2012 för ett webbaserat uppföljningssytem för ANDT. 
  25. 1 420 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 25 oktober 2012 för utvecklad brukarmedverkan. 
  26. 3 092 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 18 oktober 2012 för mätning av problem till följd av ANDT.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.10 Insatser för att förebygga spelberoende

Medlen ska användas för insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. En del av medlen ska användas för att utveckla preventiva metoder för att förebygga spelberoende. Medlen kan också användas för kunskapsuppbyggnad och riktade utbildningsinsatser till yrkesverksamma. Av dessa medel ska 3 000 000 kronor utbetalas engångsvis utan särskild rekvisition till Socialstyrelsen för stöd till och behandling av spelberoende.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:6 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
2:6 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel
ap.5ram
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Statens folkhälsoinstitut
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning
Nordiska Dimensionernas Partnerskap för Folkhälsa och Socialt Välbefinnande