Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2011-12-22
A2011/4556/A
A2011/4507/EXPCH
(slutligt)
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
11484 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv gällande Kulturarvslyftet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. för budgetåret 2012  (prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet73 800
ap.2Kulturarvslyftet (ram)73 800

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Kulturarvslyftet

Riksantikvarieämbetet får använda högst 72 000 000 kronor för bidrag enligt förordningen (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet. Av dessa medel får högst 5 000 000 kronor användas till projekt inom Kulturarvslyftet som anordnas av Riksantikvarieämbetet. Därutöver får Riksantikvarieämbetet använda högst 1 800 000 kronor för administration av Kulturarvslyftet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Lena Ljungberg
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/Adm
Kulturdepartementet/KA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/Ekonomienheten/Red
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksdagens kulturutskott
Försäkringskassan, huvudkontoret
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen, huvudkontoret
Ekonomistyrningsverket