Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2011-12-08
S2011/10861/FS
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 55
171 11 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksdagen har beslutat om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/2011:1, utg.omr. 09, bet. SoU:1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets arbete med kunskapsstyrning ska planeras och utföras i samverkan med andra berörda myndigheter så att den statliga styrningen av hälso- och sjukvården är samordnad.

Återrapportering

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska i samverkan med Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens folkhälsoinstitut och Läkemedelsverket redovisa genomförda insatser för att nå målet.

Mål 2

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska utveckla och effektivisera arbetssättet för genomgången av läkemedelssortimentet, bland annat genom att initiera begränsade genomgångar och vid behov ändra tidigare beslutad turordning för de omfattande genomgångarna. Både de omfattande och de begränsade genomgångarna ska fokusera på läkemedel som av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bedöms användas på ett icke kostnadseffektivt eller ändamålsenligt sätt. 

Återrapportering

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska i årsredovisningen redovisa omfattningen av omprövningarna samt vilken effekt dessa beräknas få på kostnaderna inom läkemedelsförmånerna.  

Prognoser

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska redovisa prognoserna för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

3

Uppdrag

Informationsinsatser om statligt tandvårdsstöd

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska bidra till att aktörer inom tandvården får ökad kunskap om det nya tandvårdsstödets ersättningsregler. Myndigheten ska i behövlig omfattning medverka vid informations- och utbildningsinsatser för nyckelpersoner inom tandvården och för Försäkringskassans personal. Genomförda insatser ska återrapporteras i myndighetens årsredovisning.  

Prisutveckling på läkemedelsområdet i ett internationellt perspektiv

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får i uppdrag att jämföra prisnivån i Sverige med andra länder för nyintroducerade läkemedel med patent. I detta ingår att följa prisutvecklingen på läkemedelsområdet i ett internationellt perspektiv. Jämförelserna måste baseras på tillförlitliga och jämförbara prisuppgifter och för Sverige relevanta jämförelseländer. Uppdraget ska delredovisas den 30 juni 2011 och slutrapporteras senast den 15 februari 2012.   

Samverkan

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska samverka med Försäkringskassan och andra berörda parter i frågor om det statliga tandvårdsstödet så att den statliga styrningen av tandvårdsstödets tillämpning är samordnad. Uppdraget ska återrapporteras i myndighetens årsredovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Ramanslag)

Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket111 348
ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)111 348

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ap.13 3403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)11 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-259 279
2011-02-259 279
2011-03-259 279
2011-04-259 279
2011-05-259 279
2011-06-259 279
2011-07-259 279
2011-08-259 279
2011-09-259 279
2011-10-259 279
2011-11-259 279
2011-12-259 279
Summa111 348
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Ann Einerth
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting
Apoteket AB
Försäkringskassan