Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2012-02-02
Ju2012/690/PO
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 04, bet. 2011/12 JuU1, rskr. 2011/12:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Rikspolisstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Inriktning för Polisens verksamhet 

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Polisen ska bidra till en sådan utveckling. Polisen ska arbeta brottsbekämpande bland annat genom att förhindra att brott begås och utreda brott i syfte att lagföra skyldiga. Polisen ska även tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp. 

Förtroendet för Polisen ska vara högt och Polisen ska vara synlig och tillgänglig i hela landet. Polisens verksamhetsresultat ska förbättras. Arbetet ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet. Polisen ska kontinuerligt utveckla sin verksamhet för att leva upp till de krav som ställs på en professionell och framgångsrik brottsbekämpande verksamhet samt bidra till effektivitet i rättskedjan.

Polisens uppgifter framgår av ett flertal författningar. Med utgångspunkt i dessa ska Rikspolisstyrelsen redovisa och kommentera resultatet av Polisens verksamhet. Därutöver ska Rikspolisstyrelsen redovisa följande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Polisens resultat

Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilket fortsatt arbete som har bedrivits inom polisorganisationen för att förbättra verksamhetsresultatet. Av redovisningen ska också framgå vilka insatser som har gjorts för att verksamheten ska bedrivas med hög och jämn kvalitet i hela landet. I redovisningen ska särskild uppmärksamhet ägnas de delar av verksamheten som Rikspolisstyrelsen bedömer saknar en positiv resultatutveckling.

Planlagda brottsförebyggande insatser

Polisens brottsförebyggande arbete ska vara planlagt, proaktivt och problemorienterat. Det ska utföras på eget initiativ och i samverkan med andra samhällsaktörer. Rikspolisstyrelsen ska analysera och bedöma de planlagda brottsförebyggande insatserna för polismyndigheterna sammantaget samt var för sig. Bedömningen ska utgå från polisens underrättelsemodell. Rikspolisstyrelsen ska redovisa

 • genomförda planlagda brottsförebyggande insatser
 • resurstid för planlagda brottsförebyggande insatser
 • vilka åtgärder som vidtagits avseende resultatet av den nationella trygghetsundersökningen (NTU) samt resultatet av dessa
 • hur många samverkansöverenskommelser som har ingåtts samt resultatet av dessa.

Tertialrapporter

Rikspolisstyrelsen ska redovisa utfallet och förändringen av nedanstående indikatorer 

 1. antal anmälda brott
 2. antal bearbetade ärenden
 3. medelgenomströmningstider avseende bearbetade ärenden
 4. antal ärenden redovisade till åklagare
 5. andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden
 6. antal ärenden redovisade till åklagare per 1500 utredningstimmar      
 7. antal och andel personuppklarade brott
 8. andel öppna ärenden äldre än 6 månader av inkomna ärenden
 9. antal öppna ärenden
 10. andel positiva lagföringsbeslut i ärenden där förundersökning letts av polismyndighet av beslutade brottsmisstankar    
 11. andel beslut om åtalsunderlåtelse (exkl. LUL) av de positiva lagföringsbeslut där förundersökning letts av polismyndighet
 12. anslagsutfall för perioden i procent av tilldelade medel.

Redovisningarna ska lämnas tertialvis senast den 10 juni, den 10 oktober och i årsredovisningen. Rikspolisstyrelsen ska redovisa utfallet och förändringen av indikatorerna jämfört med samma period föregående år. Rikspolisstyrelsen ska göra en samlad bedömning för indikatorerna 1-11 och påvisa eventuella viktiga förändringar samt redovisa en analys av dessa. Om Rikspolisstyrelsen bedömer att åtgärder behöver vidtas ska dessa anges och förklaras. Förändringar, bedömning samt eventuella åtgärder gällande indikatorerna 1-11 ska redovisas för polismyndigheterna sammantaget samt var för sig. I samband med redovisningen för det tredje tertialet ska även indikatorernas utveckling över tid analyseras och bedömas. Indikator 12 ska redovisas och kommenteras för hela polisorganisationen samt för polismyndigheterna var för sig.

Handläggning av ärenden där barn och unga kvinnor och män är inblandade

Ungdomsbrottslighet ska bekämpas med tidiga och tydliga åtgärder. Även fall där unga personer är brottsoffer ska hanteras med särskild skyndsamhet. Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka fortsatta insatser som har gjorts för att höja effektiviteten och kvaliteten i ärenden där ungdomar och barn är inblandade, antingen som brottsmisstänkta eller brottsoffer. Av redovisningen ska framgå i vilken utsträckning de lagstadgade tidsfrister som gäller i dessa ärenden har hållits.

