Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:25

2011-12-20
S2011/11148/VS (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 Räntebidrag m.m. för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:4

Räntebidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Boverket20 410
ap.1Räntebidrag m.m. (ram)20 410

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Räntebidrag m.m.

Anslagsposten 1:4 Räntebidrag m.m. får användas för utbetalningar av räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. och s.k. 33 §-ersättning till kommuner. Engångsbidrag i samband med avlösen av statens ansvar för 33 §-ersättning kan utgå till kommuner efter särskilt beslut av regeringen i varje enskilt fall. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:4 Räntebidrag m.m.
ap.12 0414 5900
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Annika Gottberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret