Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
B I:1

2011-12-22
Ju2011/8651/PO
Ju2011/9119/KRIM (delvis)
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 04, bet. 2011/12:JuU1, rskr. 2011/12:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 047 199
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 047 199

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.131 4163 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)104 719
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2587 267
2012-02-2587 267
2012-03-2587 267
2012-04-2587 267
2012-05-2587 267
2012-06-2587 267
2012-07-2587 267
2012-08-2587 267
2012-09-2587 267
2012-10-2587 267
2012-11-2587 267
2012-12-2587 262
Summa1 047 199
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Mattias Hållberg Leuf
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen (Katja Anell)