Arbetet med att effektivisera polisverksamheten

Rikspolisstyrelsen ska följa upp och redovisa polismyndigheternas fortsatta arbete med de åtgärder som tidigare har redovisats till regeringen inom ramen för uppdraget om en effektivare polisverksamhet (Ju2009/9595/PO). Redovisningen ska lämnas senast den 1 mars 2013.

Bekämpningen av mängdbrott

Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur bekämpningen av mängdbrott har fortsatt att utvecklas. Av redovisningen ska framgå hur samverkan och samordning med Åklagarmyndigheten fungerar. Utifrån de vidgade befogenheter som 2012 och 2013 enligt regeringens förslag i prop. 2011/12:10 bör tilldelas polismyndighet i fråga om förundersökningsbegränsning och ledning av förundersökning i ungdomsärenden ska Rikspolisstyrelsen, under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag, också redovisa hur Polisen arbetar med att säkerställa god polisiär förundersökningskompetens. Vidare ska Rikspolisstyrelsen göra en bedömning av behovet av vilka åtgärder som krävs för att bekämpningen av mängdbrott ska förbättras ytterligare.

Kompetensförsörjning

Polisen ska ha chefer och medarbetare med rätt kompetens. Arbetstiderna ska anpassas efter verksamhetens behov och den inriktning som regeringen anger för polisverksamheten. Rikspolisstyrelsen ska redovisa

 • hur arbetet fortskrider med att utveckla kompetensförsörjningsprocessen i syfte att säkerställa en effektiv och fungerande verksamhet på kort och lång sikt och som bland annat beaktar jämställdhetsintegrering och främjar mångfald 
 • hur enhetlighet säkerställs när det gäller anställningar, tjänstebenämningar och funktionstitlar 
 • hur arbetet fortskrider med att säkerställa att arbetstidens förläggning utgår från verksamhetens behov.

Därutöver ska Rikspolisstyrelsen senast den 1 mars 2013 redovisa 

 • samtliga kostnader för Polisens chefs- och ledarutveckling fördelat på den direkta-, den indirekta- och den strategiska nivån   
 • vilket arbete Rikspolisstyrelsen bedriver för att följa upp och säkerställa nyttan av utvecklingsprogrammen   
 • hur Rikspolisstyrelsen säkerställer att nyttan av utvecklingsprogrammen motiveras av de nedlagda kostnaderna.

Internationellt arbete

Polisens internationella arbete ska bidra till att fullgöra de uppgifter som åligger polisorganisationen. Samarbetet inom den Europeiska unionen, liksom det gränsöverskridande regionala samarbetet, är i detta avseende särskilt viktigt. Därutöver ska den internationella verksamheten också bidra till att uppfylla målen för svensk bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik. Genom att lämna personalbidrag till civila internationella krishanteringsinsatser under ledning av FN, EU och OSSE, ska Polisen bidra till att uppfylla de specifika mål som är uppställda av den insatsansvariga organisationen för respektive insats. Rikspolisstyrelsen ska redovisa

 • omfattningen av Polisens informationsutbyte och samarbete med Europol, Frontex, Interpol, inom Schengen-samarbetet och inom det nordiska samarbetet samt hur detta samarbete har påverkat Polisens verksamhetsresultat. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som Rikspolisstyrelsen har vidtagit för att kunna planera, följa, mäta och analysera den verksamhet som Polisen bedriver inom relevanta internationella samarbetsformer
 • vilka åtgärder Polisen har vidtagit som en följd av de internationella förpliktelser som Sverige har ingått bland annat inom den Europeiska unionen
 • deltagandet i och kostnaden för respektive freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insats och kortfattat analysera resultatet av denna medverkan
 • samarbetet med andra svenska myndigheter kring bidragen till freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
 • vidtagna åtgärder för att efterleva FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet i konflikt- och postkonfliktområden, samt de närbesläktade resolutionerna 1820 (2008) och 1889 (2009), inklusive hur den nationella handlingsplanen för att genomföra resolution 1325 har följts upp.

Redovisningen ska i tillämpbara delar vara uppdelad utifrån kön.

Brottsofferarbete

Rikspolisstyrelsen ska följa upp och redovisa resultatet av de åtgärder som vidtas under 2012 och 2013 gällande bemötandet av brottsoffer. Redovisningen ska särskilt fokusera på åtgärder som vidtas i syfte att förbättra informationen till brottsoffer och öka deras möjlighet att få sina skadeståndskrav tillgodosedda. Redovisningen ska lämnas senast den 31 oktober 2013.

Brottsutbytesfrågor

Rikspolisstyrelsen ska redovisa de åtgärder som Polisen har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Rikspolisstyrelsen ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av Polisens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

Polisens kontaktcenter

Polisens kontaktcenter är en viktig kontaktyta mellan allmänheten och polisorganisationen. Därför ska Polisens kontaktcenter ha hög tillgänglighet och ge snabb och korrekt service till allmänheten. Det är också av stor vikt för den fortsatta hanteringen av ärenden genom rättskedjan att de brottsutredande åtgärder som görs vid Polisens kontaktcenter håller hög kvalitet. Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur arbetet med att förbättra styrningen och uppföljningen av Polisens kontaktcenter har fortlöpt. Rikspolisstyrelsen ska också redovisa hur verksamheten vid Polisens kontaktcenter har utvecklats under de tre senaste åren med avseende på svarstider, bemötande, kostnader och kvaliteten i de brottsutredande åtgärderna.

Prognoser

Rikspolisstyrelsen ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utförliga kommentarer ska bifogas i Hermes vid respektive prognostillfälle. Prognoserna lämnas i Hermes den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli och den 26 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

It för miljön

Rikspolisstyrelsen ska redovisa hur Polisen har följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

Resultatet för verksamheten utredning och lagföring

Rikspolisstyrelsen ska tillsammans med Åklagarmyndigheten analysera resultatet av verksamheten utredning och lagföring. Analysen ska utgå från ett urval av brottskategorier av både enkel och komplicerad beskaffenhet. Myndigheterna ska presentera resultatet av analysen på nationell nivå. Observerade skillnader i resultat på lokal nivå ska också lyftas fram. Uppdraget ska redovisas i en gemensam rapport senast den 30 mars 2013.

Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten ska utifrån respektive myndighets ansvars- och kompetensområde granska kvaliteten i handläggningen i den brottsutredande verksamheten. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot ärenden som inte har lett till lagföring, inklusive ärenden där förundersökning inte inletts. Granskningen ska avse ett urval av brottstyper, både av enkel och komplicerad beskaffenhet. Brottstyperna sexualbrott, brott mot barn och bostadsinbrott ska ingå i granskningen. Myndigheterna ska göra en samlad bedömning av om de utredningsåtgärder och andra åtgärder som vidtagits har varit enhetliga och ändamålsenliga ur ett effektivitets- och kvalitetsperspektiv. Även frågan om ytterligare åtgärder hade varit motiverade ska bedömas. Om myndigheterna uppmärksammar systematiska brister i den brottsutredande verksamheten ingår också i uppdraget att redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas. Uppdraget ska redovisas i en gemensam rapport senast den 30 mars 2013.

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Rikspolisstyrelsen i samverkan med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Effekthemtagning inom arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning

Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården fick i regleringsbrevet för 2011 i uppdrag att ta fram en plan för att anpassa verksamheten till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde. Uppdraget redovisades i november 2011. Mot denna bakgrund ska Rikspolisstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtas för att anpassa verksamheten till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde så att de effektivitets- och kvalitetsnyttor som skapas tillvaratas fullt ut. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2012.

Verkställighetsarbete

Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med syfte att påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande i förhållande till verksamhetsåret 2011. 

Myndigheterna ska gemensamt redovisa effektiviseringsarbetet innefattande de utvecklingsområden som identifierats i det så kallade REVA-projektet. Det ska framgå om utvecklingsområden inte blivit föremål för effektiviseringsåtgärder samt konsekvenserna. Myndigheterna ska dessutom gemensamt och särskilt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla identifieringsarbetet och säkerställa att identitetsuppgifter finns tillgängliga i verkställighetsärenden. Redovisningarna ska lämnas senast den 30 september 2012. 

Myndigheterna ska i det fortsatta utvecklingsarbetet prioritera genomförande av insatser och tillämpning av nytt arbetssätt där myndigheterna har flest verkställighetsärenden samt gemensamt redovisa resultatet av det pågående pilotprojektet inom ramen för REVA. Uppdraget ska redovisas gemensamt senast den 1 juni 2012.

Rikspolisstyrelsen och Migrationsverket ska analysera användandet av förvarsplatser i samband med verkställigheter och om fler förvarsplatser behövs, och i så fall hur många, för att effektivisera verkställighetsarbetet. Bedömningen ska innehålla en kostnads- och nyttoanalys. Uppdraget ska redovisas gemensamt senast den 15 april 2012. 

Rikspolisstyrelsen ska tertialvis redovisa statistik över verkställighetsärenden, inklusive antalet genomförda verkställigheter, där det även ska framgå förändringen jämfört med samma period föregående år. Redovisningarna ska lämnas senast den 10 juni, den 10 oktober och i samband med årsredovisningen. 

Rikspolisstyrelsen ska senast den 31 oktober 2012 redovisa resultatet av pågående pilotprojekt för en identifierings- och verkställighetssamordning.

Handlingsplan för samverkan i internationella insatser

Rikspolisstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Kriminalvården, Domstolverket och Åklagarmyndigheten utarbeta en handlingsplan för rättsväsendets biståndsfinansierade medverkan i internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Regeringen bedömer att en handlingsplan kan bidra till att säkerställa rättsväsendets kvalitativa såväl som kvantitativa deltagande i internationell civil krishantering samt bidra till en ökad helhetssyn och ett effektivare resursutnyttjande. I uppdraget ingår att

 • ge förslag till åtgärder med syfte att dels stärka samordningen mellan myndigheterna i rättskedjan, liksom samverkan med de andra myndigheter som är verksamma inom internationell krishantering, dels stärka kopplingarna mellan rättsväsendets deltagande i internationell civil krishantering och det internationella utvecklingssamarbete som rättsväsendets myndigheter deltar i
 • lämna förslag till hur rättsväsendets medverkan i internationella uppdrag utöver måluppfyllelsen för biståndspolitiken också i högre grad ska kunna bidra till operativ nytta för kärnverksamheten, förmågeutveckling och kompetensuppbyggnad för den utsändande myndigheten
 • utarbeta ett sammanhållet synsätt för att ta om hand den kompetens som förvärvas i internationella uppdrag, och i samband med detta överväga andra personalrelaterade frågor som till exempel rekrytering och utbildning.  

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 mars 2012 då en kort lägesbeskrivning ska lämnas av hur samverkansformerna har utvecklats. Uppdraget ska slutredovisas den 30 september 2012. Efter uppdragets genomförande ska myndigheterna årligen, med start 2013, i samband med att årsredovisningarna lämnas, också lämna en samlad resultatredovisning av rättsväsendets bidrag till internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Redovisningen ska samordnas av Rikspolisstyrelsen.

Vid uppdragets genomförande ska myndigheterna samråda med övriga berörda aktörer, i synnerhet Folke Bernadotteakademin (FBA) och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt med den utredare som på Justitiedepartementets uppdrag ser över rättsväsendets deltagande i internationella insatser (Ju2011/4296/P).

Pågående uppdrag 

Sociala insatsgrupper

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att initiera en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. Socialstyrelsen får inom ramen för samma uppdrag i uppgift att utveckla en riskbedömningsmanual för att bättre kunna identifiera vilka unga som löper risk att rekryteras till kriminella nätverk eller som vill hoppa av ett kriminellt nätverk. Socialstyrelsen ska också ta fram en vägledning för vilka stödinsatser som bör gälla för de unga som ingår i de sociala insatsgruppernas arbete. Uppdraget och utvärderingen ska slutredovisas senast den 31 oktober 2012. Riskbedömningsmanualen ska redovisas den 31 oktober 2013 (Ju2011/1906/KRIM).

Införseln av illegala skjutvapen till Sverige

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Tullverket att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2012 (Ju2011/4092/PO).

Åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att vidta åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2012, den 1 mars 2013 och slutredovisas tillsammans med utvärderingen den 1 mars 2014 (Ju2011/5006/PO).

Informationskampanj avseende brott i nära relation

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra en informationskampanj avseende brott i nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2013 (Ju2011/6520/PO).

EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Rikspolisstyrelsen ska årligen senast den 31 januari 2012, 2013, 2014 och 2015 redovisa avseende föregående kalenderår, och i det fall ett projekt avförs från aktionsplanen, göra en slutredovisning (Ju2011/7109/PO).

Tillämpningen av vissa hemliga tvångsmedel

Rikspolisstyrelsen ska i samverkan med Åklagarmyndigheten en gång per år, före maj månads utgång, till regeringen lämna en gemensam redogörelse för tillämpningen av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under föregående år (Ju2010/855/Å).

Utveckling av Polisens brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande rådet att gemensamt beskriva Polisens strategiska brottsförebyggande arbete och ange hur det kan utvecklas. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2011.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Rikspolisstyrelsen ska som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) i samverkan med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Skatteverket senast den 31 december 2012 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska även ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Rikspolisstyrelsen anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

Grov organiserad brottslighet

Resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten ska redovisas årligen i samband med årsredovisningen (Ju2008/5776/PO).

Nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor

Ekobrottsmyndigheten har i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bildat en myndighetsgemensam nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten. Myndigheterna ska utvärdera verksamheten i den myndighetsgemensamma funktionen. Utvärderingen ska redovisas senast den 31 maj 2012 (Ju2008/8737/Å).

Europeiska fonden för de yttre gränserna

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att vara nationell ansvarig myndighet för den Europeiska fonden för de yttre gränserna (Ju2007/5083/PO).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1

Polisorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen19 990 015
ap.1Polisorganisationen (ram)19 990 015
Disponeras av Kammarkollegiet69 049
ap.4Till Kammarkollegiets disposition (ram)69 049
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet7 723
ap.3Polisorganisationen - RKs disposition (ram)7 723

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Polisorganisationen

Inom anslaget ska Rikspolisstyrelsen tilldela polismyndigheterna medelsramar.

Medel har beräknats för avgifter för Säkerhetspolisens räkning dels till företagshälsovården och dels till Arbetsgivarverket.

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet. Medel får också tas i anspråk för bidrag till projekt som bedrivs utanför polisorganisationen men som syftar till att utvärdera polisens verksamhet.  

Polisorganisationen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Rikspolisstyrelsen ska betala totalt 155 949 000  kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.3 Polisorganisationen - RKs disposition

Medlen får användas för att samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning.

ap.4 Till Kammarkollegiets disposition

Högst 5 000 000 kronor får efter beslut av regeringen användas för att finansiera verksamhet som rör polismyndigheterna, Statens kriminaltekniska laboratorium och Rikspolisstyrelsen. Av dessa medel får 500 000 kronor användas som medfinansiering av kostnader rörande EU-projekt mot sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande.

Resterande medel får efter beslut av regeringen användas för att samordna och utveckla rättsväsendets informationsförsörjning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Polisorganisationen
ap.1599 5193 %0
ap.20Inget0
ap.32303 %0
ap.42 0703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)2 400 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)2 009 778
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rikspolisstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 665 835
2012-02-251 665 835
2012-03-251 665 835
2012-04-251 665 835
2012-05-251 665 835
2012-06-251 665 835
2012-07-251 665 835
2012-08-251 665 835
2012-09-251 665 835
2012-10-251 665 835
2012-11-251 665 835
2012-12-251 665 830
Summa19 990 015
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikspolisstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Polisorganisationen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning-291 488-50 00070 000100 000-30 000-371 488
Passhantering20 56590 000530 000440 00090 000200 565
Nationella ID-kort10 70410 00055 00045 00010 00030 704
Summa-260 21950 000655 000585 00070 000-140 219
Uppdragsverksamhet
Statens kriminaltekniska laboratorium-901-2001 5001 5000-1 101
Tjänsteexport0013 50013 50000
Utbildning av ordningsvakter-13 437-6 5008 00014 000-6 000-25 937
Kontroll av väktarhundar-99202502500-992
Summa-15 330-6 70023 25029 250-6 000-28 030
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter2811-1 038-300350600-250-1 588
Tillståndsgivning2511-848 101-215 00055 000270 000-215 000-1 278 101
Summa-849 139-215 30055 350270 600-215 250-1 279 689
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Belopp avseende uppbörd ska redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalningar från FN av lån för svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

Rikspolisstyrelsen bemyndigas att ta ut en avgift av de som vill annonsera i tidningen Svensk Polis. Avgiftsintäkten ska bidra till att täcka kostnaderna för att ta fram tidningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rikspolisstyrelsen får ta emot bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende verksamhet inom området Samhällets krisberedskap.

Den 1 januari 2010 avskaffades systemet med kontrollmärken för vägfordon. Rikspolisstyrelsen får ta emot 14 000 000 kronor i bidrag från Transportstyrelsen för att kunna vidta kompensatoriska åtgärder för registerkontroller i trafikövervakningen.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras340 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras930 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Eva Zimmerman
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Näringsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Säkerhetspolisen
samtliga polismyndigheter
Statens kriminaltekniska laboratorium
Brottsförebyggande rådet
Kriminalvården
Migrationsverket
Domstolsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kammarkollegiet
Transportstyrelsen
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO